Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2019

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: SAFE (PJ03b) Zvyšovanie bezpečnosti riadenia letovej prevádzky na letiskách
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Popis výstupu:
Konzorcium zahŕňajúce kľúčové subjekty leteckého priemyslu, výskumu a EUROCONTROL prinieslo v riešení projektu nové riešenia pre bezpečnosť letísk v:
• definícii, konsolidácii a potvrdení ďalších bezpečnostných prekážok na zmiernenie rizika vniknutia na pristávaciu dráhu, vybočenia z pristávacej dráhy a všeobecnejšie rizika nehôd a nehôd týkajúcich sa lietadiel na letisku,
• poskytovaní prostriedkov dispečerom letovej prevádzky na zabránenie vydávania protichodných povolení a zistenie nesúladu s povoleniami na celom letisku,
• upozornení pilotov, keď sa zistí nesúlad medzi správaním lietadla s povolením ATC alebo postupom
• definovaní dopravných výstrah pre pilotov pre letiskovú prevádzku pre zníženie rizika kolízie s akýmkoľvek mobilným zariadením na pristávacej a pristávacej dráhe a na rolovacích dráhach, čím sa zvyšuje bezpečnosť na letisku.

Názov projektu: Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach
Zodpovedný riešiteľ: Ing Miroslava. Mikušová, PhD. (za FPEDAS), doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. (SvF UNIZA)
Popis výstupu:
Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť nové tréningové/vzdelávacie moduly pre rôzne oblasti dopravy. Vybrané moduly boli otestované v praxi na rôznorodých európskych vzdelávacích inštitúciách vrátane Žilinskej univerzity. Prebiehali ako interdisciplinárne kurzy, semináre pre mladých vedcov, schémy celoživotného vzdelávania, tréningové schémy pre operátorov dopravy. Bolo otestovaných 16 pilotných vzdelávacích modulov.

Názov projektu: Nadnárodná spolupráca vo vyššom vzdelávaní v podunajskom regióne
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Popis výstupu:
• Správa o stave vysokého školstva - trh práce v logistickom odbore spočívajúci v opise aktuálnej situácie, vrátane preklenovaní rozdielov príležitostí súvisiacich s odbornou kvalifikáciou a pracovných miest v podunajskej oblasti. Cieľová skupina chce byť konzistentná z akademickej pozície a od logistickej oblasti po pracovné pozície na logistickom trhu práce.
• Hlavný projektový pracovný plán, skladajúci sa konzorcia alebo dohody o partnerstve, štruktúry pracovných balíkov, zoznam plánovaných aktivít a výstupy, zodpovednosti partnerov a rozdelenie rozpočtu hlavného projektu.
• Správa o možnostiach financovania.

Názov projektu: Plán dopravnej obslužnosti mesta Martin
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Popis výstupu:
Optimalizované usporiadanie liniek MHD a počty spojov v koordinácii s počtom spojov na prímestských linkách verejnej osobnej dopravy a v koordinácii so železničnou osobnou dopravou. Pri optimalizácii dopravnej obsluhy bol braný do úvahy celý rad požiadaviek, napríklad na obsluhu škôl, zdravotníckych zariadení, úradov, ale aj zamestnávateľov, ale aj prevádzkové možnosti autobusovej a železničnej dopravy (kapacity tratí) so zameraním na dopravnú špičku a dopravné sedlá. Cez matematické nástroje a tiež grafické metódy bola posúdená priestorová a časová dostupnosť verejnou hromadnou dopravou. Výstupom výskumu na základe prvotných dát a požiadavky dostupnosti mesta bude návrh Plánu dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou mesta Martin a Vrútky.

 

Strojnícka fakulta

Názov projektu: Implementácia nových metód a foriem výučby pri rozvoji kľúčových kompetencií študentov v rámci nového študijného programu „Technické materiály“
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu:
• 5 publikácií v CC časopise
ADC - 1
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses / Kuchariková, Lenka [Autor, 40%] ; Tillová, Eva [Autor, 20%] ; Uhríčik, Milan [Autor, 10%] ; Belan, Juraj [Autor, 10%] ; Švecová, Ivana [Autor, 4%] ; Samardžiová, Michaela [Autor, 16%]. – DOI 10.1007/s11665-019-04040-z. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Journal of Materials Engineering and Performance [textový dokument (print)] : design, process, characterization, evaluation. – ISSN 1059-9495. – ISSN (online) 1544-1024. – Roč. 28, č. 7 (2019), s. 3966-3973 [tlačená forma]
ADC - 2
Static and dynamic mechanical properties of nodular cast irons / Vaško, Alan [Autor, 80%] ; Belan, Juraj [Autor, 10%] ; Tillová, Eva [Autor, 10%]. – DOI 10.24425/amm.2019.126236. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Archives of Metallurgy and Materials [textový dokument (print)] : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. – ISSN 1733-3490. – ISSN (online) 2300-1909. – Roč. 64, č. 1 (2019), s. 185-190 [tlačená forma]
ADC - 3
The effect of iron content on fatigue lifetime of AlZn10Si8Mg cast alloy / Závodská, Denisa [Autor, 25%] ; Kuchariková, Lenka [Autor, 20%] ; Tillová, Eva [Autor, 25%] ; Guagliano, Mario [Autor, 5%] ; Chalupová, Mária [Autor, 10%] ; Uhríčik, Milan [Autor, 5%] ; Belan, Juraj [Autor, 10%]. – DOI 10.1016/j.ijfatigue.2019.105189. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: International Journal of Fatigue [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : materials, structures, components. – ISSN 0142-1123. – ISSN (online) 1879-3452. – č. 128 (2019), s. [1-8] [tlačená forma] [online]
ADC - 4
Investigation of the brittle fracture of the locomotive draw hook / Nový, František [Autor, 45%] ; Jambor, Michal [Autor, 5%] ; Petrů, Michal [Autor, 5%] ; Trško, Libor [Autor, 20%] ; Fintová, Stanislava [Autor, 5%] ; Bokůvka, Otakar [Autor, 20%]. – DOI 10.1016/j.engfailanal.2019.07.019. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Engineering Failure Analysis [textový dokument (print)] . – ISSN 1350-6307. – Roč. 105 (2019), 305-312 [tlačená forma]
ADC - 5
The investigation of the fatigue failure of passenger carriage draw-hook / Ulewicz, Robert [Autor, 25%] ; Nový, František [Autor, 25%] ; Novák, Pavol [Autor, 25%] ; Palček, Peter [Autor, 25%]. – DOI 10/1016/j.engfailanal.2019.06.036. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: Engineering Failure Analysis [textový dokument (print)] . – ISSN 1350-6307. – č. 104 (2019), s. 609-616 [tlačená forma]
• 6 publikácií v indexovaných vedeckých časopisoch
ADM - 1
The SEM metallography analysis of Vacuum cast ZhS6K Superalloy Turbine Blade after Various Working Hours. / Belan, Juraj, Vaško Alan, Kuchariková, Lenka, Tillová, Eva, Chalupová, Mária. SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 19, č. 5 (2019), s. 727-733
ADM - 2
The high-temperature loading influence on orthorhombic Ni3Nb DOa ? - phase formation and its effect on fatigue lifetime in alloy 718 / Belan, Juraj [Autor, 60%] ; Vaško, Alan [Autor, 10%] ; Kuchariková, Lenka [Autor, 10%] ; Tillová, Eva [Autor, 5%] ; Matvija, Miloš [Autor, 15%]. – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 18, č. 6 (2018), s. 875-882
ADM - 3
Effect of copper and molybdenum on microstructure and fatigue properties of nodular cast irons / Vaško, Alan [Autor, 70%] ; Belan, Juraj [Autor, 20%] ; Tillová, Eva [Autor, 10%]. – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 18, č. 6 (2018), s. 1048-1052
ADM - 4
Effect of Wall Thickness on the Quality of Casts from Secondary Aluminium Alloy/ Kuchariková, Lenka, Tillová, Eva, Richard Pastirčák, Milan Uhríčik, Denisa Medvecká – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 19, č. 5 (2019), s. 797-801 [tlačená forma]
ADM - 5
Sludge Phases as Cause of Higher Wear of Cutting Tools during Machining of Secondary AlSi12Cu1 Castings / Tillová, Eva, Chalupová Mária, Kuchariková, Lenka, Švecová Ivana, Belan Juraj – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 19, č. 5 (2019), s. 874-879 [tlačená forma]
ADM - 6
Accuracy of Portable Hardness Testers / TAlan Vaško, Ján Sovík, Zuzana Sedliačková – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 19, č. 5 (2019), s. 886-890 [tlačená forma]
ADM - 7
Effect of Al5FeSi phase in secondary AlZn10Si8Mg cast alloy on mechanical properties and fracture surface / Tillová, Eva [Autor, 30%] ; Chalupová, Mária [Autor, 20%] ; Závodská, Denisa [Autor, 10%] Kuchariková, Lenka [Autor, 20%] ; Belan, Juraj [Autor, 10%] ; Vaško, Alan [Autor, 10%]. – SCOPUS In: Manufacturing Technology [textový dokument (print)] . – ISSN 1213-2489. – Roč. 18, č. 6 (2018), s. 1034-1040
ADM - 8
Effect of fatigue loading mode on 718 alloy fatigue properties / Belan, Juraj [Autor, 40%] ; Kuchariková, Lenka [Autor, 15%] ; Tillová, Eva [Autor, 15%] ; Závodská, Denisa [Autor, 15%] ; Chalupová, Mária [Autor, 15%]. – DOI 10.3311/PPtr.12114. – SCOPUS In: Periodica Polytechnica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Transportation Engineering. – ISSN 0303-7800. – ISSN (online) 1587-3811. – Roč. 47, č. 4 (2019), s. 335-341 [tlačená forma]
• 8 publikácií v zborníkoch z vedeckých konferencií
AFC - 1
The effect of UV aging on structural polymers / Markovičová, Lenka [Autor, 50%] ; Zatkalíková, Viera [Autor, 50%] ; Development of materials science in research and education, 28 [03.09.2018-07.09.2018, Pavlov, Česko]. – [recenzované]. – DOI 10.1088/1757-899X/465/1/012004. – WOS CC ; SCOPUS In: Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE28) [textový dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bristol (Veľká Británia) : Institute of Physics. IOP Publishing, 2019. – (IOP Conference Series : Material Science and Engineering, ISSN 1757-8981 ; 465). – ISSN 1757-8981, s. 1-6
AFC - 2
Influence on the quality of secondary aluminum alloy casts by Mn addition / Kuchariková, Lenka [Autor, 50%] ; Tillová, Eva [Autor, 30%] ; Mazur, Magdalena [Autor, 15%] ; Herčko, Adrián [Autor, 5%] ; Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. – [recenzované].
In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] / Ulewicz, Robert [Zostavovateľ, editor] ; Hadzima, Branislav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 319-325
AFC - 3
Multiaxial fatigue experimental analysis of 6063-T66 aluminum alloy of the base material and the welded material / Uhríčik, Milan [Autor, 40%] ; Kopas, Peter [Autor, 10%] ; Palček, Peter [Autor, 30%] ; Oršulová, Tatiana [Autor, 10%] ; Hanusová, Patrícia [Autor, 10%] ; Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. – [recenzované]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] / Ulewicz, Robert [Zostavovateľ, editor] ; Hadzima, Branislav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 334-341
AFC - 4
Carbon fiber polymer composites / Markovičová, Lenka [Autor, 40%] ; Zatkalíková, Viera [Autor, 30%] ; Hanusová, Patrícia [Autor, 30%] ; Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. – [recenzované]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] / Ulewicz, Robert [Zostavovateľ, editor] ; Hadzima, Branislav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 276-280
AFC - 5
Advantages of colour etching in quality control of recycled Al-Si cast alloys / Tillová, Eva [Autor, 30%] ; Kuchariková, Lenka [Autor, 20%] ; Chalupová, Mária [Autor, 15%] ; Belan, Juraj [Autor, 15%] ; Vaško, Alan [Autor, 15%] ; Herčko, Adrián [Autor, 5%] ; Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. – [recenzované].
In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] / Ulewicz, Robert [Zostavovateľ, editor] ; Hadzima, Branislav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 296-303
AFC - 6
Local corrosion of AISI 304 stainless steel in acidic chloride solution / Zatkalíková, Viera [Autor, 40%] Markovičová, Lenka [Autor, 30%] ; Hanusová, Patrícia [Autor, 30%] ; Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. – [recenzované]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] / Ulewicz, Robert [Zostavovateľ, editor] ; Hadzima, Branislav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 268-275
AFC - 7
Corrosion resistance of electropolished AlSl 304 stainless steel in dependence of temperature / Zatkalíková, Viera [Autor, 50%] ; Markovičová, Lenka [Autor, 50%] ; Development of materials science in research and education, 28 [03.09.2018-07.09.2018, Pavlov, Česko]. – [recenzované]. – WOS CC ; SCOPUS In: Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE28) [textový dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bristol (Veľká Británia) : Institute of Physics. IOP Publishing, 2019. – (IOP Conference Series : Material Science and Engineering, ISSN 1757-8981 ; 465). – ISSN 1757-8981, s. 1-8
AFD - 8
Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe / Kuchariková, Lenka [Autor, 20%] ; Tillová, Eva [Autor, 16%] ; Chalupová, Mária [Autor, 16%] ; Mazur, Magdalena [Autor, 16%] ; Herčko, Adrián [Autor, 16%] ; Čička, Roman [Autor, 16%] ; TRANSCOM 2019, 13 [29.05.2019-31.05.2019, Vysoké Tatry - Nový Smokovec, Slovensko]. – SCOPUS In: TRANSCOM 2019 [elektronický dokument] : conference proceedings / Bujňák, Ján [Zostavovateľ, editor] ; Guagliano, Mario [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. Elsevier Science, 2019. – (Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465 ; Vol. 40). – ISSN 2352-1465, s. 59-67 [online]

Názov projektu: Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie a technické materiály
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Popis výstupu:
• 3 publikácie v CC časopise
ADC - 1
Radoslav Koňár, Miloš Mičian, Michal Boháčik, M. Guczwa: Identification of lack of fudion and incomplete penetration in butt weld joint by ultrasonic phased array method and X-ray method. . In: Archives of Metallurgy and Materials [print] = AMM : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 64, č. 3 (2019), s. 1117-1124
ADC - 2
Radoslav Koňár, Miloš Mičian: Material ultrasonic attenuation influence on conventional ultrasonil non-destructive alloy cast testing. . In: Archives of Metallurgy and Materials [print] = AMM : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 64, č. 1 (2019), s. 353-357
ADC - 3
Jerzy Winczek, Marek Guczwa, Miloš Mičian, Krystof Makles: Numerical analysis of the influence f electrode on temperature distribution during GMAW overlaying. In: matematical problems in Engineering. ISSN 1024-123X-Roč.2019, s.1-13
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (WoS)
ADM - 1
Michal Boháčik, Miloš Mičian, Radoslav Koňár, Libor Trško, Jerzy Winczek: Ultrasonic control of ductile cast iron In: Archives of Foundry Engineering [print] = AFE : the Journal of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1897-3310. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 9-14
ADM - 2
Lucie Krejčí, Vladimíra Schindlerová, Michal Bucko, Ivo Hlavatý, Miloš Mičian: The application of PFMEA for roller bearings production In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 439-445.

Názov projektu: Zlepšovanie únavovej životnosti zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Nový, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC - 1
Lago, Ján; Trško, Libor; Jambor, Michal; Nový, František; Bokůvka, Otakar; Mičian, Miloš; Pastorek, Filip: Fatigue life improvement of the high strength steel welded joints by ultrasonic impact peening. In: Metals [electronic]. - ISSN 2075-4701 (online). - Roč. 9, č. 6 (2019), s. [1-15]
ADC – 2
Hadzima, Branislav; Pastorek, Filip; Borko, Kamil; Fintová, Stanislava; Kajánek, Daniel; Bagherifard, Sara; Gholami-Kermanshahi, Mozhgan; Trško, Libor; Pastorková, Jana; Brezina, Jozef: Effect of phosphating time on protection properties of hurealite coating: Differences between ground and shot peened HSLA steel surface In: Surface and Coatings Technology [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : an international journal devoted to the science and application of advanced surface treatments for improvement of material properties. – ISSN 0257-8972. – ISSN (online) 1879-3347. – č. 375 (2019), s. 608-620
• 1 vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve
AAB - 1
Kopas, Peter ; Nový, František: Únavová životnosť konštrukčných ocelí so zvýšenou medzou pevnosti. 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : GEORG, 2018. – 213 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8154-276-3
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM - 1
Trško, Libor; Nový, František; Bokůvka, Otakar; Jambor, Michal: Ultrasonic fatigue testing in the tension-compression mode. In: Journal of Visualized Experiments [elektronický dokument] . – Cambridge (Veľká Británia) : My Jove Corporation. – ISSN (online) 1940-087X. – č. 133 (2018), s. [1-10] [online].
ADN - 1
Jambor, Michal; Nový, František; Mičian, Miloš; Trško, Libor; Bokůvka, Otakar; Pastorek, Filip; Harmaniak, Daniel: Gas metal arc welding of thermo-mechanically controlled processed S960MC steel thin sheets with different welding parameters. In: Communications [textový dokument (print)] : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – ISSN (online) 2585-7878. – Roč. 20, č. 4 (2018), s. 29-35 [tlačená forma]
• 1 skriptá a učebné texty
BCI - 1
Nový, František; Trško, Libor; Jambor, Michal; Bokůvka, Otakar: Degradation processes and lifetime prediction - fatigue of materials [textový dokument (print)] : exercises instructions. 1. vyd. – Žilina (Slovensko) : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. – 98 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-554-1557-4.

Názov projektu: Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC – 1
Peter Hajdúch, M. B. Djurdjevic, , Dana Bolibruchová, Z. Simicevic Z.: Impact of zirconium on the structural and mechanical properties of commercial AlSi10MgCu alloys In: Archives of Metallurgy and Materials [print] = AMM : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 64, č. 3 (2019), s. 1107-1110
ADC - 2
Grabarczyk, K.Major-Gabryś, S. M. Dobosz, J. Jakubski, Dana Bolibruchová, Marek Brůna, Richard Pastirčák, The influence of moulding sand type on mechanical and thermal deformation. In: Archives of Metallurgy and Materials [print] = AMM : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 64, č. 1 (2019), s. 347-351
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (WoS)
ADM - 1
Dana Bolibruchová, Radka Podprocká: The effect of different Mn/Fe ratio on microstructure alloy based on Al-Si-Mg. In: Archives of Foundry Engineering. ISSN 1897-3310. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 15-20
ADM - 2
Richard Pastirčák, Marek Brůna, Dana Bolibruchová: the influence of different wall thickness of the casting in the direct squeeze casting. In: Archives of Foundry Engineering. ISSN 1897-3310. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 19-24.

Názov projektu: Štúdium progresívnych sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC - 1
Vaško, Alan; Belan, Juraj; Tillová, Eva: Static and dynamic mechanical properties of nodular cast irons. In: Archives of Metallurgy and Materials [textový dokument (print)] : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. – ISSN 1733-3490. – ISSN (online) 2300-1909. – Roč. 64, č. 1 (2019), s. 185-190
ADC - 2
Závodská, Denisa; Kuchariková, Lenka; Tillová, Eva; Guagliano, Mario; Chalupová, Mária; Uhríčik, Milan; Belan, Juraj: The effect of iron content on fatigue lifetime of AlZn10Si8Mg cast alloy. In: International Journal of Fatigue [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : materials, structures, components. – ISSN 0142-1123. – ISSN (online) 1879-3452. – č. 128 (2019), s. [1-8]
• 1 vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE - 1
Vaško, Alan: Accuracy and reliability of portable hardness testers. Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry, 36 [22.05.2019-24.05.2019, Vír, Česko]. In: Perner's Contacts [elektronický dokument] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. – ISSN (online) 1801-674X. – č. 2 (špeciálne číslo) (2019), s. 315-322
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
AFD - 1
Kuchariková, Lenka; Tillová, Eva; Chalupová, Mária; Mazur, Magdalena; Herčko, Adrián; Čička, Roman: Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe. TRANSCOM 2019, 13 [29.05.2019-31.05.2019, Vysoké Tatry - Nový Smokovec, Slovensko]. In: TRANSCOM 2019 [elektronický dokument] : conference proceedings; 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. Elsevier Science, 2019. – (Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465 ; Vol. 40). – ISSN 2352-1465, s. 59-67
AFD - 2
Uhríčik, Milan; Oravcová, Monika; Palček, Peter; Oršulová, Tatiana; Hanusová, Patrícia: Analysis of dependence of internal damping on temperature of austenitic steels AISI 304 and AISI 316L. TRANSCOM 2019, 13 [29.05.2019-31.05.2019, Vysoké Tatry - Nový Smokovec, Slovensko]. In: TRANSCOM 2019 [elektronický dokument] : conference proceedings 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. Elsevier Science, 2019. – (Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465 Vol. 40). – ISSN 2352-1465, s. 107-112
AFD - 3
Oršulová, Tatiana; Palček, Peter; Uhríčik, Milan; Roszak, Marek: Changes in internal damping of selected types of austenitic stainless steels. TRANSCOM 2019, 13 [29.05.2019-31.05.2019, Vysoké Tatry - Nový Smokovec, Slovensko]. In: TRANSCOM 2019 [elektronický dokument] : conference proceedings, 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. Elsevier Science, 2019. – (Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465 ; Vol. 40). – ISSN 2352-1465, s. 68-73
• 3 publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC - 1
Kuchariková, Lenka; Tillová, Eva; Mazur, Magdalena; Herčko, Adrián: Influence on the quality of secondary aluminum alloy casts by Mn addition. Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 319-325
AFC - 2
Tillová, Eva; Kuchariková, Lenka; Chalupová, Mária; Belan, Juraj; Vaško, Alan; Herčko, Adrián: Advantages of colour etching in quality control of recycled Al-Si cast alloys. Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)]– 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 296-303
AFC - 3
Uhríčik, Milan; Kopas, Peter; Palček, Peter; Oršulová, Tatiana; Hanusová, Patrícia: Multiaxial fatigue experimental analysis of 6063-T66 aluminum alloy of the base material and the welded material. Quality Production Improvement, 13 [05.06.2019-07.06.2019, Zaborze, Poľsko]. In: Quality production Improvement [textový dokument (print)] – 1. vyd. – Varšava (Poľsko) : De Gruyter, 2019. – ISBN 978-3-11-068058-4, s. 334-341.

Názov projektu: Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Brůna, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC – 1
Marek Brůna, Anna Remišová, Augustín Sládek: Effect of filter thickness on reoxidation and mechanical properties of aluminium alloy AlSiMg0.3. In: Archives of Metallurgy and Materials [print] = AMM : the Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences. - ISSN 1733-3490. - Roč. 64, č. 3 (2019), s. 1100-1116
ADC – 2
Marek Brůna, Dana Bolibruchová, Richard Pastirčák, Anna Remišová: Gating system design optimization forr investment casting process.Journal of materials Engineering and Performance. JMEP : design, process, characterization, evaluation. - ISSN 1059-9495. - Roč. 28, č. 7 (2019), s. 3887-3893.

Názov projektu: Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC - 1
Krajčovič Martin, Hančinský Viktor, Dulina Ľuboslav, Grznár Patrik, Gašo Martin, Vaculík Juraj.: Parameter seting for a genetic algorithm layout planner as a tool of sustainable manufacturing. In: Sustainability. ISSN 2071-1050. - Vol. 11, No. 8 (2019), 20 p.
ADC - 2
Mičieta Branislav, Biňasová Vladimíra, Lieskovský Radovan, Krajčovič Martin, Dulina Ľuboslav.: Product segmentation and sustainability in customized assembly with respect to the Basic elements of Industry 4.0. ISSN 2071-1050. - Vol. 11, No. 21 (2019), 20 p.

Názov projektu: Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of the Future (RLS_FoF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC - 1
Mičieta, B., Edl, M., Krajčovič, M., Dulina, Ľ., Bubeník, P., Ďurica, L., Biňasová, V.: Delegate MASs for coordination and control of one-directional AGV systems: a proof-of-concept. In The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. ISSN 0268-3768. - Vol. 94, Iss.. 1-4 (2019), p. 415-431
• 1 publikácia v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM - 1
Mičieta, B., Ďuirica, L., Biňasová, V.: New solution of abstract architecture for control and coordination decentralized systems. In: Technički Vjesnik. ISSN 1330-3651. Vol. 25, Iss. 1 (2019). p. 125-143
• 3 patentové prihlášky
29-2019 - Konektorový systém pripájania/odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy (16. 04. 2019)
30-2019 - Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulámych platforiem v automatických výrobných linkách a pripájací/odpájací spoj modulámych platforiem (16. 04. 2019)
31-2019 - Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru (16. 04. 2019)
• 3 prihlášky úžitkových vzorov
67-2019 - Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulárnych platforiem a pripájací/odpájací spoj modulárnych platforiem (16. 04. 2019)
68-2019 - Konektorový systém pripájania/odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy (16. 04.2019)
69-2019 - Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru (16. 04. 2019)
• 3 prihláška priemyselného dizajnu
34-2019 - Mobilná robotická konfigurácia (16. 04. 2019).

Názov projektu: Vypracovanie inovatívnych učebných osnov z predmetu Ergonómia a Inovačný manažment pre študentov technického a vedeckého zamerania
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Gašo, PhD
Popis výstupu:
• 1 publikácie v CC časopise
ADC - 1
Gašo Martin, Krajčovič Martin, Dulina Ľuboslav, Grznár Patrik, Vaculík Juraj.: Methodology of creating and sustainable applying of stereoscopic recording in the industrial engineering sector. In: Sustainability. ISSN 2071-1050. - Vol. 11, No. 8 (2019), 22 p.

Názov projektu: Implementácia progresívnych metód výučby vysokoškolskej matematiky pre študentov technických odborov
Zodpovedný riešiteľ: doc.RNDr. Helena Šamajová, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC - 1
Chupáč, R., Diblík, J.,Růžičková, M.: Increasing convergent and divergent solutions to nonlinear delayed differential equations. In: Differential and Integral Equations. Volume 32, Number 9/10 (2019), ISSN 0893-4983, 493-516.

Názov projektu: Komplexné využitie röntgenovej difraktometrie na identifikáciu a kvantifikáciu funkčných vlastností dynamicky namáhaných konštrukčných prvkov z významných technických materiálov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v impaktovanom časopise (IF >0,39)
ADC - 1
Valicek, J; Czan, A ; Harnicarova, M ; Sajgalik, M. ;Kusnerova, M.; Czanova, T. ; Kopal, I ; Gombar, M ; Kmec, J: A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining, View Web of Science ResearcherID and ORCID, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Volume: 155 Pages: 343-359, DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007, Published: MAY 2019, Document Type:Article, View Journal Impact.
ADC - 2
Gombar, M ; Vagaska, A ; Harnicarova, M ; Valicek, J ; Kusnerova, M ; Czan, A ; Kmec, J: Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium, View Web of Science ResearcherID and ORCID, COATINGS, Volume: 9 Issue: 1, Article Number: 57, DOI: 10.3390/coatings9010057, Published: JAN 2019, Document Type:Article, View Journal Impact
• 1 patentová prihláška
AGJ - 1
PP 18-2018, Číslo prihlášky 18-2018, Dátum podania prihlášky 13.03.2018, Medzinárodné patentové triedenie B26D 7/00, Názov Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikálnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom, Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK, Pôvodca (-ovia) Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; SK; Martikáň Anton, Ing., PhD.; SK; Martikáň Pavol, Ing.; SK; Drbúl Mário, Ing., PhD.; SK; Šajgalík Michal, Ing., PhD.; SK; Holubják Jozef, Ing., PhD.; SK; Czánová Tatiana, Ing., PhD.; SK; Daniš Igor, Ing., PhD.; SK.

Názov projektu: Výskum interakcie brzdeného železničného dvojkolesia a koľaje v simulovaných prevádzkových podmienkach jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Popis výstupu:
• 13 úžitkových vzorov v zahraničí
AGJ – 1
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Šťastniak P., Gorbunov M., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136322 (20190812). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 2
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov M., Dižo J., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136321 (20190812). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 3
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov M., Šťastniak P. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136026 (20190725). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 4
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Suchánek A., Kurčík P., Gorbunov M., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136027 (20190725). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 5
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Harušinec J., Suchánek A., Pavlík A., Gorbunov M., Noženko O., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136028 (20190725). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 6
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Harušinec J., Suchánek A., Gorbunov M., Noženko O., Strážovec P., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajnicou.
Registračné číslo: UA 136029 (20190725). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 7
Gorbunov M., Noženko O., Gerlici J., Kara S., Kravchenko K., Kravčenko O., Noženko V., Lack T., Blatnický M., Loulová M., Kravčenko O. Spôsob zlepšenia dynamických vlastností koľajového vozidla.
Registračné číslo: UA 137640 (20191025). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 8
Gorbunov M., Noženko O., Gerlici J., kara S., Kravchenko K., Lack T., Fomin O., Dižo J., Kravčenko O. Spôsob zlepšenia dynamických vlastností koľajového vozidla.
Registračné číslo: u201905109. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 9
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Harušinec J., Gorbunov M., Strážovec P., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou.
Registračné číslo: UA 136994 (20190925). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 10
Gorbunov M., Gerlici J., Lack T., Hauser V., Loulová M., Harušinec J., Kravchenko K., Noženko O., Prosvirova O., Kravčenko K., Kračenko O. Kotúčová brzda.
Registračné číslo: UA 136997 (20190925). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 11
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Hauser V., Harušinec J., Šťastniak P., Gorbunov M., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou.
Registračné číslo: UA 136322 (20190812). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 12
Gerlici J., Lack T., Kravchenko K., Gorbunov M., Hauser V., Harušinec J., Suchánek A., Kurčík P., Kravčenko O. Stav na výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou.
Registračné číslo: UA 136993 (20190925). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 13
Gerlici J., Lack T., Harušinec J., Gorbunov M., Kravčenko K., Nozhneko O., Hauser V., Dižo J., Blatnický M., Kravchenko O. Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou.
Registračné číslo: UA 119990 (20190910). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.

Názov projektu: Modernizácia študijného programu Vozidlá a motory.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Popis výstupu:
• 16 úžitkových vzorov v zahraničí
AGJ - 1
Pribilinec F., Gerlici J., Kukuča P., Fomina J., Lack T., Kravchenko K., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V., Kurčík P., Pavlík A., Kravčenko O. Systém turbodúchadla motora s vnútorným spaľovaním.
Registračné číslo: u201911403. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 2
Gorbunov M., Kovtanec M., Kravchenko K., Burejka H., Gerlici J., Vajčonas H., Noženko V., Kovtanec T., Prosviriva O. Metóda zvyšovania trakčných vlastností lokomotív.
Registračné číslo: u201811984. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ – 3
Valentovyč M., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Šťastniak P., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V. Tri-axle bogie of the rail vehicle.
Registračné číslo: u201910078. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ - 4
Valentovyč M., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajkovič L., Kuba E., Pavelčík V. Odnovisnyj vizok rejkovoho transportnoho zasobu.
Registračné číslo: u201910073. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 5
Valentynovyč M., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Dižo J., Kravchenko K., Kurčík P., Leštinský L., Fomina J., Pribilinec F., Čajokvič L., Kuba E., Pavelčík V. Dvojkolesie koľajového vozidla.
Registračné číslo: u201910068. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 6
Gorbunov M., Noženko O., Gerlici J., Kara S., Kračenko K., Kravchenko K., Lack T., Kravčenko O., Kravchenko K. Spôsob výroby vozíka nakladného vagóna.
Registračné číslo: u201905110. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 7
Gorbunov M., Noženko O., Gerlici J., Kara S., Kravčenko K., Kravchenko K., Lack T., Kravčenko O. Posunovací rušeň.
Registračné číslo: u201905111. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 8
Mychajlov J., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K. Dvojkolesový vozík.
Registračné číslo: u201908244. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 9
Valentynovyč M., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack t., Kravchenko K., Dižo J. Koleso koľajového vozidla.
Registračné číslo: u201908246. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 10
Mychajlov J., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Blatnický M., Kravchenko K. Koleso koľajového vozidla.
Registračné číslo: u201908200. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ- 11
Mychajlov J., Gerlici J., Semenov S., Kľujev S., Lack T., Dižo J., Kravchenko K. Koleso koľajového vozidla.
Registračné číslo: u201908248. Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 12
Lack T., Gerlici J., Kravchenko K., Noženko O., Kravčenko O. Vagón – cisterna
Registračné číslo: UA 136995 (20190925). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 13
Lack T., Gerlici J., Kravchenko K., Noženko O., Kravčenko O. Podvozok vagóna.
Registračné číslo: UA 136996 (20190925). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 14
Hauser V., Gerlici J., Lack T., Loulová M., Noženko O., Kravchenko K., Kravčenko O. Krivka zakriveného úseku.
Registračné číslo: UA 119187 (20190510). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 15
Hauser V., Gerlici J., Gorbunov M., Lack T., Kravčenko K., Loulová M., Noženko O., Kravčenko O., Noženko V. Zakrivený úsek koľaje
Registračné číslo: UA 120198 (20191025). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.
AGJ – 16
Hauser V., Gerlici J., Kravčenko K., Harušinec J., Lack T., Pavlík A., Nozhenko O., Kravchenko O. Náboj bicykla.
Registračné číslo: UA 120302 (20191111). Ukrajinskyj instytut promyslovoji vlasnosti, Ukrajina.

Názov projektu: Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 2 - úžitkové vzory
AGJ - 1
Ďurčanský Peter - Jozef Jandačka. Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samočistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
AGJ - 2
Ďurčanský Peter. Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
• Vedecká práca v zahraničnom časopise registrovaná v databáze SCOPUS
ADM - 1
Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Nosek Radovan - Baranski Jacek. Particulate matter production of small heat source depending on the bark content in wood pellets. In: Emission control science and technology [print, electronic]. - ISSN 2199-3629. - Roč. 4, č. 1 (2019), s. 33-39 [print, online].
• Vedecká práca v domácom časopise registrovaná v databáze WoS a SCOPUS
ADN - 1
Holubčík Michal - Jandačka Jozef. The effect of moisture content of firewood on the energy efficiency of fireplace insert and emission production in the combustion process. In: Acta Facultatis Xylologiae, (2019), 60 (2), s. 189-198.
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
1. Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Kantová Nikola. Impact of the wood geometric parameters on the particulate matter production in small heat source. In: Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics [electronic] : conference proceedings. - 1. vyd. - Melwille: American Institute of Physics, 2019. - ISBN 978-0-7354-1716-8. - s. [1-5] [online].
2. Ďurčanský Peter - Oršanský Pavol. Numerical simulation of heat exchanger operation. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2019 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2019. - s. [1-5].
3. Vician Peter - Ďurčanský Peter - Jandačka Jozef. Designing the solar collector position with the Arduino electronic platform. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2019 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2019. - s. [1-6].
4. Holubčík Michal - Kantová Nikola - Jandačka Jozef - Kolková Zuzana. Alternative solid fuels combustion in small heat source. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2019 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2019. - s. [1-6].
5. Palacka Matej - Holubčík Michal - Jandačka Jozef. Impact of the production of wood pellets on their properties. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2019 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2019. - s. [1-6].
• Výroba vzoriek peliet s rôznym obsahom menej kvalitnej suroviny a aditív.
• Výsledky testovania mechanických a energetických vlastností vzoriek peliet vyrobených z menej kvalitnej suroviny a aditív.
• Výsledky spaľovacích testov vzoriek peliet vyrobených z menej kvalitnej suroviny s obsahom aditív.
• Výsledky analýzy spaľovacieho procesu v závislosti na umiestnení horáku na spaľovacom zariadení.

Názov projektu: Výskum a vývoj metód pre viackriteriálnu diagnostiku presnosti CNC obrábacích strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 5 publikácií v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS), publikované na konferenciách
AFC – 1
Kandera, M., Císar, M., Zajačko, I.: Capabilities of processing and visualization of production facilities diagnostic data. In: MATEC Web of Conferences 244, 01020 (2018) ITEP ´18, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/103/matecconf_itep2018_01020/matecconf_itep2018_01020.html
AFC - 2
Zajačko, I., Gál, T., Ságová, Z., Mateichyk, V., Wiecek, D.: Application of artificial intelligence principles in mechanical engineering. In: MATEC Web of Conferences 244, 01020 (2018) ITEP ´18, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/103/matecconf_itep2018_01027/matecconf_itep2018_01027.html
AFC - 3
Puškár, M., Jahnátek, A., Kuric, I., Kádírová, J., Kopas, M., Šoltésová, M.: Complex analysis focused on influence of biodiesel and its mixture on regulated and unregulated emissions of motor vehicles with the aim to protect air quality and environment. (karent) In: Air Quality, Atmosphere & Health, Volume 12, Issue 7, pp 855-864, July 2019, https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-019-00704-w.
AFD - 4
Tlach, V., Kuric, I., Ságová, Z., Zajačko, I.: Collaborative assembly task realization using selected type of a human-robot interaction. In: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport (TRANSCOM 2019), High Tatras, Novy Smokovec – Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019, Transportation Research Procedia 40 (2019) 541-547, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519302418
AFC - 5
Bulej, V., Uríček, J., Stanček, J., Wiecek, D., Kuric, I.: Development of Simulation Platform for Robots with Serial and Parallel Kinematic Structure. In: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, ISPEM 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 835, 2019, pp 452-461, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97490-3_44.

Názov projektu: Výskum a vývoj multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení na báze implementácie metód umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 12 Publikácií v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS), publikované na konferenciách
AFC – 1
Bulej, V., Uríček, J., Eberth, M., Kuric, I., Stanček, J..: Modelling and Simulation of Machine Tool Prototype with 6DOF Parallel Mechanism in Matlab / Simulink. In: XXIII Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2018), MATEC Web Conf., Volume 254, 2019, eISSN: 2261-236X.
AFC - 2
Tlach, V., Ságová, Z., Kuric, I.: Circular and quasi circular paths for industrial robots measuring with the Renishaw Ballbar QC20-W, In Conference; XXIII Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2018), MATEC Web Conf., Volume 254, 2019, eISSN: 2261-236X.
AFC - 3
Kuric, I., Císar, M., Tlach, V., Zajačko, I., Wiecek, D.: Technical diagnistics at the department of automation and production systems, In Conference; International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, ISPEM 2018: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance. Advances in Intelligent Systems and Computing book series, Volume 835, pp 474-484, ISBN 978-3-319-97489-7 (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97490-3_46) 2018.
AFC - 4
Zajačko, I., Kuric, I., Gál, T.: Application of Machine Learning for Failure Prediction in Manufacturing Process, In Conference; Las Vegas 2019 ISSAT International Conference on Data Science and Intelligent Systems, August 1-3, 2019, Las Vegas, Nevada, USA, DSIS 19-46.
AFD - 5
Mingaleva, Z., Klačková, I., Selezneva, A., Shaidurova, N.: Failure Mode and Effects Analysis of the Consequences of the Life Cycle of the University Educational Services, In Conference; ICETA 2019, Grand Hotel Starý Smokovec.
ADM - 6
Akatov, N., Klačková, I., Mingaleva, Z., Galieva, G., Shaidurova, N.: Expert technology for risk management in the implementation of QRM in a high-tech industrial enterprise, In časopis: Management Systems in Production Engineering 2019, Volume 27, Issue 4, pp. 250-254 http://wydawnictwo.panova.pl/en/management-systems-in-production-engineering.html. DOI 10.1515/mspe-2019-0039.
AFD - 7
Klačková, I., Zajačko, I., Lenhard, R., Gritsuk, I., Wiecek, D.: Simulation of wood biomass combustion in hot water boiler, In Conference; Machine Modelling and Simulations 2019, Liptovský Ján.
AFC - 8
Klarák, J., Kandera, M., Kuric, I.: Transformation of point cloud into the two-dimensional space based on fuzzy logic principles, In conference: IX International conference of students, PhD.-students and young scientists: Engineer of XXI century, 6.12.2019, Bielsko-Biala.
AFC - 9
Klačková, I., Klarák, J., Kuric, I.: Utilization of deep learning methods in Matlab. In conference: IX International conference of students, PhD.-students and young scientists: Engineer of XXI century, 6.12.2019, Bielsko-Biala.
AFC - 10
Stenchlák, V., Zajačko, I., Kuric, I.: Klačková, I., Klarák, J., Kuric, I.: Impact of weights and biases on the output of neurons. In conference: IX International conference of students, PhD.-students and young scientists: Engineer of XXI century, 6.12.2019, Bielsko-Biala.Application
ADF - 11
Uríček, J., Bulej, V., Stanček, J..: Mechatronické systémy v strojárstve. V časopise: Technológ 04/2019
ADF - 12
Uríček, J., Bulej, V., Klačková, I..: Virtuálna realita v priemysle. V časopise: Technológ 04/2019.

Názov projektu: Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí 14-096
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Popis výstupu:
• 1 vysokoškolská učebnica vydaná v domácom vydavateľstve
ACB -1
Moravec, J., Kopas, P., Jakubovičova, L.: Úvod do technickej plasticity. EDIS, Žilinská univerzita v Žliine, 2019.

Názov projektu: Vývoj efektívnych metód pre korekciu a optimalizáciu viazaných mechanických systémov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD
Popis výstupu:
• 9 publikácií v indexovaných časopisoch / vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM - 1
Sapietova, A., Novak, P., Saga, M., at al.: Dynamic and stress analyis of a locking mechanism in te Ansys Workbench software environment. In: Advances in Science and technology – research journal. Vol. 13, No. 1 , pp. 23-28.
ADM - 2
Saga, M., Vasko, M. Handrik, M. et. al.: Contribution to random vibration numerical simulation and optpimizatio of nonliear systems. Scientific Journal of Silesian University of Technology. – e-ISSN 0209-3324. - Vol. 103 (2019), online, s. 143-154. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.103.11
ADM - 3
Muravev, V.V., Muraveva, O.V., Volkova, L.V., Sága, M., Ságová, Z.: Measurement of residual stresses of locomotive wheel treads during the manufacturing technological cycle. In: Managment systems in Production Engineering. ISSN 2450-5781, 27(4), pp, 236.241., 2019 DOI 10.1515/mspe-2019-0037
ADM - 4
Soukup, J., Žmindák, M., Klimenda, F.: Develompent of simulation model for the propagation of pressure wave. In: Manufactruring Technology [print]. - ISSN 1213-2489. 19(3), pp. 499-507, 2019.
ADM - 5
Soukup, J. Klimenda, F., Skočilas, J., Žmindák, M.: Finite element modeling of shock wave propagation over obstacles. In. Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489., 19(3), pp. 499-507, 2019.
ADM - 6
Stalmach, O., Dekys, V., Novak, P., et al.: Processing of results from a thermal FEM analysis using the lock-in method and comparison with experiment. In: Scientific Journal of Silesian university of technology – series transposrt. e-ISSN: 2450-1549. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.104.14, pp. 160-168.
ADN - 1
Handrik, M., Vaško, M., Majko, J., Sága, M., Dorčiak, F.: Influence of the Shape of the Test Specimen Produced by 3D Printing on the Stress Distribution in the Matrix and in Long Reinforcing Fibers. In: Strojnícky Časopis, ISSN 0039-2472, 69 (3), pp. 61-68, 2019, ISSN 0039-2472.
ADN - 2
Novák, P., Bishay, P. Žmindák, M.: Computational homogenization of cement-based porous piezoelectric composites with random structures, Strojnícky časopis 69(2), ISSN 0039-2472, pp. 77-88, 2019.
AFC - 1
Škrabala, J. Kaco, M. Kohar, R. Žmindák, M.: Finite element simulations of failure for dedign of composiet formula nose. AIP Conference proceedings 2198, 02002017, 2019, https://doi.org/10.1063/1.5140878
AFD - 1
Majko, J., Saga, M., Vasko, M., Barnik, F., Dorciak, F.: FEM analysis of long-fibre composite structures created by 3D printing, In: Transprtion Research Proceedia, E-ISSN:2352-1465, pp. 792-799.
1 prihláška úžitkového vzoru
AGJ - 1
Sapieta, MM., Sapietová, A., Sága, M. Kopas, P. Mechanizmus na vytváranie uzlov. Registračné číslo: PUV 93-2019.

Názov projektu: Využitie technológií rozšírenej a virtuálnej reality vo výučbe predmetov zameraných na projektovanie výrobných a logistických systémov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Popis výstupu:
• 1 zahraničná vedecká monografia
AAA - 1
Koblasa František, Bubeník Peter.: Využití optimalizačních metod v oblasti rozvrhování strojírenské výroby. 1st Edition. Liberec, Technical University of Liberec, 2018 (reg. 2019). 156 p. ISBN 978-80-7494-439-0.

Názov projektu: Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Popis výstupu:
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
AFC 1
Nemec Patrik - Lenhard Richard. Testing cooling efficiency of the loop heat pipe at various temperature conditions, In: SGEM 2019 conference proceedings, roč. 19 [print, electronic]. - ISSN 1314-2704. - 1. vyd. - Sofia: STEF92 Technology, 2019. - ISBN 978-619-7408-83-6. - s. 511-517 [CD-ROM, print].
AFC 2
Puchor Tomáš - Lenhard Richard - Malcho Milan - Banovčan Roman - Nemec Patrik. Heat dissipation from the electrical box by natural convection, In: SGEM 2019 conference proceedings, roč. 19 [print, electronic]. - ISSN 1314-2704. - 1. vyd. - Sofia: STEF92 Technology, 2019. - ISBN 978-619-7408-83-6. - s. 227-232 [CD-ROM, print].
AFC 3
Puchor Tomáš - Lenhard Richard - Malcho Milan - Banovčan Roman - Nemec Patrik. Simulating air flow through porous material as a substitute for ribbed heat exchanger, In: SGEM 2019 conference proceedings, roč. 19 [print, electronic]. - ISSN 1314-2704. - 1. vyd. - Sofia: STEF92 Technology, 2019. - ISBN 978-619-7408-83-6. - s. 465-472 [CD-ROM, print].
AFC 4
Lenhard Richard - Kaduchová Katarína - Nemec Patrik. Numerical simulation of forced airflow around the heat exchanger in the closed space electrical box, In: SGEM 2019 conference proceedings, roč. 19 [print, electronic]. – ISSN 1314-2704. - 1. vyd. - Sofia: STEF92 Technology, 2019. - ISBN 978-619-7408-83-6. - s. 361-368 [CD-ROM, print].
AFD 1
Malcho Milan - Lenhard Richard - Kaduchová Katarína - Hečko Dávid - Gavlas Stanislav. Heat recovery systems, In: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics: AIP conference proceedings. - Maryland: AIP Publishing. - ISBN 978-0-7354-1858-5. - s. [1-8] [online]. - (ISSN 0094-243X, AIP Conference Proceedings).
AFD 2
Puchor Tomáš- Lenhard Richard - Malcho Milan - Banovčan Roman. Heat transfer distribution inside porous media as replacement for finned heat exchanger, In: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics, roč. 2118 : AIP conference proceedings. - 1. vyd. - Maryland: AIP Publishing, 2019. - ISBN 978-0-7354-1858-5. - s. [1-7].
AFD 3
Banovčan Roman - Pafčuga Marián - Kapjor Andrej - Puchor Tomáš. Design of condensing exchanger of thermosyphon heat pipe for cooling of electrotechnical box, In: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics: AIP conference proceedings. - Maryland: AIP Publishing. - ISBN 978-0-7354-1858-5. - s. [1-4] [online]. - (ISSN 0094-243X, AIP Conference Proceedings).
AFD 4
Mičko Pavol - Kapjor Andrej - Pafčuga Marián - Hečko Dávid. Comparison of radiator and floor heating in terms of comfort environment, In: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics: conference proceedings. - ISSN 0094-243X. - Melwille: American Institute of Physics. - ISBN 978-0-7354-1858-5. - s. [1-4] [online].
- (ISSN 0094-243X, AIP Conference Proceedings).
AFD 5
Pafčuga Marián - Kapjor Andrej - Banovčan Roman - Mičko Pavol. Acoustic cooling ceilings with introduction of stabilized air supply, In: TRANSCOM 2019 [electronic]: conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - 1. vyd. - Amsterdam: Elsevier Science, 2019. - s. 427-433 [online].
• Experimentálne zariadenie pre meranie tepelných výkonov na výparnej a kondenzačnej časti chladiaceho zariadenia elektrotechnickej skrine a termofyzikálnych parametrov vnútorného a vonkajšieho vzduchu v závislosti od množstva tepelného toku produkovaného výkonovými prvkami a typu a množstva pracovnej látky v chladiacom zariadení.
• Experimentálne zariadenie na zvýšenie účinnosti krbovej vložky s využitím termosifónového efektu.
• Experimentálne zariadenie na kvantifikovanie tepelného výkonu slučkovej tepelnej trubice v kondenzačnom potrubí zabudovanej v plynovej krbovej vložke.
• Prototyp výparníka slučkovej tepelnej trubice prstencového prierezu pre umiestnenie do potrubia a systémom rovnomernej distribúcie kondenzátu po stene pre zvýšenie prenosu tepla.
• Prototyp výparníka s viacrúrkovým rozvodom kondenzátu.
• Prototyp výparníka s jednorúrkovým rozvodom kondenzátu.
• Prototyp kondenzátora pre nútenú konvekciu.
• Prototyp kondenzátora pre prirodzenú konvekciu.
• Prototyp chladiaceho zariadenia odvádzajúceho teplo prostredníctvom fázových zmien pracovného média z prachotesnej skrine do okolia nútenou a prirodzenou konvekciou.
• Matematický model pre stanovenie tepelného výkonu odvedeného z výparníka do kondenzátora chladiaceho zariadenia.
• Matematický model pre stanovenie tepelného výkonu odvedeného z kondenzátora chladiaceho zariadenia do okolia.
• Numerické simulácie prúdenia vzduchu v medzi rebrovom priestore lamelového výparníka.
• Technológia na vytváranie a overovanie dvojfázového prostredia (kvapalina-para) pracovnej látky v chladiacom zariadení.

Názov projektu: Zlievarenská metalurgia
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v indexovaných časopisoch (WoS)
ADM - 1
Marek Matejka, Dana Bolibruchová: Application of natural and artificial ageing remelted AlSi9Cu3 alloy. . In: Archives of Foundry Engineering. ISSN 1897-3310. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 55-59
• 2 publikácia v domácich vedeckých časopisoch
ADF - 1
Marek Matejka, Dana Bolibruchová, Michal Kuriš: Účinok prirodzeného a umelého starnutia na vybrané štruktúrne zložky recyklovenej zliatiny AlSi9Cu3 In: Technológ. - ISSN 1337-8996. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 45-50
ADF -2
Dana Bolibruchová: Trendy vo výrobe náročných hliníkových odliatkov s dôrazom na ekológiu
In: Technológ - ISSN 1337-8996. - Roč. 11, č. 5 (2019), s. 5-8

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Názov projektu: Realizácia inteligentných textílií a ich hodnotenie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Popis výstupu:
Zapracovanie elektrovodivých priadzí do textílií, hodnotenie elektrických parametrov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami; návrh a hodnotenie prepojenia aktívnych prvkov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami s externými elektronickými obvodmi.

Názov projektu: Prototyp vyhrievaného obleku
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branko Babušiak, PhD.
Popis výstupu:
Prvý prototyp vyhrievaného obleku.

Názov projektu: Podpora rozvoja 5G sietí na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Brída, PhD.
Popis výstupu:
V zmysle zmluvy o dielo s objednávateľom, záverečná správa s názvom „Podpora rozvoja 5G sietí na Slovensku“ je základným dokumentom pre rozvoj 5G sietí v súlade s Oznámením Komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 5G pre Európu: akčný plán. V správe sú spracované námety, východiská, analýzy a skúsenosti so zavádzaním sietí 5G v krajinách EÚ a iných vyspelých krajín sveta. Záverečná správa pozostáva z nasledujúcich hlavných častí:
• Analýza a hodnotenie stavu a trendov rozvoja 5G sietí vo vybraných krajinách EÚ a vo svete.
• Frekvenčné spektrum pre 5G siete.
• Analýza dostupnej technológie, infraštruktúry a štandardov pre siete 5G.
• Návrh legislatívnych, regulačných a finančných opatrení podporujúcich rozvoj 5G sietí na Slovensku.
• Elektromagnetické pole v sieťach 5G.
• Kybernetická bezpečnosť v sieťach 5G.

Názov projektu: Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
Popis výstupu:
Projekt vypísalo MDVRR ako národný projekt v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Riešiteľom projektu sú ŽSR. V rámci projektu bola vypracovaná „Štúdia pokrytia terénu signálom LTE na úseku železničnej trate GALANTA - ŠTÚROVO”. Štúdia bola realizovaná na podnet Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline ako nástroj na určenie umiestnenia základňových staníc e-NodeB systému LTE v úseku železničnej trate Galanta - Štúrovo.

 

Stavebná fakulta

Názov projektu: Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc. (Slovenská akadémia vied)
Zodpovedný riešiteľ za SvF: Ing. Peter Danišovič, PhD.
Popis výstupu:
Riešitelia projektu zastupujúci Žilinskú univerzitu v Žiline v poslednom kalendárnom roku riešenia projektu spolupracovali s riešiteľmi ÚI SAV na príprave a realizácii meraní v tuneli Ovčiarsko, na príprave a implementácii 30 vizualizácií priebehu a parametrov šiestich scenárov požiaru vo virtuálnom cestnom tuneli v Simulátore riadenia tunelov (SRT). Tieto scenáre boli integrované vo forme šiestich videí ako didaktická pomôcka nielen pre študentov Stavebnej fakulty, ale aj operátorov tunelov SR, na ktorých je možné vizuálne vysvetliť rozdiel medzi 2 rôznymi prístupmi požiarneho vetrania, ktoré sa využívajú na Slovensku.
Riešiteľský tím vo finále projektu intenzívne spolupracoval na príprave záverečnej správy riešenia projektu a napĺňaní merateľných ukazovateľov, a to najmä publikačných výstupov. Z plánovaných 27 príspevkov bolo publikovaných 42. Aj ďalšie merateľné ukazovatele sa podarilo naplniť na viac ako 100%.
Hlavnému odberateľovi projektu (NDS) bolo odovzdaných 9 štúdií a metodík, 18 vizualizácií priebehu a parametrov požiarov súvisiacich s vypracovanými štúdiami požiarov v tuneloch Poľana a Považský Chlmec, ktoré budú ďalej využité špecialistami NDS pri návrhu a pripomienkovaní technických podmienok súvisiacich s vetraním tunelov a riadením stratifikácie dymu.

Názov projektu: Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Popis výstupu:
Významné výsledky projektu VEGA č. 1/0945/16 Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb v roku 2019.
Výsledky je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:
• Pokračovanie vo vývoji a overovaní ľahkých sendvičových obalových konštrukcií drevostavieb pre pasívne a inteligentné budovy, „priaznivých“ k životnému prostrediu pomocou vyvíjanej unikátnej metodiky, zahrňujúcej možnosti experimentálneho výskumu pracoviska, spočívajúceho v numerických experimentoch pomocou tepelnovlhkostných simulácií, v dlhodobom experimentálnom hodnotení vzoriek pomocou pavilónového výskumu (stacionárne podmienky vnútorného prostredia a reálne podmienky vonkajšej klímy) a v meraniach v klimatických komorách formou hot-boxu so zohľadnením laboratórnych účinkov rozdielnych teplôt, tlakov vodných pár, vetra, dažďa a slnečného žiarenia. Významnejší pokrok bol dosiahnutý najmä v oblasti simulácií, ktoré boli umožnené zakúpením programu Design Builder.
• Dosiahnuté bolo výrazné doplnenie a spresnenie rozsiahlej databázy klimatických údajov vonkajšej klímy situovania Laboratórneho centra KPSU SvF UNIZA (meteostanica na budove BJ3) a budovy Výskumného centra UNIZA (36 meracích staníc na fasáde budovy) s premenlivým časovým krokom (od hodiny po minútové intervaly počas dvoch kalendárnych rokov – teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu, rýchlosť a smer vetra, priame a difúzne slnečné žiarenie, atmosférické zrážky). Bolo to dosiahnuté aj premiestnením a doplnením pôvodnej meteostanice z budovy BJ3 na oplotenú plochu pred budovou VC UNIZA. Údaje slúžia pre tvorbu testovacieho referenčného roku, umožňujúceho energetické simulácie obalových konštrukcií a techniky prostredia budov, na dlhodobé sledovanie zmien parametrov vonkajšej klímy v areáli UNIZA a kvantifikáciu účinkov vplyvov tepelného ostrova v rámci areálu UNIZA.
• Významným počinom boli aj výsledky dosiahnuté v záverečnom roku riešenia z oblasti počítačových simulácií letného prehrievania budov (problematika tvorby rozvrhov vnútorných tepelných ziskov, problematika tvorby rozvrhov vetrania cez okná a vonkajšia klimatická okrajová podmienka).

Názov projektu: Reálne geometrické imperfekcie a ich vplyv na stabilitu oblúkových mostov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Popis výstupu:
Projekt je orientovaný na analýzu odolnosti tlačených oblúkov mostov v dôsledku straty stability z ich roviny pri zohľadnení skutočných geometrických imperfekcií, ktoré sa získavajú meraním in-situ. Súčasne sa sleduje odolnosť parciálneho prúta oblúka namáhaného tlakom a ohybom. V tejto fáze výskumu bol skončený zber dát formou meraní geometrických imperfekcií na 9-tich mostoch typu Langerovho trámu. Merania boli vykonané pomocou 3D skenovania, pri ktorom sa získavajú mračná bodov s následným softvérovým vyhodnotením. Meraniami získané reálne priebehy geometrických imperfekcií sa nahradili matematickou funkciou získanou rozvojom nameraných hodnôt do Fourierovej rady. Z vyhodnotení je zrejmé, že namerané imperfekcie vykazujú výrazne nižšie hodnoty, ako sú normové dáta, ktoré však rešpektujú aj vplyv štrukturálnych imperfekcií. Súbežne sa pripravili numerické modely na báze MKP, pomocou ktorých sa vykonali pilotné nelineárne analýzy na úrovni GNIA s transformovanými priebehmi geometrických imperfekcií. Ďalší výskum sa sústredí na nelineárne parametrické štúdie vplyvu oboch typov imperfekcií s cieľom definovať ich spoločný vplyv na odolnosť oblúkov.
V rámci analýzy odolnosti parciálneho prúta namáhaného tlakom a ohybom bol zrealizovaný rozsiahly experimentálny výskum odolností excentricky tlačených prútov s koncovými okrajovými podmienkami kĺb-votknutie. V súčasnosti sa vyhodnocujú výsledky experimentov a numerickou analýzou na úrovni GMNIA sa verifikujú modely testovaných prútov s cieľom vykonať parametrickú štúdiu odolností prútov namáhaných tlakom a ohybom.

Názov projektu: Vplyv degradačných činiteľov na trvanlivosť konštrukcií a mostov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Popis výstupu:
Hlavným cieľom projektu je štúdium a stanovenie agresivity prostredia (environmentálne zaťaženie) na území Slovenska a jej vplyvu na degradáciu materiálov a trvanlivosť prvkov mostných objektov. Predstavuje to štúdium agresivity prostredia dané znečistením na území SR, štúdium vplyvu degradačných procesov na zmenu deformačných a pevnostných charakteristík betónu v čase. V tejto fáze výskumu prebieha zber dát formou meraní koróznych úbytkov na vzorkách betonárskej výstuže a konštrukčnej výstuže na meracích staniciach a reálnych mostných konštrukciách v Žilinskom kraji a vo firme Zin s.r.o. Hronský Beňadik. Zároveň prebieha tvorba máp agresivity prostredia (v spolupráci s SHMI) a z nich tvorba koróznych máp uhlíkovej ocele a zinku. Zároveň pokračovali merania koróznych úbytkov výstuže na reálnej mostnej konštrukcii v Kolároviciach. Zároveň bol na mostnom objekte meraný obsah chloridov v zimnom období na začiatku roku.
Súčasne boli vytvorené modely vplyvu degradácie materiálu (korózie betonárskej výstuže) na odolnosť železobetónového priečneho rezu v čase namáhaného ohybom a šmykom. Boli vykonané citlivostné analýzy a výsledky boli overené na reálnej mostnej konštrukcii. Zisťoval sa aj vplyv povrchovej ochrany betonárskej výstuže pomocou pozinkovania na predĺženie dĺžky pasívneho štádia.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Názov projektu: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Popis výstupu:
• certifikovaná metodika hodnotenia odolnosti systémov a služieb kritickej infraštruktúry (CIERA: Critical Infrastructure Elements Resilience Assesment) so špecifickým zameraním na prvky technickej infraštruktúry (energetika, doprava a IKT).
• publikácie v impaktovaných časopisoch.

Názov projektu: Smart tunel: telematická podpora pri mimoriadnych udalostiach v dopravnom tuneli
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pirník Rastislav, PhD. (FEIT), 
spoluriešiteľ z FBI: doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 
Popis výstupu:
• vytypované scénare mimoriadnych udalostí v tuneli a modelovanie vybraných scénarov pomocou FDS.

Názov projektu: Technické podmienky (TP) – Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Popis výstupu:
Cieľom projektu bolo uskutočniť revíziu stávajúcej dokumentácie z oblasti požiarnej bezpečnosti a na jej základe vypracovať nové znenie Technických podmienok + podrobný návrh aktualizácie Vzorových listov (VL) 5/2016 Tunely, MDVRR SR:2017. Koncom roka bolo odovzdané finálne znenie návrhu.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Názov projektu: Výpočtové a matematické modelovanie pre optimalizáciu mikrofluidických zariadení určených na triedenie, izolovanie a manipuláciu buniek
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.
Popis výstupu:
Vytvorenie počítačového modelu pohybu buniek v kvapaline, simulácia pohybu buniek v krvi s využitím metód spracovania obrazových dát a strojového učenia.

Názov projektu: Výskumno-vývojové práce spočívajúce v analýze, návrhu a realizácii algoritmov spracovania dát pre demonstrátor/funkčný vzor Automatic Train Operation - Trackside (ATO-TS) v rámci projektu Horizon 2020, Shift2Rail, X2Rail-1 WP4: Automatic Train Operation (ATO) over ETCS.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Popis výstupu:
Algoritmy a moduly pre spracovávania dát pre demonštrátor/funkčný vzor Automatic Train Operation - Trackside (ATO-TS).

Názov projektu: Spoľahlivosť záchranných systémov na infraštruktúre s neistou funkcionalitou kritických prvkov
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Popis výstupu:
Vytvorenie matematických modelov a riešiacich algoritmov na riešenie úlohy rozmiestnenia záchranných staníc v dopravnej sieti s integrovanými podmienkami spoľahlivosti dopravnej siete (neisté jazdné časy, férové kritérium umiestnenia staníc, reengineering siete).

 

Fakulta humanitných vied

Názov projektu: Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Popis výstupu:
• V elektronickom priestore je vytvorený súbor bibliografických údajov o korešpondencii slovenských vzdelancov z rokov 1500-1800, ktorý v súčasnosti obsahuje údaje o 12 310 listoch, čo znamená oproti minulému roku o viac 100% (minulý rok sme deklarovali informácie o 6041 listoch), z čoho teda vyplýva, že naša pozornosť bola zameraná práve na heuristiku primárnych dokumentov,
• zorganizovaná konferencia Vedecká komunikácia 1500 – 1800 II., ktorá sa uskutočnila 21. 10. 2019 v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Hlavným zámerom konferencie bolo prispieť k poznaniu vedeckých a kultúrnych transferov a integrovaní vzdelaneckej komunity na území dnešného Slovenska. Hlavnými témami boli vedecké a kultúrne transfery, integrovanie vzdelaneckej komunity na území dnešného Slovenska do širších vzdelaneckých sietí, formy udržiavania a rozvíjania vzájomných vedeckých kontaktov (korešpondencia, peregrinácia, knižný obchod...), heuristika, analýza, interpretácia a textológia prameňov a materiálových dokladov o európskej / svetovej dimenzii našich vzdelancov v novoveku, ochrana kultúrneho písomného dedičstva, prezentácia písomného kultúrneho dedičstva v digitálnom prostredí.

Názov projektu: Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Popis výstupu:
• V oblasti výskumu a vývoja techník sprístupnenia digitálneho obsahu a techník vedeckej komunikácie bola ukončená experimentálna digitalizácia unikátnej historickej knižnice Tranoscius z Liptovského Mikuláša, ktoré prešla do pôsobnosti Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
• Hlavnou výskumnou témou roku bola téma výskumu starnutia optických diskov a ich vyhodnocovanie a mikroskopické pozorovania optických diskov . V oblasti základného výskumu historických knižných dokumentov a fondov sú základnou výskumnou otázkou digitálne humanitné vedy a vyššie spomínaná implementácia prezentácie kultúrneho dedičstva do rozšírenej a virtuálnej reality.

Názov projektu: Založenie uhorskej kaplnky v Aachene kráľom Ľudovítom I. (1360) 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Popis výstupu:
• Detailné opísanie procesu zakladania uhorskej kaplnky v Aachene a posunutie jej vzniku o 14 rokov, už do roku 1360. Doteraz všeobecne známy rok založenia kaplnky 1374 určite neobstojí, hoci v staršej literatúre i na pamätnej tabuli a kartuši v kaplnke je uvedený tak! Štúdiu o tom sme publikovali v karentovanom Historickom časopise 1/2019.
• Najdôležitejším výsledkom dosiahnutého výskumu je zozbieranie súboru 18 listín a listov (ak pripočítame i správy o majetku kaplnky, tak ide o 31 dokumentov), na základe ktorých sme zistili niekoľko nových skutočností o založení uhorskej kaplnky. Pripravili sme edíciu týchto dokumentov s uvedením všetkých zdrojov a relevantnej literatúry.
• Náš projekt tiež poukazuje na začlenenie Slovenska do celoeurópskeho kultúrneho kontextu už od čias stredoveku.

Názov projektu: Klíma vo vyučovaní prírodovedných predmetov: vytvorenie a implementácia výskumného nástroja
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D
Popis výstupu:
• Helena Grecmanová, Kristýna Balátová, Eva Urbanovská, Milan kubiatko, Vlasta Cabanová. Klima výuky přírodovědných předmětô: přehledová studie. Acta humanica. Roč. 16, č. 1 (2019/, s. 10-21.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Názov projektu: Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Popis výstupu:
• Izolácia 3 patotypov vírusu zemiaka M (PVM T20, T40, T50) na rajčiaku jedlom, originalita sekvencií získaných postupmi metódy „next generation sequencing“ na platforme MiSeq bola overená akceptáciou v databáze GenBank MH558035–MH558037. Dosiahnuté výsledky boli publikované v časopise spadajúcou pod kategóriu ADC. High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus Glasa Miroslav - Šoltys Katarína - Predajňa Lukáš - Sihelská Nina - Budiš Jaroslav - Mrkvová Michaela - Kraic Ján - Mihálik Daniel - Ruiz‐García Ana Belén, 2019. In: Plant Protection Science = Ochrana rostlin = Ochrana rostlin. - ISSN 1212-2580, Roč. 55, č. 3 (2019), s. 159-166.

Názov projektu: Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Popis výstupu:
Identifikácia zmesnej infekcie papriky ročnej, v rámci ktorej bol prvýkrát na území SR identifikovaný „Bell pepper Endornavirus“, ktorého prítomnosť bola potvrdená metódou „Next generation sequencing“. Výsledky práce boli publikované vo vedeckom časopise kategórie ADC:
High-throughput sequencing reveals Bell Pepper Endornavirus infection in Pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. Tomasechova Jana, Hančinský Richard, Predajna Lukas, Kraic Jan, Mihalik Daniel, Soltys Katarina, Vavrova Silvia, Bohmer Miroslav, Sabanadzovic sead, Glasa Miroslav, 2019. In Plants, ISSN 2223-7747, č. 9, 1.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Názov projektu: ENABLE-S3, SIMMARC
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD. (ENABLE S3), prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. (SIMMARC).
Popis výstupu:
Validácia metódy rekonštrukcie cestných dopravných nehôd a nebezpečných dopravných situácií z videozáznamu. Spracovanie metodického postupu pre znalcov z odboru doprava cestná a auditorov bezpečnosti pozemných komunikácií. Publikované:
• Kolla, E., Ondruš, J., Vertaľ, P.: Reconstruction of traffic situations from digital video-recording using method of volumetric kinetic mapping. The Archives of Automotive Engineering, 2019; 84(2): 147/170, https://doi.org/10.14669/AM.VOL84.ART11
• Ivor, J., Kolla, E.: Záznam z autokamery ako dôkaz v trestnom konaní. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie “Informačno - technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy. Paneurópska vysoká škola, 4.4.2019, s. 93-109, ISBN 978-80-7502-363-6.

Názov projektu: Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému, Nárazové skúšky osobných automobilov s biofidelickými figurínami chodcov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.
Popis výstupu:
Príprava a realizácia nárazovej skúšky OA s figurínou chodca s vysokou hodnotou nárazovej rýchlosti.

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: Inteligentný systém riadenia pre modulárne výrobné systémy novej generácie Factory of the Future.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Popis výstupu:
Publikovanie karentovaných článkov v časopise Sustainability:
• System to Determine the Optimal Work-In-Process Investory Stored in Interoperation Manufacturing Buffers
• A Route Planner Using Delegate Multi-Agent system for a Modular Manufactoring Line: „ Proof of Concept“
• Virtual training application by use of augmented and virtual reality under university technology enhanced learning in Slovakia.

Názov projektu: Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of The Future (RLS_FoF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD. , Ing. Michal Hoč, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Popis výstupu:
• Úžitkový vzor číslo: 8441 – Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulárnych platforiem a pripájací / odpájací spoj modulárnych platforiem, Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.3.2019, Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08, H01R 24/62
• Úžitkový vzor číslo: 8443 – Konektorový systém pripájania / odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy, Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.3.2019, Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08, H02M 7/217
• Úžitkový vzor číslo: 8444 - Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru, Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.3.2019, Medzinárodné patentové triedenie: B25J 9/08 G05D 1/02

Názov projektu: 6-nohý kráčajúci robotický systém
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Ďurica, PhD.
Popis výstupu:
• Rozšíriteľný kráčajúci robotický hardvérový prototyp, ktorý je riadený bezdrôtovo, napájaný batériami, a ktorý môže slúžiť aj na prezentačné účely.
• Programovateľný virtuálny model robotického prototypu, skladajúci sa z troch modelov: grafického, fyzikálneho a parametrického. Použitím fyzikálneho modelu je virtuálny model obohatený o vlastnosti, akými sú napríklad hmotnosť, trenie, kolízne tvary, detekcia kolízií, simulácia kĺbov, atď. Parametrický model slúži pre prípadné zmeny vlastností robotického systému (rozmery, hmotnosť, atď.). Simulačné prostredie je možné prispôsobiť reálnemu prostrediu, s ktorým môže prísť robot do kontaktu.
• Metodológia SharedMind (zdieľaná myseľ), ktorá opisuje postup pri vývoji digitálneho dvojčaťa a jeho fyzického systému. Navrhnutá metodológia ponúka aj ďalšie možnosti. Riadiaci kód je schopný riadiť virtuálny model a zároveň jeho duplikát riadi hardvérový prototyp, pričom tieto riadenia dokážu medzi sebou efektívne komunikovať, aktualizovať a zdieľať informácie. Využitím SharedMind je hardvérový prototyp schopný fungovať a byť riadený aj bez jeho digitálneho dvojčaťa. Naopak, vývoj riadenia môže prebiehať na simulačnom modeli bez nutnosti pripojenia hardvérového prototypu, čím je možné tento vývoj paralelizovať a teda urýchliť. Výpočtovo náročné úlohy je možné púšťať na strane modelu, či v CLOUDe.
• Nástroje pre vývoj modulárneho riadenia, ktoré sú použiteľné aj ako učebná pomôcka pre začínajúcich programátorov, a hlavne to vďaka nástrojom pre vizuálne programovanie.

 

Univerzitný vedecký park
Názov projektu: Koncept SMART CITY v podmienkach mesta Bardejov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
Popis výstupu:
Výsledky projektu boli zhrnuté do záverečnej správy, ktorá obsahuje analytickú časť (demografia, zamestnanosť, vzdelanosť, doprava, školstvo a mládež, energetika a inžinierske siete, SWOT analýza) a návrh konceptu. V návrhovej časti boli pre každú z oblastí Smart City identifikovaných niekoľko konkrétnych projektov:
• Smart mobilita: riadenie dopravy na zaťažených úsekoch, inteligentné zastávky MHD, bike-sharing, statická doprava, car-sharing, elektromobilita,
• Smart Living: obnova zastaraného systému verejného osvetlenia (aj ako prvok Safe city, elektromobility a IoT sieť),
• Smart Government: zlepšenie komunikácie samosprávy s občanmi (informačné kiosky),
• Smart People: podpora zmien v strednom školstve a celoživotnom vzdelávaní,
• Smart Economy: podpora začínajúcich firiem,
• Smart Environment: sieť meteosenzorov, (Smart) waste management.

 

Výskumné centrum

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť