Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2020

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: Integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR
Číslo projektu: APVV-15-0505
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie integrovaného finančno-behaviorálneho modelu manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR, ktorý zohľadňuje špecifiká značiek naprieč odvetviami národného hospodárstva, špecifiká psychografického profilu spotrebiteľov v SR a mechanizmov ich nákupného rozhodovania a v neposlednom rade špecifiká súčasného účtovno-výkazníckeho systému s dôrazom na zabezpečenie relevantných dát spĺňajúcich požiadavky obsažnosti a dostupnosti.

Názov projektu: SALSA – Stratospheric Autonomous Landing System Application
Číslo projektu: AO8673
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu „SALSA“ je definovať, vyvinúť a otestovať autonómny pristávací systém stratosférickej sondy využívajúci palubné GPS prijímače (a ďalšie snímače pohybu, ako sú gyroskopy a akcelerometre), kĺzavý padák poháňaný servomotormi a palubný počítač so správnym riadiacim softvérom. Takýto systém výrazne skráti časy obnovy užitočného zaťaženia a najmä zníži riziko pristátia v nebezpečných zónach (napr. jazerá, hory, husto osídlené oblasti atď.).

Názov projektu: Auto-ID technológie a internet vecí na zvýšenie kvality zdravotníckych služieb
Číslo projektu: EUREKA U-Health
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Projekt zapadá do nových preferovaných oblastí výskumu zameraných na problematiku lekárskej a sociálnej starostlivosti o starnúcu populáciu - „strieborná ekonomika". Výsledky navrhovaného projektu sú podľa kompetencií v dvoch vetvách. Kórejská strana sa bude viac zameriavať na vývoj softvéru, zatiaľ čo európska časť tímu bude pokrývať technológiu a hardvérovú špecializáciu. Navrhované aplikácie budú spracúvať medicínske dáta pomocou cloudových služieb, kde budú dáta dostupné riadeným prístupom k pacientom aj zdravotníckym pracovníkom, pri súčasnom zabezpečení bezpečnostných požiadaviek takto spracovaných dát. Zástupcovia z Českej republiky a Slovenska sa budú zaoberať výskumom a vývojom technológií, ktoré vytvoria pridanú hodnotu a výhody najmä pre nemocničnú a všeobecne zdravotnú starostlivosť. Všetky tieto procesy budú navrhnuté v súlade s konceptom internetu vecí a využitím inteligentných senzorov v klasickom dizajne a novej generácie integrovaných senzorov, napríklad v textilnom priemysle. Slovenské inštitúcie sú zodpovedné za štandardizáciu identifikačných procesov v zdravotníctve, najmä pri vybraných informačných systémoch pôsobiacich v zdravotníckych zariadeniach.

 

Strojnícka fakulta

Názov projektu: Počítačové modelovanie a vývoj algoritmov na hodnotenie spoľahlivosti kompozitných konštrukčných prvkov vyrobených aditívnou technológiou na báze Onyxu za účelom ich optimálneho návrhu
Číslo projektu: VEGA 1/0073/19
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Dosiahnutý výsledok:
• 5 cc publikácií
ADC - 1
Saga, M., Majko, J., Handrik, M., Vasko, M., Sapietova, A.: Proposal of Physical Model for Damage Simulation of Composite Structures Produced by 3D Printing. Acta Physica Polonica A, [ISSN 0587-4246, Vol. 138(2), pp. 245-248, 2020, Q4
ADC - 2
Sága, M., Blatnický, M., Vaško, M., Dižo, J., Kopas, P., Gerlici, J.: Experimental Determination of the Manson-Coffin Curves for an Original Unconventional Vehicle Frame, Materials, Q2.
ADC - 3
Sága, M., Blatnická, M., Blatnický, M., Dižo, J., Gerlici, J.: Research of the Fatigue Life of Welded Joints of High Strength Steel S960 QL Created Using Laser and Electron Beams, Materials, Q2.
ADC - 4
Dižo, J., Blatnický, M., Sága, M., Harušinec, J., Gerlici, J., Legutko, S.: Development of a New System for Attaching the Wheels of the Front Axle in the Cross-Country Vehicle, Symmetry, Q2.
ADC - 5
Kuric, I., Bulej, V., Sága, M., Pokorny, P.: Development of simulation software for mobile robot path planning within multilayer map system based on metric and topological maps, International Journal of Advanced Robotic Systems, Q4.
• 1 publikácia v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM - 1
Sapietova, A., Stalmach, O., Saga, M., Stancekova, D., Gajdos, L.: Realization and verification of data conversion from laser scanner to FEM , [electronic] - ISSN 2080-4075, Vol.14(1) (2020), pp. 69-74 [print], 2020

Názov projektu: Výskum interakcie brzdeného železničného dvojkolesia a koľaje v simulovaných prevádzkových podmienkach jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave
Číslo projektu: VEGA 1/0558/18
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Dosiahnutý výsledok:
• 18 úžitkových vzorov v zahraničí
AGJ - 1
Gorbunov M., Gerlici J., Kovtanets M, Kravchenko K., Nozhenko V., Prosvirova O., Kovtanets T. Spôsob zvýšenia odolnosti proti opotrebeniu brzdového obloženia lokomotív. Registračné číslo: UA 145462 (u202004363). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 2
Gorbunov M., Gerlici J., Kravchenko K., Kovtanets M, Nozhenko V., Kovtanets T., Prosvirova O. Brzdové obloženie. Registračné číslo: UA 145463 (u202004364). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 3
Gorbunov M., Gerlici J., Kovtanets M, Kravchenko K., Fomin O., Kovtanets T., Prosvirova O. Brzdový systém pre koľajové vozidlá. Registračné číslo: UA 145291 (u202004360). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 4
Gorbunov M., Gerlici J., Kravchenko K., Kovtanets M, Nozhenko V., Kovtanets T., Prosvirova O. Metóda zníženia hluku v kontakte s brzdovými tribo prvkami. Registračné číslo: UA 145292 (u202004362). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 5
Blatnický M., Dižo J., Gerlici J., Lack T., Kuba E., Bolibruchová D., Brůna M., Kravčenko O., Gorbunov M., Kravchenko K. Uchopovacie zariadenia priemyselného robota. Registračné číslo: UA 143968 (u202000871). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 6
Pribilinec F., Gerlici J., Kukuča P., Fomina J., Lack T., Kravchenko K., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V., Kurčík P., Pavlík A., Kravčenko O. Systém turbodúchadla motora s vnútorným spaľovaním. Registračné číslo: UA 141915 (u201912149). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 7
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Šťastniak P., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V. Trojnápravový podvozok koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 141915 (u201912149). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 8
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Dizo J., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V. Dvojkolesie koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 140958 (u201910068). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 9
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V. Jednonápravový podvozok koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 141235 (u201910073). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 10
Gorbunov M., Nozhenko O., Gerlici J., Píštĕk V., Kara S., Kravčenko K., Kravchenko K., Lack T., Kravčenko O. Posunovací dvojmotorový rušeň. Registračné číslo: UA 140553 (u201905111). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 11
Gorbunov M., Kovtanets M., Nozhenko O., Kovtanets T., Kravchenko K., Prosvirova O. Spôsob zníženia opotrebenia bočného povrchu koľajníc a okolesníkov koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 141966 (u201908358). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 12
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K. Koleso koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 141960 (u201908200). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 13
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Kravchenko K., Dižo J. Koleso koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 139937 (u201908246). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 14
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K. Dvojkolesový vozík. Registračné číslo: UA 140694 (u201908244). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 15
Michajlov J.V., Gerlici J., Semenov S.O., Kľujev S.O., Lack T., Dižo J., Kravchenko K. Koleso koľajového vozidla. Registračné číslo: UA 139938 (u201908248). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 16
Gorbunov M., Kovtanets M., Gintautas B., Kravchenko K., Gerlici J., Kovtanets T., Prosvirova O. Spôsob zvýšenia adhézie v kontaktnej ploche kolesa a koľajnice. Registračné číslo: UA 141061 (u201907748). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 17
Gorbunov M., Nozhenko O., Gerlici J., Píštĕk V., Kara S., Kravčenko K., Kucera P., Lack T., Kravčenko O., Kravchenko K. Podvozok nákladného vozňa. Registračné číslo: UA 143239 (u201905110). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 18
Gorbunov M., Nozhenko O., Gerlici J., Kara S., Kravčenko K., Lack T., Fomin O., Dižo J., Kravčenko O., Kravchenko K. Koľajové vozidlo. Registračné číslo: UA 140552 (u201905109). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
• 9 výnalezov v zahraničí
AGJ - 1
Kravchenko K., Hauser V., Gerlici J., Lack T., Harušinec J., Gorbunov M., Loulová M., Kravčenko O. Metóda stanovenia odolnosti vzduchu počas pohybu brzdových diskov. Registračné číslo: UA 121929 (a201811127). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 2
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Harušinec J., Gorbunov M., Strážovec P., Kravčenko O. Skúšobný stav brzdných komponentov a vzájomnej interakcie dvojkolesia a koľajnice. Registračné číslo: UA 122700 (a201804268). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 3
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Suchánek A., Kurčík P., Kravčenko O. Skúšobný stav brzdných komponentov a vzájomnej interakcie dvojkolesia a koľajnice. Registračné číslo: UA 121997 (a201804267). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 4
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Harušinec J., Suchánek A., Pavlík A., Gorbunov M., Nozhenko O., Kravčenko O. Skúšobný stav brzdných komponentov a vzájomnej interakcie dvojkolesia a koľajnice. Registračné číslo: UA 122579 (a201802639). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 5
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov M., Dizo J., Kravčenko O. Skúšobný stav brzdných komponentov a vzájomnej interakcie dvojkolesia a koľajnice. Registračné číslo: UA 122577 (a201802637). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 6
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov M., Št'astniak P., Kravčenko O. Skúšobný stav brzdných komponentov a vzájomnej interakcie dvojkolesia a koľajnice. Registračné číslo: UA 122578 (a201802638). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 7
Hauser V., Gerlici J., Kravchenko K., Harušinec J., Lack T., Nozhenko O., Kravčenko O. Náboj bicykla. Registračné číslo: UA 120302 (a201711304). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 8
Hauser V., Gerlici J., Gorbunov M., Lack T., Kravchenko K., Loulová M., Nozhenko O., Kravčenko O., Nozhenko V. Zakrivený úsek koľaje. Registračné číslo: UA 120198 (a201708423). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 9
Hauser V., Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Loulová M., Nozhenko O., Kravčenko O., Zakrivený úsek koľaje. Registračné číslo: UA 121041 (a201708424). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
• 1 príhlaška výnalezu v zahraničí
AGJ - 1
Blatnický M., Dižo J., Gerlici J., Lack T., Kuba E., Bolibruchová D., Brůna M., Kravčenko O., Gorbunov M., Kravchenko K., Uchopovacie zariadenia priemyselných robotov. Registračné číslo: a202000872. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.


Názov projektu: Projektovo orientovaná výučba predmetov so zameraním na technické materiály
Číslo projektu: KEGA 013ŽU-4/2019
Zodpovedný riešiteľ: pof. Ing. Peter Palček, PhD.
Dosiahnutý výsledok:
• 4 cc publikácie
ADC - 1
Revision of commonly used loop knots efficiencies [print, electronic] / Šimon Ján (50%) - Dekýš Vladimír (30%) - Palček Peter (20%). In: Acta Physica Polonica A [print, electronic]. - ISSN 0587-4246. - Roč. 138, č. 3 (2020), s. 404-420 [print, online].
ADC - 2
Amplitude Dependent Internal Friction in Strained Magnesium Alloys of AZ Series [electronic] / Uhríčik Milan (40%) - Dresslerová Zuzana (10%) - Palček Peter (15%) - Chalupová Mária (15%) - Trojanová Zuzanka (10%) - Hanusová Patrícia (10 In: Crystals [print]. - ISSN 2073-4352. - Roč. 10, č. 7 (2020), s. [1-18] [print].
ADC - 3
Analysis of the Properties of EN AC 51200 Aluminium Alloy / Uhríčik Milan (45%) - Palček Peter (20%) - Chalupová Mária (15%) - Hanusová Patrícia (10%) - Kuchariková Lenka (10%). In: Archives of Metallurgy and Materials [print, electronic] : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 65, č. 4 (2020), s. 1437-1445 [print, online].
ADC - 4
Corrosion resistance of the chemically treated austenitic stainless steel in relation to temperature [print] = Odporność na korozję austenitycznej stali nierdzewnej poddanej chemicznej obróbce v różnych temperaturach / Zatkalíková Viera (20%) - Iwaniak Aleksander (20%) - Markovičová Lenka (20%) - Uhríčik Milan (20%) - Hanusová Patrícia (20%). In: Przemysł Chemiczny [print] = Chemical Industry. - ISSN 0033-2496. - Roč. 99, č. 6 (2020), s. 844-847 [print].
• 2 publikácie v indexovaných vedeckých časopisoch
ADM - 1
Analysis of the cause of titanium endoprosthesis failure [print] [Analýza príčiny zlyhania endoprotézy titánu] / Hanusová Patrícia (34%) - Palček Peter (33%) - Uhríčik Milan (33%). In: Manufacturing Technology [print, electronic]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 19, č. 5 (2019), s. 749-752 [print, online].
ADM - 2
Analysis of amplitude dependence of internal damping of AZ31 and AZ61 alloys in initial state and after deformation [print] / Uhríčik Milan (20%) - Dresslerová Zuzana (20%) - Palček Peter (20%) - Chalupová Mária (20%) - Hanusová Patrícia (20%). In: Manufacturing Technology [print, electronic]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 19, č. 6 (2019), s. 1047-1053 [print, online].
• 10 publikácií v zborníkoch z vedeckých konferencií
AFC - 1
Multiaxial fatigue experimental analysis of 6063-T66 aluminum alloy of the base material and the welded material [print, electronic] / Uhríčik Milan (40%) - Kopas Peter (10%) - Palček Peter (30%) - Oršulová Tatiana (10%) - Hanusová Patrícia (10%). In: Quality production Improvement [print, electronic] = QPI 2019. - 1. vyd. - Varšava: De Gruyter, 2019. - ISBN 978-3-11-068058-4. - s. 334-341.
AFC - 2
Carbon fiber polymer composites [print, electronic] / Markovičová Lenka (40%) - Zatkalíková Viera (30%) - Hanusová Patrícia (30%)]. In: Quality production Improvement [print, electronic] = QPI 2019. - 1. vyd. - Varšava: De Gruyter, 2019. - ISBN 978-3-11-068058-4. - s. 276-280.
AFC - 3
Local corrosion of AISI 304 stainless steel in acidic chloride solution [print] / Zatkalíková Viera (40%) - Markovičová Lenka (30%) - Hanusová Patrícia (30%). In: Quality production Improvement [print, electronic] = QPI 2019. - 1. vyd. - Varšava: De Gruyter, 2019. - ISBN 978-3-11-068058-4. - s. 268-275.
AFC - 4
A study of hip joint replacement failure [electronic] / Hanusová Patrícia (30%) - Palček Peter (30%) - Uhríčik Milan (30%) - Melišík Marian (10%). In: 36th Danubia Adria symposium on advances in experimental mechanics. - [S.l.]: Elsevier, 2020. - s. 179-182 [online]. Poznámka:Článok je zaradený v databáze Web of Science Core Collection a Scopus.
AFD - 5
The physical - mechanical properties of low-density polyethylene films [electronic] / Markovičová Lenka (20%) - Zatkalíková Viera (20%) - Kojnoková Tatiana (20%) - Gaňa Dušan (20%) - Liptáková Tatiana (20%). In: Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE29) [electronic]. - ISSN 1757-899X (online). - 1. vyd. - Bristol: IOP Publishing, 2020. - s. [1-5] [online]. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science Core Collection.
AFD - 6
Susceptibility to the intergranular attack in austenitic stainless steels [electronic] / Zatkalíková Viera (30%) - Markovičová Lenka (30%) - Uhríčik Milan (20%) - Hanusová Patrícia (20%). In: Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE29) [electronic]. - ISSN 1757-899X (online). - 1. vyd. - Bristol: IOP Publishing, 2020. - s. [1-8] [online]. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science Core Collection.
AFD - 7
Vplyv nitridácie na vnútorné tlmenie austenitických ocelí [print] / Hanusová Patrícia (25%) - Palček Peter (25%) - Roszak Marek (25%) - Oršulová Tatiana (25%). In: SEMDOK 2020 [print] : 25th International Seminar of Ph.D. Students. - 1 vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - ISBN 978-80-554-1643-4. - s. 46-51 [print].
AFD - 8
Vplyv tvarovania LDPE fólie na degradáciu [print] / Gaňa Dušan (33.334%) - Liptáková Tatiana (33.333%) - Markovičová Lenka (33.333%). In: SEMDOK 2020 [print] : 25th International Seminar of Ph.D. Students. - 1 vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - ISBN 978-80-554-1643-4. - s. 37-41 [print].
AFD - 9
The fatigue lifetime for aluminum alloy during cyclic loading under im-and-out of phase shift φ=0° and φ=90° [print] / Uhríčik Milan (33.334%) - Palček Peter (33.333%) - Hanusová Patrícia (33.333%). In: SEMDOK 2020 [print] : 25th International Seminar of Ph.D. Students. - 1 vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - ISBN 978-80-554-1643-4. - s. 123-129 [print].
AFD - 10
Zmeny vlastností LD-PE fólií po expozícii vo vybraných prostrediach [print] / Kojnoková Tatiana (33.334%) - Markovičová Lenka (33.333%) - Gaňa Dušan (33.333%). In: SEMDOK 2020 [print] : 25th International Seminar of Ph.D. Students. - 1 vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - ISBN 978-80-554-1643-4. - s. 64-68 [print].
• 1 skriptá a učebné texty
BCI
Materiály [print] : návody na cvičenia : 2 / Konečná Radomila (25%) - Tillová Eva (25%) - Vaško Alan (25%) - Markovičová Lenka (25%). 2. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - 100 s. [9,20AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1708-0

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Názov projektu: Realizácia inteligentných textílií a ich hodnotenie
Číslo projektu: S-103-0010/17
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., KTEBI, FEIT
Dosiahnutý výsledok: Návrh a hodnotenie prepojenia aktívnych prvkov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami s externými elektronickými obvodmi.

Názov projektu: Výskum a vývoj funkčného meracieho zariadenia elektriny
Číslo projektu: -
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD., Ing. Jozef Šedo, PhD., KME, FEIT
Dosiahnutý výsledok: Výskum a vývoj softvérovej časti na základe obvodového riešenia elektromeru. Vývoj programu pre procesorovú radu TMS320F28379D určenú pre elektromer podľa špecifikácií objednávateľa. Programovanie softvéru elektromeru. Možnosti zmeny parametrov nastavenia merania elektromeru. Zobrazovanie meraných údajov na OLED displeji elektromeru. Implementácia systému watchdog do elektromeru.

Názov projektu: Výskum a vývoj „Embedded Systémov“ elektrických meracích zariadení
Číslo projektu: -
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Šedo, PhD., KME, FEIT
Dosiahnutý výsledok: Metodika výpočtu činnej a jalovej energie. Návrh elektrotechnických schém a zapojení. Realizácia kalibračných a typových skúšok. Konzultácie v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

Názov projektu: Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste
Číslo projektu: -
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., KMIKT, FEIT
Dosiahnutý výsledok: Projekt vypísalo MDVSR ako národný projekt v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Riešiteľom projektu sú ŽSR. V rámci projektu bola vypracovaná “Štúdia pokrytia terénu signálom LTE na úseku železničnej trate GALANTA - ŠTÚROVO”. Štúdia bola realizovaná na podnet Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline ako nástroj na určenie umiestnenia základňových staníc e-NodeB systému LTE v úseku železničnej trate Galanta - Štúrovo.

Názov projektu: Národný plán širokopásmového pripojenia
Číslo projektu: -
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD., KMIKT, FEIT
Riešitelia z UNIZA: prof. Ing. Milan Dado,PhD., prof. Ing. Robert Hudec, PhD., Ing. Jozef Dubovan, PhD., prof. Ing. Peter Brída, PhD., Ing. Juraj Machaj, PhD., KMIKT
Dosiahnutý výsledok: Účelom dokumentu „Národný plán širokopásmového pripojenia“ bolo definovať strategický prístup Slovenska pri budovaní elektronických komunikačných sietí s veľmi vysokou kapacitou pre účel zavádzania ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia (ďalej aj „UFB“) tak, aby došlo k naplneniu cieľov Európskej únie pre gigabitovú spoločnosť EÚ a strategických zámerov Slovenska v oblasti ďalšieho rozvoja komunikačnej infraštruktúry.
Obsahová štruktúra dokumentu bola definovaná v súlade s požiadavkami Európskej komisie a zahŕňa:
• Ciele a víziu Slovenska do roku 2030
• Strategický výber infraštruktúry
• Určenie intervenčnej stratégie
• Strategický výber spôsobu financovania.

Názov projektu: Realizovanie expertíznej, výskumnej a konzultačnej činnosti súvisiacej s meraním na mostných objektoch diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Číslo projektu: -
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Brída, PhD., KMIKT, FEIT
Dosiahnutý výsledok: Realizovanie expertíznej, výskumnej a konzultačnej činnosti súvisiacej s meraním na mostných objektoch diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – definícia mostných objektov podľa SO: 201-10, 201-20, 201-30, 202-00, 203-00, 204-00, 205-00, 206-00, 207-00, 208-00, 209-00: zemného odporu, kontinuita, elektrický odpor NK, merania strednej a max. hodnoty meraných napätí, určenie veľkosti ako aj smeru jednosmernej zložky meraných napätí a ich prepočet na prúdovú hustotu, merania hustoty zemného prúdového poľa v jednotlivých osiach merania, merania el. napätia, preklenovacieho el. prúdu a el. odporu.

 

Stavebná fakulta

Názov projektu: Konštrukcie dopravných stavieb z hľadiska dynamickej analýzy reálnych prevádzkových stavov
Číslo projektu: VEGA 1/0006/20
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Dosiahnutý výsledok: Projekt sa venuje dynamickej analýze reálnych prevádzkových stavov s cieľom získať relevantné podklady pre posúdenie otázok únavy, životnosti a spoľahlivosti konštrukcií, ich optimalizácie a medzného pôsobenia. Vychádza z teoretickej analýzy dynamickej interakcie vozidiel s konštrukciou v procese budenia a odozvy. Hľadá optimálne modely vystihujúce fyzikálnu podstatu javov. Matematický aparát rieši numerickou cestou. V roku 2020 sa vykonal rozbor a teoretická analýza štatistických charakteristík zdrojov kinematického budenia vozidla (nerovností povrchu jazdnej dráhy). Porovnala sa aj presnosť rôznych metód mapovania nerovností a posúdila sa miera zhody medzi numericky generovaným náhodným profilom povrchu jazdnej dráhy s realitou. Ďalej sa analyzovali výsledky experimentálnych meraní odozvy nákladného vozidla pri pohybe po jazdnej dráhe so známym profilom povrchu. Výsledky sa analyzovali v časovej i frekvenčnej oblasti pre rôzne rýchlosti pohybu vozidla. Pretože sa jedná o náhodný proces, využili sa metódy štatistickej analýzy náhodných funkcii. Naštartovali sa aj procesy numerického modelovania pohybu vozidiel po železobetónových vozovkách.

Názov projektu: Implementácia štrukturálnych veličín pri výpočte deľby prepravnej práce v prognóze dopravy
Číslo projektu: VEGA 1/0428/19
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Dosiahnutý výsledok: Projekt sa zaoberá analýzami deľby prepravnej práce v procesoch prognózy dopravy. Podrobne sa venuje voľbe dopravného prostriedku pri prognózovaní prepravných vzťahov na základe funkcií úžitkovostí a ich parametrov. Hlavným cieľom projektu je definovanie parametrov multinominálneho LOGIT modelu, ktoré určujú pravdepodobnosť výberu dopravného módu pre konkrétnu dopytovú vrstvu určenú účelom cesty a skupinou obyvateľstva.
Stanovenie parametrov vychádza z pravdepodobnostných modelov viacerých typov. Funkcia úžitkovosti určuje atraktivitu výberu daného dopravného módu pre jednu cestu stanoveného typu. V rámci projektu sa pracuje na definovaní viacerých funkcií úžitkovosti, založených na kombinácii parametrov, vplývajúcich na rozhodovací proces deľby prepravnej práce, predovšetkým cestovného času, dĺžky cesty, ceny a pohodlia jazdy.
V rámci riešenia je definovaný matematický model pre výpočet deľby prepravnej práce na základe členenia územia a na základe dopravno-sociologických ukazovateľov (sociálne postavenie, ekonomická aktivita, dostupnosť dopravných prostriedkov). Model je spracovaný na základe komplexnej analýzy údajov z dopravno-sociologických prieskumov s pomocou štatistických metód pre prácu s veľkými dátami. Využité boli pravdepodobnostné analýzy mobilitného správania sa obyvateľstva v rámci teritoriálnych a socio-ekonomických faktorov vplyvu. Model bude spĺňať požiadavky elasticity, zabezpečí pružnú reakciu na zmeny ukazovateľov rozvoja jednotlivých funkčných oblastí (počet obyvateľov, štruktúra, počet pracovných príležitostí a pod.). Ťažiskom výstupu bude definovanie koeficientov funkcií úžitkovosti metódou maximálnej vierohodnosti so zabezpečením dopravno-sociologických, individuálnych aj environmentálnych aspektov. Budú určené váhy jednotlivých parametrov funkcie úžitkovosti pri výpočte deľby prepravnej práce v modeli pre jednotlivé dopytové vrstvy.

Názov projektu: Experimentálna a numerická analýza podkladových vrstiev z penobetónu vystužených geosyntetikou
Číslo projektu: VEGA 1/0484/20
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Použitie nových materiálov v stavebníctve v rôznych aplikáciách a procesoch je dlhodobo aktuálny proces podporujúci inovácie v snahe zjednodušiť, zefektívniť a zlacniť výstavbu. Tak, ako to bolo v prípade nástupu geosyntetiky, i penobetón a vystužený penobetón prinášajú nové možnosti konštrukčných riešení podkladových vrstiev vozoviek a spevnených plôch, podkladových vrstiev železničného spodku, základových konštrukcií pasívnych domov alebo podkladových vrstiev podláh obytných a priemyselných stavieb.
Autori riešeného projektu disponujú dlhodobými skúsenosťami pri riešení problémov výstavby ciest, železníc a objektov na neúnosných podložiach a v prvom roku riešenia bolo úlohou pokračovať v úspešne začatom výskume a využiť potenciál nového kompozitného penobetónu v náročných podmienkach stavieb. Hlavnou výhodou vystuženého penobetónu je variabilná nízka objemová hmotnosť, dobrá tlaková a šmyková pevnosť, veľmi priaznivé teplotechnické a izolačné vlastnosti umožňujúce materiálové úspory a jednoduchý proces zhotovenia vrstiev z penobetónu.

Názov projektu: Reálne geometrické imperfekcie a ich vplyv na stabilitu oblúkových mostov
Číslo projektu: VEGA 1/0336/18
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Dosiahnutý výsledok: Projekt bol orientovaný na dve čiastkové úlohy:
• na analýzu odolnosti tlačených oblúkov oceľových mostov typu Langerov trám v dôsledku straty stability z ich roviny pri zohľadnení skutočných geometrických imperfekcií získaných meraním in-situ.
• na analýzu odolnosti parciálneho prúta oblúka namáhaného tlakom a ohybom.
V rámci prvej úlohy bol dokončený zber dát formou meraní geometrických imperfekcií na 9-tich mostoch typu Langerovho trámu pomocou 3D skenovania, pri ktorom sa získali mračná bodov s následným softvérovým vyhodnotením. Meraniami získané reálne priebehy geometrických imperfekcií sa nahradili matematickou funkciou získanou rozvojom nameraných hodnôt do Fourierovej rady. Z vyhodnotení sa preukázalo, že namerané imperfekcie vykazujú výrazne nižšie hodnoty, ako sú normové dáta, ktoré však rešpektujú aj vplyv štrukturálnych imperfekcií. Súbežne sa verifikovali numerické modely na báze MKP, pomocou ktorých sa vykonali nelineárne analýzy na úrovni GNIA s transformovanými priebehmi geometrických imperfekcií. Výstupy preukázali možnosti využitia rezerv odolností oblúkových prútov vzhľadom na ich nižšie amplitúdy imperfekcií, ako uvádzajú normy. Túto rezervu je možné využiť pri analýze zaťažiteľností mostov a určovaní prechodnosti prevádzkového zaťaženia.
V rámci analýzy odolnosti parciálneho prúta namáhaného tlakom a ohybom bola zrealizovaná rozsiahla experimentálna analýza odolností 18-tich excentricky tlačených prútov s koncovými okrajovými podmienkami kĺb-votknutie. Na základe výsledkov experimentov boli verifikované numerické modely a zrealizovali sa nelineárne parametrické štúdie (GMNIA) odolností prútov namáhaných tlakom a ohybom s uvedenými okrajovými podmienkami uložení pri zohľadnení skutočne zistených geometrických imperfekcií a odporúčaných úrovniach reziduálnych napätí. Výsledky boli konfrontované s normovými postupmi overovania odolností prútov namáhaných tlakom a ohybom podľa STN EN 1993-1-1 a STN EN 1999-1-1 s konštatáciou záverov a odporúčaní pre aplikáciu týchto postupov v praxi.

Názov projektu: Vplyv degradačných činiteľov na trvanlivosť konštrukcií a mostov
Číslo projektu: VEGA 1/0413/18
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Hlavným cieľom projektu bolo štúdium a stanovenie agresivity prostredia (environmentálne zaťaženie) na území Slovenska a vplyv agresivity prostredia na degradáciu materiálov, trvanlivosť prvkov mostných objektov a ich zvyškovú životnosť. Znamenalo to štúdium agresivity okolitého prostredia dané znečistením ovzdušia na území SR, so zameraním sa hlavne na územie Žilinského samosprávneho kraja, štúdium vplyvu degradačných procesov na zmenu deformačných a pevnostných charakteristík betónu v čase a na koróziu výstuže. Počas riešenia projektu prebiehal dlhodobý zber dát formou meraní koróznych úbytkov na vzorkách betonárskej výstuže a konštrukčnej výstuže na meracích staniciach a reálnych mostných konštrukciách v Žilinskom kraji a vo firme Zin s.r.o. Hronský Beňadik. Zároveň pokračovali merania koróznych úbytkov výstuží (hlavné pozdĺžne výstuže a strmene v nosných trámoch a hlavné výstuže v doske) na reálnej mostnej konštrukcii v Kolároviciach. Súčasne bol na mostnom objekte meraný obsah chloridov v zimnom období. V záverečnej fáze výskumu bol vytvorený/aktualizovaný model korózie betonárskej výstuže na základe experimentálnych meraní a bol overený vplyv korózie hlavnej a šmykovej pozdĺžnej výstuže na odolnosť železobetónového priečneho rezu v čase namáhaného ohybom a šmykom. Boli vykonané citlivostné analýzy a výsledky boli overené na reálnej mostnej konštrukcii.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Názov projektu: Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
Číslo projektu: Z314011L800
Zodpovedný riešiteľ: GLOBSEC, za UNIZA: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (KKM FBI UNIZA)
Dosiahnutý výsledok: Praktická simulácia hybridného ohrozenia pre verejnú správu rôznych inštitúcií venovaná scenáru simulovaného hybridného ohrozenia, ktorého iniciáciou bola kontaminácia pitnej vody v meste Rajec, ktorá vyústila do sledu udalostí spojených so šírením informácií a dezinformácií na Slovensku, scenár „Rajec 2020“.

Názov projektu: Výskum, overovanie a aplikácia metód a prostriedkov prevencie rizík spôsobených pracovnými aktivitami a ohrozujúcich zdravie osôb, životné prostredie alebo majetok
Číslo projektu: Č. 420/II.2/20/2.5
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vývoj nástrojov na posudzovanie pracovných rizík s využitím webovej platformy OiRA na účely malých podnikov, mikropodnikov a SZČO v SR. Výskum ergonomických aspektov v kontexte moderných prístupov a zmien na pracoviskách pre prevenciu muskuloskeletálnych ochorení. Špecifikácia požiadaviek zákona o prevencii závažných havárií v oblasti výroby a skladovania výbušnín, munície a pyrotechnických výrobkov. Hodnotenie a riadenie pracovných rizík strážnikov obecnej polície v kontexte prijímaných bezpečnostných opatrení.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Názov projektu: Optimalizácia siete nemocníc
Číslo projektu: OBJ2020/288
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie matematického modelu pre optimalizáciu siete nemocníc na území SR, ktorý je daný veľkosťou spádového územia a kritériom je minimálna priemerná vzdialenosť individuálnou dopravou do nemocnice na jedného obyvateľa. S modelom boli vykonané numerické a simulačné experimenty pre viaceré scenáre.

Názov projektu: Vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti zložitých systémov
Číslo projektu: APVV-18-0027
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie novej metodológie opisu zložitého systému pomocou MSS a návrh nového unikátneho metodologického postupu analýzy citlivosti zmeny spoľahlivosti zložitého systému v závislosti od zmeny stavu jeho komponentov.

Názov projektu: Budovanie udržateľného vzťahu so zainteresovanými skupinami podniku prostredníctvom tvorby hodnoty s využitím informačno-komunikačných technológií
Číslo projektu: VEGA 1/0382/19
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie metodiky a princípov pre systémový prístup k tvorbe hodnoty. Tvorí ju vymedzenie a popis hodnoty, jej vyjadrenie vo výsledkoch merania prostredníctvom finančných a nefinančných ukazovateľoch, generátorov hodnoty, manažérskych aktivít pôsobiacich na tvorbu hodnoty separátne za jednotlivé zainteresované skupiny.

Názov projektu: Vývoj metodiky pre analýzu prevádzkových dát za účelom podpory rozhodovania v oblasti riadenia obslužných systémov pre elektrické vozidlá
Číslo projektu: VEGA 1/0089/19
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Identifikácia charakteristík popisujúcich vhodné umiestnenie nabíjacích staníc na základe prevádzkových dát na základe deskriptívnych analýz. Návrh a testovanie predikčných modelov pre vývoj elektromobility v podmienkach EÚ a SR. Predikčné dátové modelovanie zákazníckych segmentov pre sieť verejných nabíjacích staníc. Návrh, vývoj a výskum správania sa preskriptívnych optimalizačných modelov a algoritmov, schopných efektívne riešiť matematické modely úloh vyplývajúce z prevádzky obslužnej siete nabíjacích staníc.

 

Fakulta humanitných vied

Názov projektu:  Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Číslo projektu:  APVV-15-0554
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Dosiahnutý výsledok:  V digitálnom priestore je vytvorená databáza korešpondencie slovenských vzdelancov z rokov 1500 – 1800, v súčasnosti do tohto priestoru vstupujú informácie z 11942 zredigovaných údajov o listoch významných osobností slovenskej vedy a kultúry (pokiaľ nebudú všetky dáta transportované do databázy na webovej stránke Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, budú tieto dostupné v dvoch súboroch Korešpondencia osobností 1500 - 1800 a Korešpondencia registre. Dostupné na: https://kmkd.fhv.uniza.sk/index.php/veda-a-vyskum/ceps/projekt-apvv).
Verejne dostupná databáza sa nachádza na adrese: http://inded.fhv.uniza.sk/xmlui/.
Na základe laboratórnej analýzy fyzického stavu unikátnych rukopisných dokumentov, predikcii ich životnosti a návrh krokov na ich ochranu a reštaurovanie, čo bolo ďalším cieľom nášho projektu, vznikli dve príručky/manuály, ktoré prezentujú tento výskum, a to Manuál prieskumu listín do roku 1800 a vykonávacia príručka k Manuálu prieskumu listín do roku 1800.
Ďalším cieľom projektu boli experimenty zamerané na zvýšenie kvality digitalizácie a rozpoznávania znakov rukopisných dokumentov, kde sa naša pozornosť sústredila na dve oblasti, a to na optické rozpoznávanie znakov v kontexte digitalizácie korešpondencie slovenských vzdelancov v období 1500 – 1800. Výsledky tohto výskumu sú prezentované v štúdiách Mgr. Veroniky Murgašovej, PhD. dostupnej na https://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2018/02_2018_murgasova.pdf a https://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2019/01_2019_murgasova.pdf.
1 monografia, 1 kolektívna monografia, 38 štúdií, 2 metodiky, 1 databáza – sú kvantifikované výsledky výskumu riešiteľov projektu. Okrem riešiteľov projektu sa v dvoch zborníkoch podieľali na výskume odborní a vedeckí pracovníci z externého prostredia projektu, ktorí svojimi 13 štúdiami publikovanými v zborníkoch a prezentovanými na konferenciách rozšírili výskum problematiky intelektuálneho dedičstva Slovenska a Slovákov do širšieho vedeckovýskumného prostredia.

Názov projektu: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020)  
Číslo projektu:  APVV-19-0524
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Dosiahnutý výsledok:  Súbor pertinentných sekundárnych informačných zdrojov je v súčasnosti funkčný v zdieľanom prostredí Office 365 pre interné potreby riešiteľov (v prípade je možné pre potreby kontroly poskytnúť zdieľaný prístup k dokumentu). V súčasnosti tento súbor obsahuje 3557 bibliografických záznamov literatúry o knižniciach a pri tvorbe chronologických hesiel budú určené na hlbšiu analýzu a spracovanie. Tieto záznamy budú súčasťou digitálnej knižnice sekundárnej literatúry k dejinám knižníc na Slovensku. Takisto vo vyššie spomenutom zdieľanom prostredí je pripravený predbežný korpus záznamov podkladových materiálov k heslám samotnej chronológie, obsahujúci 5821 položiek pripravených na ďalšie spracovanie hesiel do chronológie. Jedným z kľúčových dokumentov, ktorý bol takisto v tejto etape pripravený, je sumár kľúčových slov, ktorý obsahuje 161 výrazov, podľa ktorých vyhľadávame informácie v sekundárnej literatúre. Významnou, čo sa týka projektu, je aj databáza časopisov, ktorá v sebe zahŕňa všetky pertinentné zdroje, ktoré komplexne alebo parciálne v sebe zahŕňajú informácie v intenciách kľúčových slov z oblasti knižníc. V rámci projektu sme zdigitalizovali 6 zväzkov Biografického lexikónu Slovenska a 3 zväzky Slovenského biografického slovníka, ktoré patria medzi základné dokumenty, ktoré je potrebné excerpovať, najmä čo sa týka osobností vo vzťahu k dejinám knižnej kultúry a knižníc. Dokumenty sú dostupné v zdieľanom digitálnom priestore pre potreby riešiteľov. V rámci popularizačných aktivít projektu bol pripravený článok o základných cieľoch výskumu.
Sumarizácia:
1. Databáza sekundárnej literatúry k dejinám knižníc
2. Databáza kľúčových slov k dejinám knižníc
3. Databáza chronologických záznamov k dejinám knižníc
4. Databáza časopisov s presahmi k dejinám knižníc
Databázy tohto typu na Slovensku úplne absentujú a v knižnično-informačnom i historickom prostredí sú jedinečné.

Názov projektu:  Štúdiá dátovej kultúry
Číslo projektu:  KEGA - č. 055ŽU-4/2020
Zodpovedná riešiteľka:  Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
Spoluriešiteľka: Ing. Henrieta Šuteková, PhD.
Dosiahnutý výsledok, uvedené a doložené v ročnej správe KEGA:  1. Projekt diela (nové médiá) s pracovným názvom "Dataportrét", jeho príprava, testovanie v spolupráci: Juraj Horák, Pure Solution, Norimberg, DE (Mgr. art. Pavlína Čierna ArtD.)
2. Realizácia diela "Estetika uvedomelosti". V spolupráci s absolventkou katedry KMKD, FHV, Žilinská univerzita (Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. a Mgr. Erika Kohútová), realizácia a výstava: Art dialog - Meziprostory | Galerie Klatovy - Klenová, ČR, kurátorka Adéla Matasová, 26.9. - 30.10.2020.
3. Rešerše pre hľadanie modelov v spojení spoločnosť - umenie - dáta a umelá inteligencia / ako príprava pre workshopy s odborníkmi a so študentami (Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.).
4. Štúdia k workshopu: Vplyv dát a umelej inteligencie na premenu spoločnosti a kultúry / I. časť: Zmeny v skladbe povolaní v 21. storočí (Ing. Henrieta Šuteková, PhD.) - bude uverejnené v najbližšom čase na portáli ITlib.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Názov projektu: Metagenomický prístup identifikácie a charakterzizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín
Číslo projektu: APVV-16-0026
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Získaná sekvencia vírusu miernej škvrnitosti (PMMoV) pri paprike ročnej, prostredníctvom metódy „ Next generation sequencing“ vykonanej na platforme Illumina MISEQ a jej verifikácia prostredníctvom Sanger dideoxy sekvenačnej analýzy a dôkaz prenosu tobamovírusov cez agroekologické rozhranie, t. j. prenos tobamovírusov z hospodársky nevýznamných rastlinných druhov (durman) na hospodársky významné druhy (paprika ročná, rajčiak jedlý) prostredníctvom mechanického vektora prenosu. Výstupy:
ADC Hančinský R., Mihálik D., Mrkvová M., Candresse T., Glasa M. 2020: Plant Viruses Infecting Solanaceae Family Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review. Plants-Basel, 9(5): 1-17. DOI 10.3390/plants9050667.
ADC Tomašechová J., Hančinský R., Predajňa L., Kraic J., Mihálik D., Šoltys K., Vávrová S., Böhmer M., Sabanadzovic S., Glasa M. 2020: High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. Plants-Basel, 9(1): 1-9. DOI 10.3390/plants9010041.

Názov projektu: Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni
Číslo projektu: APVV-18-0005
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD., zodpovedný za VÚVB ŽU
Dosiahnutý výsledok: V roku 2020 bol realizovaný skríning vírusov vyskytujúcich sa na vybratých rastlinných druhoch čeľade Fabaceae. Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu výskytu vírusov čeľade Potyviridae na rastlinách patriacich ku čeľadi bôbovité boli realizované imunochemické analýzy zamerané na prítomnosť vírusu žltej mozaiky fazule (BYMV) a vírusu obyčajnej mozaiky (BCMV).
Výstupy:
ADC Hančinský R., Mihálik D., Mrkvová M., Candresse T., Glasa M. 2020: Plant Viruses Infecting Solanaceae Family Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review. Plants-Basel, 9(5): 1-17. DOI 10.3390/plants9050667.
ADC Tomašechová J., Hančinský R., Predajňa L., Kraic J., Mihálik D., Šoltys K., Vávrová S., Böhmer M., Sabanadzovic S., Glasa M. 2020: High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization.
Plants-Basel, 9(1): 1-9. DOI 10.3390/plants9010041.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Názov projektu: Využitie ICT a "smart" vozidiel pre zefektívnenie záchranného systémua manažmentu dopravy
Číslo projektu: SK-IL-RD-18-005
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD. (za danú úlohu)
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie a validácia metódy hĺbkovej kvantitatívnej rekonštrukcie cestných dopravných incidentov z pohyblivej monokamery (vozidlovej kamery).

Názov projektu: Určenie reakčného času vodičov v rámci dopravnej nehody
Číslo projektu: UNIZA grant
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Kubjatko, PhD. (za danú úlohu)
Dosiahnutý výsledok: Vytvorenie komplexnej metódy analýzy dopravných nehôd na svetelných križovatkách.

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: Inteligentný systém riadenia pre modulárne výrobné systémy novej generácie Factory of the Future
Číslo projektu: APVV – 18 -0522
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor PhD.
Dosiahnutý výsledok:
1. Modelovanie a simulácia procesov v budúcich továrňach:
Stručná charakteristika: Komplexný prístup pri využití princípov modelovania a simulácie procesov pri plánovaní a prevádzke výroby v budúcich továrňach.
Publikačný výstup: ADC (CREPČ ID: 210977) Grznár, P.; Gregor, M.; Krajčovič, M.; Mozol, Š.; Schickerle, M.; Vavrík, V.; Ďurica, L.; Marschall, M.; Bielik, T. (2020). Modeling and Simulation of Processes in a Factory of the Future. In: Applied Sciences. Bazilej (Basel, Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), JUL 2020, Volume: 10, Issue: 13, Article Number: 4503, eISSN 2076-3417, DOI 10.3390/app10134503. - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/13/4503. - [Grznár Patrik (25%) - Gregor Milan (10%) - Krajčovič Martin (25%) - Mozol Štefan (10%) - Schickerle Marek (5%) - Vavrík Vladimír (10%) - Ďurica Lukáš (5%) - Marschall Martin (5%) - Bielik Tomáš (5%)]. - CCC; WOS CC; SCOPUS (2019: 2.474 – IF, Q2 – JCR; Q1 – SJR). - APVV-18-0522.
Úspech publikačného výstupu: V priebehu 7 mesiacov od zverejnenia článku na stránke vydavateľstva MDPI (https://www.mdpi.com/2076-3417/10/13/4503) dosiahol: Abstract Views – 545x; Full-Text Views – 794x; Citations – 4x.
2. Návrh výrobných liniek s využitím princípu rekonfigurovateľnosti
Stručná charakteristika: Inovatívny návrh využíva vlastnosti rekonfigurovateľných výrobných systémov na vývoj algoritmu pre návrh základnej dispozície závodu s účelom nájsť nové prístupy k návrhu rekonfigurovateľnej dispozície továrne.
Publikačný výstup: ADC (CREPČ ID: 210408) Vavrík, V.; Gregor, M.; Grznár, P.; Mozol, Š.; Schickerle, M.; Ďurica, L.; Marschall, M.; Bielik, T. (2020). Design of Manufacturing Lines Using the Reconfigurability Principle. In: Mathematics. Bazilej (Basel, Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), AUG 2020, Volume: 8, Issue: 8, Article Number: 1227, eISSN 2227-7390, DOI 10.3390/math8081227. - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2227-7390/8/8/1227. - [Vavrík Vladimír (30%) - Gregor Milan (10%) - Grznár Patrik (25%) - Mozol Štefan (10%) - Schickerle Marek (5%) - Ďurica Lukáš (10%) - Marschall Martin (5%) - Bielik Tomáš (5%)]. - CCC; WOS CC; SCOPUS (2019: 1.747 – IF, Q1 – JCR; Q3 – SJR). - APVV-18-0522.
Úspech publikačného výstupu: V priebehu 6 mesiacov od zverejnenia článku na stránke vydavateľstva MDPI (https://www.mdpi.com/2227-7390/8/8/1227) dosiahol: Abstract Views – 500x; Full-Text Views – 380x.

Názov projektu: Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné a funkčné aplikácie
Číslo projektu: APVV-19-0010
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kajan, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Publikácia v časopise CRYSTAL Research and Technology 12/2020, www.crt-journal.org. Fabrication and Characterization of High‐Dimension Single‐Crystal Yb:YAG Ingots Grown by Horizontal Directed Crystallization Method. Vývoj originálnej technológie pre výrobu YAG ( YTRITO-HLINITÝ GRANÁT). Juraj Kajan; Mikhail Volkov; Grigori Damazyan; Ivan Mukhin; Tomáš Gregor; Oleg Palashov.
First published: 03 September 2020; https://doi.org/10.1002/crat.202000105.

Názov projektu: Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytovania nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku
Číslo projektu: ITMS 313012Q941
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Cieľom projektu je poskytnúť klientom komplexné riešenie pre efektívny beh špecifických serverov, ktoré slúžia na podporu digitalizácie aplikácií zdieľanej ekonomiky a poskytnúť službu ich správy a údržby aj širokej verejnosti.
V priebehu roka 2020 riešitelia pracovali na výstupoch projektu podľa harmonogramu a zároveň na príprave podkladov pre podanie prihlášky na registráciu práv duševného vlastníctva (1x ochranná známka, 1x dizajn) v roku 2021.

 

 Univerzitný vedecký park

Názov projektu: Digitalizácia zámku Kunerad
Číslo projektu: Rámcová zmluva č.110/2019/UVP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Kudela, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Pomocou vysokopresných 3D modelov zamestnanci UVP UNIZA pomohli zdokumentovať pôvodný stav zámku a jeho následnú obnovu. Práca tímu bola ocenená vysokou odbornou úrovňou pri dokumentácií historických pamiatok. Reportáž odvysielala RTVS.

 

Výskumné centrum 

Názov projektu: Vývoj robotického zariadenia pre spevňovanie a nanokryštalizáciu povrchových vrstiev zváraných spojov metódou ultrazvukového kontaktného spevňovania
Číslo projektu: APVV-16-0276
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libor Trško, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Najvýznamnejším výsledkom riešenia projektu bolo vytvorenie jedného z možných riešení problému poklesu únavovej životnosti zvarových spojov z vysokopevných ocelí, ktorý nastáva v dôsledku rekryštalizácie a žíhania pôvodne jemnozrnnej mikroštruktúry materiálu počas zváracieho procesu, čím materiál stráca jeho charakteristické vysokopevné vlastnosti. Vytvorením nanokryštalickej povrchovej vrstvy, metódami intenzívnej plastickej deformácie, spolu s akumuláciou tlakových zvyškových napätí, bola únavová životnosť takýchto zvarov navrátená na hodnotu pôvodného, nezváraného materiálu a v niektorých prípadoch bola dokonca vyššia.

Názov projektu: Mezo- a mikrometeorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov
Číslo projektu: VEGA 2/0015/18
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Fabo, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Vývoj a overenie metódy sledovania spodnej vrstvy troposféry založenej na určení časových parametrov signálov šíriacimi sa po línii priamej viditeľnosti medzi koherentným prijímačom a antropogénnymi zdrojomi signálu, ktorým sú typicky bázové stanice mobilných operátorov [BTS]. Metóda poskytuje v reálnom čase informácie o okamžitom stave atmosféry, výskyte a intenzite zrážok, priestorovo lokalizovaných lokálnych búrok, prívalových dažďov a termickej turbulencie. Metóda je súčasťou výskumu hodnotenia bezpečnosti cestnej dopravy.

Názov projektu: Výskum optimalizácie povrchových úprav zliatin Mg pre progresívne aplikácie
Číslo projektu: VEGA 1/0045/17
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Dosiahnutý výsledok: Zvýšenie povrchovej odolnosti z korózneho hľadiska ako aj odolnosti proti opotrebeniu zliatin na báze horčíka. Zapísaný úžitkový vzor Spôsob kombinovanej povrchovej úpravy horčíkových zliatin. Úžitkový vzor č. 8819, Dátum zápisu: 17.6.2020

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť