Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať na adrese:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

  Miesto na podávanie:
 • podateľňa UNIZA
 • kancelária rektora
 • oddelenie kontroly a vnútorného auditu
 • sekretariáty dekanov fakúlt, riaditeľov ústavov a ostatných súčastí UNIZA

Sadzobník

úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žilinská univerzita v Žiline podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácie. Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácie na príjmový účet ŽU podľa tohto sadzobníka buď :

 1. v hotovosti do pokladne ŽU,
 2. poštovou poukážkou,
 3. na doručenku v prípade zaslania dokladov poštovou zásielkou.

Výška úhrady (v EURÁCH):

Za sprístupnenie informácie písomne

1 list A4 0,56
1 list A3 0,83
obálka A6 0,03
obálka A5 0,07
obálka A4 0,10
obálka A4 hnedá s dnom 0,13

Za sprístupnenie informácie faxom

do 5 listov 0,20* 0,83**
do 10 listov 0,43* 1,66**
do 15 listov 0,60* 2,49**
do 20 listov 0,83* 3,32**
do 25 listov 0,99* 4,15**
za každých ďalších 5 listov + 0,20* +0,83**

* miestne
** medzimestské

Za sprístupnenie informácie kopírovaním

1 list 0,03

Za sprístupnenie informácie kopírovaním na médium

na disketu 0,66 + cena diskety/1 ks
na CD 1,66 + cena CD/1 ks


Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Sadzobník správnych poplatkov nevydávame z dôvodu, že v zmysle zákona NR SR č.154/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 2. písm. e/ zákona) sú úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené.

Úhrada nákladov sa bude automaticky upravovať v prípade, že dôjde k zvýšeniu materiálových a ostatných nákladov v tomto sadzobníku.

 1. Zásady o slobodnom prístupe k informáciám na ŽU
 2. Žiadosť o poskytnutie informácie
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.