Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov študentov Žilinskej univerzite v Žiline

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („UNIZA“)

1. Študent(dotknutá osoba) berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „prevádzkovateľ“) bude spracúvať jeho osobné údaje, ktoré mu poskytol pri prihlasovaní, zápise na štúdium a v priebehu štúdia. Ďalej berie na vedomie, že sa budú spracúvať osobné údaje v súvislosti s nahrávaním prednášok počas dištančného vyučovania.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie štúdia a s ním súvisiacich služieb. Zo vzdelávacích činností bude vyhotovovaný zvukový alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely a študijné účely.
3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebných pre vyhotovenie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu v rozsahu nevyhnutnom na vedecké a študijné účely.
4. Poskytnutie osobných údajov pre účely prihlasovania a zápisu sú zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom ak ich neposkytne, nebude možné plniť povinnosti stanovené vyššie uvedeným právnym predpisom v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania.
5. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom UNIZA. Prednášky nahrávané v MS Teams budú archivované po dobu 2 týždňov od ich konania (v zmysle čl. 4 ods.2 Príkazu rektora č. 7/2021).
6. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov UNIZA, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
7. Prevádzkovateľ informuje študenta o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
 a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu, poštovou zásielkou alebo osobným doručením na kontaktnú adresu zodpovednej osoby, uvedenú v ods. 6 tejto informácie,
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,
8. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.