Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2018

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Názov projektu: Zefektívňovanie výkonnosti základných sledovacích, komunikačných a navigačných systémov v letectve
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Popis výstupu:
• Špecifikácia a rozvoj budúcich technológií v letectve pochádzajúcich z domén pre komunikáciu, navigáciu a dohľad s cieľom podporovať a riadiť operačné služby, ako je správa 4D trajektórie, v budúcom systéme ATM.

Názov projektu: Rámec interoperatibility pre železničnú a intermodálnu prepravu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Popis výstupu:
• Vytvorenie udržateľného riadenia systému dopravy, ktorý upevní spoločenstvo EÚ, prostredníctvom dlhodobého konzorcia obsahujúceho európskeho železničného operátora, priemyselných združení reprezentujúcich sektor cestujúcich a multimodálnych dopravných podnikov a orgány verejnej dopravy.

Názov projektu: Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Popis výstupu:
• Návrh prepravného poriadku a tarifného systému integrovaného dopravného systému. Spracovanie štúdie realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému.

Názov projektu: Sposób pomiaru deformacji nadwozia pojazdu (Spôsob merania deformácií karosérie vozidla)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Popis výstupu:
• Podaná a prijatá patentová prihláška

 

Strojnícka fakulta

Názov projektu: Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Popis výstupu:
• 3 publikácie v CC časopise
ADC: Richard Pastirčák, Ján Ščury, Marek Brůna, Dana Bolibruchová, J. Jakubski.: Influence of casting wall thickness on crystallisation under pressure. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1889-1893
ADC: Dana Bolibruchová,Marek Brůna, Richard Pastirčák, K.Major-Gabryś: Effect of strontium on the tearing in aluminium alloys. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1837-18423 publikácie v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADC: Dana Bolibruchová, Radka Podprocká, Richard Pastirčák, K. Major-Gabryś.: The role of Mn in aluminium alloys with a higher iron content In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1883-1888
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch (WoS)
ADM: Dana Bolibruchová, Marek Brůna: Antimony influence on shape of eutectic silicium in Al-Si based alloys
In: Archives of Foundry Engineering. ISSN 1897-3310. - Roč. 17, č. 4 (2018), s. 31-34
AFD: Peter Hajduch, Dana Bolibruchová, M. Djurdjevic: Influence of molybdenum on the thermal, structural properties and micro hardness of AlSi10Mg(Cu)aAlloy.In: Archives of Foundry Engineering ISSN 1897-3310. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 19-24.

Názov projektu: Vplyv železa na vybrané úžitkové vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC: Kuchariková, L., Liptáková, T., Tillová, E., Kajánek, D., Schmidová, E.: Role of chemical composition in corrosion of aluminum alloys [electronic]. In: Metals [electronic]. - ISSN 2075-4701 (online). - Roč. 8, č. 8 (2018), s. 1-13.
ADC: Kuchariková, L., Tillová, E., Bonek, M.. Chalupová, M. : USING DEEP ETCHING IN THE STUDY OF EUTECTIC SILICON 3D-MORPHOLOGY IN AlSi7MgTi CAST ALLOY. In: Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 4, s. 2017-2022
• 1 kapitola v zahraničnej vedeckej monografii
AEC: Kuchariková, Lenka; Tillová, Eva; Belan, Juraj; Uhríčik, Milan: Porosity in Aluminum Alloy Castings. In. Encyclopedia of Aluminum and its alloys. Pp. 1959 - 1971. First edition. Ed. George E. Totte, M. Tiryakioglu, O. Kessler, CRC Press, Taylor & Francis Group. 2018
• 8 publikácií v indexovaných časopisoch/ vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Belan, J., Vaško, A., Závodská, D.: Influence of Sr-modification on microstructure, tensile, impact and hardness properties of secondary AlSi8Cu2Mn cast alloy. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 972-978.
ADM: Kuchariková, L., Tillová, E., Uhríčik, M., Belan, J., Švecová, I.: High-cycles fatigue of different casted secondary aluminium alloy. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 756-761.
AFC: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Závodská, D., Belan, J.: Effect of the laser surface treatment on structure and mechanical properties of AlZn10Si8Mg cast alloy. In: Materials today [electronic] : proceedings. - ISSN 2214-7853. - Roč. 4, č. 5 (2017), s. 5973-5978.
AFC: Závodská, D., Tillová, E., Guagliano, M., Kuchariková, L., Chalupová, M.: Fatigue resistance of self-hardening aluminium cast alloy. In: Materials today [electronic] : proceedings. - ISSN 2214-7853. - Roč. 4, č. 5 (2017), s. 6001-6006.
AFD: Závodská Denisa (25 %) - Tillová Eva (25 %) - Guagliano Mario (10 %) - Chalupová Mária (20 %) - Kuchariková Lenka.: Effects of porosity on the fatigue behaviour of AlZn10Si8Mg casting alloys in a high cycle region. In: Procedia Engineering [electronic]. - ISSN 1877-7058 (online). - č. 192 (2017), s. 988-993.
ADM: Belan, J., Jambor, M., Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Matvija, M.: The SEM investigation of Inconel 718 fatigue process at various loading conditions. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 658-665.
ADM: Eva Tillová, Mária Chalupová, Denisa Závodská, Lenka Kuchariková, Juraj Belan, Alan Vaško: Effect of Al5FeSi Phases in Secondary AlZn10Si8Mg Cast Alloys on Mechanical Properties and Fracture Surface In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 1034-1040.
ADM: Lenka Kuchariková, Eva Tillová, Juraj Belan, Mária Chalupová, Ivana Švecová, Roman Čička, Milan Uhríčik: Observation on the Formation of β-Al5FeSi Phase Depending on the Content of Fe in Aluminium Cast Alloy. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 18, č. 4 (2018), s. 611-615.

Názov projektu: Kvalitatívny výskum dynamiky niektorých mechanických sústav s použitím matematického modelovania
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v CC časopise
ADC: Dorociaková, B., Michalková, M., Olach, R., Sága, M.: Existence and stability of periodic solution related to valveless pumping. In: Mathematical Problems in Engineering. - ISSN 1024-123X. - (2018), 8s.
https://doi.org/10.1155/2018/3982432 
ADC: Dorociaková, B., Chupáč, R., Olach, R.: Notes on oscillation of linear delay differential equations. In: Advances in Difference Equations. - ISSN 1687-1839. - č.1(2018), 7s.
https://doi.org/10.1186/s13662-018-1608-9 

Názov projektu: Komplexné využitie röntgenovej difraktometrie na identifikáciu a kvantifikáciu funkčných vlastností dynamicky namáhaných konštrukčných prvkov z významných technických materiálov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise a 2 v impaktovanom časopise (IF>0,39)
ADC: Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium, Coatings (ISSN 2079-6412; CODEN: COATED) is a peer-reviewed journal of coatings and surface engineering published monthly online by MDPI Received: 7 November 2018; Accepted: 16 January 2019; Published: 18 January 2019Miroslav Gombár 1 , Alena Vagaská 2 , Marta Harničárová 3,4,*, Jan Valíček 3,4 , Milena Kušnerová 4, Andrej Czán 5 and Ján Kmec 4, 21strán
ADM: Malotova, S., Cep, R., Zlamal, T., Mohyla, P., Czán, A., Antić, A., Budak, I., Mircea, L., Evaluation of residual stresses after irregular interrupted machining, (2018) Tehnicki Vjesnik, 25 (4), pp. 1009-1013., https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85052197841&doi=10.17559%2fTV-20160615125650&partnerID=40&md5=242f61ce43a901fe1b6a7c295566a997, DOI: 10.17559/TV-20160615125650, Document Type: Article, Publication Stage: Final, Access Type: Open Access, Source: Scopus
ADM: Holesovsky, F., Pan, B., Morgan, M.N., Czan, A., Evaluation of diamond dressing effect on workpiece surface roughness by way of analysis of variance, (2018) Tehnicki Vjesnik, 25, pp. 165-169. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047812877&doi=10.17559%2fTV-20160411122230&partnerID=40&md5=b3af9830f9c5c1587a7dc47ad5d9eb0a, DOI: 10.17559/TV-20160411122230, Document Type: Article, Publication Stage: Final, Access Type: Open Access, Source: Scopus
• 2 úžitkové vzory
AGJ PP 18-2018, Číslo prihlášky 18-2018, Dátum podania prihlášky 13. 3. 2018, Medzinárodné patentové triedenie B26D 7/00, Názov Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikálnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom, Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK, Pôvodca (-ovia) Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; SK; Martikáň Anton, Ing., PhD.; SK; Martikáň Pavol, Ing.; SK; Drbúl Mário, Ing., PhD.; SK; Šajgalík Michal, Ing., PhD.; SK; Holubják Jozef, Ing., PhD.; SK; Czánová Tatiana, Ing., PhD.; SK; Daniš Igor, Ing., PhD.; SK
AGJ: PP 55-2018, Číslo prihlášky 55-2018, Dátum podania prihlášky 18.06.2018, Medzinárodné patentové triedenie B23Q 1/00, Názov Upínací prípravok pre brúsenie ozubenia hriadeľových súčiastok, Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK, Pôvodca (-ovia) Drbúl Mário, Ing., PhD.; SK; Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; SK; Šajgalík Michal, Ing., PhD.; SK; Daniš Igor, Ing., PhD.; SK; Holubják Jozef, Ing., PhD.; SK; Czánová Tatiana, Ing., PhD.; SK; Pobjak Jozef, Ing.; SK

Názov projektu: Zlepšovanie únavovej životnosti zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Nový, PhD.
Popis výstupu:
• 1 CC publikácia
ADC: Trško, L., Fintová, S., Nový, F., Bokůvka, O., Jambor, M., Pastorek, F., Florková, Z., Oravcová, M.: Study of relation between shot peening parameters and fatigue fracture surface character of an AW 7075 aluminium alloy. In: Metals [electronic]. - ISSN 2075-4701 (online). - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 1-20.
• 4 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Trško, L., Nový, F., Bokůvka, O., Jambor, M.: Ultrasonic fatigue testing in the tension-compression mode. In: Journal of Visualized Experiments [electronic]. - ISSN 1940-087X (online). - č. 133 (2018), s. 1-10.
AFD Nový, F., Kopas, P., Bokůvka, O., Jambor, M., Trško, L.: Influence of microscopic casting defects on fatigue endurance of ductile cast iron. In: Machine Modelling and Simulations = MMS 2017, ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences : Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. s. 1-10.
AFD: Jambor, M., Nový, F., Bokůvka, O., Trško, L., Oravcová, M.: Influence of structure sensitising of the AlSi 316Ti austenitic stainless steel on the ultra-high cycle fatigue properties. In: Machine Modelling and Simulations = MMS 2017, ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences : Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. s. 1-11.
AFC: Jambor, M., Ulewicz, R., Nový, F., Bokůvka, O., Trško, L., Mičian, M., Harmaniak, D.: Evolution of microstructure in the heat affected zone of S960MC GMAW weld. In: Terotechnology, ISBN 978-1-945291-80-7. - 1. vyd. - Millersville: Materials Research Forum LLC, 2018. s. 78-83.

Názov projektu: Štruktúra, mechanické a únavové vlastnosti zliatiny Ti6Al4V vyrobenej metódami priameho laserového spekania kovových práškov perspektívne aplikovateľné v automobilovom priemysle
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Konečná, R., Nicoletto, G., Frkáň, M., Riva, E.: Surface roughness and directional fatigue behavior of as-built EBM and DMLS Ti6Al4V. In: International Journal of Fatigue 116, ISSN 0142-1123, (2018), s. 140-148.
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WaS)
ADM: Frkáň M., Konečná, R., Nicoletto, G.: Influence of the heat treatment on the microstructure, mechanical properties and fatigue behavior of additively manufactured Ti6Al4V alloy. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 20 (4), ISSN 1335-4205(2018), s. 52-57.
AFC: Nicoletto, G., Konečná, R., Kunz, L., Frkáň, M.: Influence of as-built surface on fatigue strength and notch sensitivity of Ti6Al4V alloy produced by DMLS. MATEC Web of Conferences 165,02002. In: 12th International Fatigue Congress = FATIGUE 2018 [electronic]. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences: Édition Diffusion Presse Sciences - (online), ISSN 2261-236X, (2018), s. 1-6.

Názov projektu: Výskum interakcie brzdeného železničného dvojkolesia a koľaje v simulovaných prevádzkových podmienkach jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Popis výstupu:
• 8 prihlášok patentov
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Hauser V., Harušinec J., Šťastniak P., Gorbunov, M. I., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201804266. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Gorbunov, M. I., Hauser V., Harušinec J., Suchánek A., Kurčík P., Kravčenko O. P: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201804267. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Harušinec J., Gorbunov, M. I., Strážovec P., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201804268. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Harušinec J., Suchánek A., Gorbunov, M. I., Noženko, O. S., Strážovec P., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201802636. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Harušinec J., Suchánek A., Pavlík A., Gorbunov, M. I., Noženko, O. S., Kravčenko O.P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201802639. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov, M. I., Šťastniak P., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201802638. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Hauser V., Harušinec J., Suchánek A., Kurčík P, Gorbunov, M. I., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201802635. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Hauser V., Harušinec J., Gorbunov, M. I., Dižo J., Kravčenko O. P: Prihláška patentu: Stav pre výskum brzdových elementov koľajového vozidla a interakcie dvojkolesia s koľajou. Registračné číslo: а201802637. UKRPATENT Ukrajina.

Názov projektu: Modernizácia študijného programu vozidlá a motory
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Popis výstupu:
• 3 prihlášky patentov
AGJ: Hauser V., Gerlici J., Lack T., Kravčenko, K. O., Loulová, M., Harušinec J., Fomina Yu.V., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Bicyklový náboj. Registračné číslo: а201804821. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Hauser V., Kravčenko, K.O., Gerlici J., Lack T., Kravčenko O.P., Loulová, M., Noženko, O. S.: Prihláška patentu: Podvozok vagóna. Registračné číslo: а20180073. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Kravčenko, K. O., Hauser V., Gerlici J., Lack T., Harušinec J., Gorbunov, M.I., Loulová, M., Kravčenko O. P.: Prihláška patentu: Metóda stanovenia odporu vzduchu počas pohybu brzdových diskov. Registračné číslo: а201811127. UKRPATENT Ukrajina.
• 4 udelené úžitkové vzory
AGJ: Gerlici, J.; Kravčenko, K. O.; Kravčenko, Ko. O.; Kravčenko, O. P.; Noženko, O. S.; Hudec, O.; Manakova, N. O.; Lack, T.; Hauser V.: Udelený úžitkový vzor: Systém registrácie pasažierov dopravných prostriedkov. Registračné číslo: UA123233U. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Gorbunov, M. I.; Noženko, O. S.; Gerlici, J.; Kara, S. V.; Kravčenko, K. O.; Kravčenko, Ko. O.; Noženko, V. S.; Lack, T.; Hauser, V.; Harušinec, J.: Udelený úžitkový vzor: Podvozok koľajového vozidla. Registračné číslo: UA123266U. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Hauser, V.; Gerlici, J.; Kravčenko, K. O.; Lack, T.; Dižo, J.; Harušinec, J.; Kurčik, P.; Kravchenko, O. P. Udelený úžitkový vzor: Reťazové ozubené koleso. Registračné číslo: UA124908U. UKRPATENT Ukrajina.
AGJ: Dobrodenka, P., Dobrodenka, A., Dobrodenka, M., Gerlici, J., Lack, T., Blatnický, M., Dižo, J., Harušinec, J.: Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru: Kinematické usporiadanie mechanizmu s rotujúcimi valcami. Číslo SK8035. Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Názov projektu: Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• 2 úžitkové vzory
AGJ: Ďurčanský Peter - Jozef Jandačka. Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samočistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
AGJ: Ďurčanský Peter. Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK.
• Vedecká práva v zahraničnom časopise registrovaná v databáze SCOPUS
ADM: Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Nosek Radovan - Baranski Jacek. Particulate matter production of small heat source depending on the bark content in wood pellets. In: Emission control science and technology [print, electronic]. - ISSN 2199-3629. - Roč. 4, č. 1 (2018), s. 33-39 [print, online].
• Vedecká práca v domácom časopise registrovaná v databáze WoS a SCOPUS
ADN: Holubčík Michal - Jandačka Jozef. The effect of moisture content of firewood on the energy efficiency of fireplace insert and emission production in the combustion process. In: Acta Facultatis Xylologiae, (2018), 60 (2), s. 189-198.
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Kantová Nikola. Impact of the wood geometric parameters on the particulate matter production in small heat source. In: Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics [electronic] : conference proceedings. - 1. vyd. - Melwille: American Institute of Physics, 2018. - ISBN 978-0-7354-1716-8. - s. [1-5] [online].
Ďurčanský Peter - Oršanský Pavol. Numerical simulation of heat exchanger operation. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-5].
Vician Peter - Ďurčanský Peter - Jandačka Jozef. Designing the solar collector position with the Arduino electronic platform. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-6].
Holubčík Michal - Kantová Nikola - Jandačka Jozef - Kolková Zuzana. Alternative solid fuels combustion in small heat source. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-6].
Palacka Matej - Holubčík Michal - Jandačka Jozef. Impact of the production of wood pellets on their properties. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-6].
• Výroba vzoriek peliet s rôznym obsahom menej kvalitnej suroviny a aditív.
• Výsledky testovania mechanických a energetických vlastností vzoriek peliet vyrobených z menej kvalitnej suroviny a aditív.
• Výsledky spaľovacích testov vzoriek peliet vyrobených z menej kvalitnej suroviny s obsahom aditív.
• Výsledky analýzy spaľovacieho procesu v závislosti na umiestnení horáku na spaľovacom zariadení.

Názov projektu: Výskum a vývoj metód pre viackriteriálnu diagnostiku presnosti CNC obrábacích strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Pivarčiová, E., Božek, P., Turygin, Y., Zajačko, I., Shchenyatsky, A., Václav, Š., Císar, M., Gemela, B.: Analysis of control and correction options of mobile robot trajectory by an inertial navigation system. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - ISSN 1729-8814. - Vol. 15, iss. 1 (2018), online, [15] s. 1-15

Názov projektu: Digitálne technológie pre konštruktérske študijné programy ako súčasť stratégie "Internet vecí".
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Dorociaková, B., Michalková, M., Olach, R., Sága, M.: Existence and stability of periodic solution related to valveless pumping. In: Mathematical Problems in Engineering. - ISSN 1024-123X. - (2018), s. 1-8 [print]. https://doi.org/10.1155/2018/3982432

Názov projektu: Vývoj efektívnych metód pre korekciu a optimalizáciu viazaných mechanických systémov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v CC časopise
ADC: Sapietová, A., Sága, M., Kuric, I., Václav, Š.: Application of optimization algorithms for robot systems designing. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - ISSN 1729-8814. - (2018), s. 1-10 [print]. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1729881417754152
• 11 publikácií v indexovaných časopisoch a vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WaS)
ADM: Sapietová, A., Novák, P., Šulka, P., Sapieta, M., Jakubovičová, L: Simplified computation methodology for contact forces on tapered rolling bearing with flexible parts. In: Scientific Journal of Silesian University of Technology. - ISSN 0209-3324. - Vol. 99 (2018), online, s. 177-182.
ADM: Dekys, V., Kriska, P., Lietava, L., Kopas, P., Stalmach, O.: Simplified estimate of fatigue damage based on dynamic analysis. N: Scientific Journal of Silesian University of Technology. - ISSN 0209-3324. - Vol. 99 (2018), online, s. 15-23.
AFD: Šulka, P., Sapietová, A., Dekýš, V., Sapieta, M.: Analysis and synthesis parameters influencing. In: MATEC Web of Conferences MMS2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-11.
AFD: Sapietová, A., Sága, M., Stančeková, D., Sapieta, M.: Contribution to numerical study of vehicle vertical stochastic vibration. In: MATEC Web of Conferences MMS2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-7.
AFD: Stalmach, O., Dekys, V., Barnik, F., Simon, J.: Contribution to the determination of the thermal emissivity of the composite material using longwave infrared camera. In: MATEC Web of Conferences ITEP18. - ISSN 2261-236X. - Vol. 244 (2018), online, s. 1-6.
AFD: Stankovičová, Z., Dekýš, V., Uhríčik, M., Novák, P., Strnadel, B.: Fatigue limit estimation using IR camera. In: MATEC Web of Conferences MMS2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-7.
AFD: Sapieta, M., Šulka, P., Svoboda, M.: Localization of delamination in composite test Specimen. In: MATEC Web of Conferences MMS2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-6.
AFD: Vaško, M, Handrik, M., Sapietová, A., Handriková, J.: Parallelization of computational algorithms for optimization problems with high time consumption. In: MATEC Web of Conferences MMS2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-10.
AFD: Šulka, P., Sapietová, A., Dekýš, V., Sapieta, M.: Static structural analysis of rolling ball bearing. In: MATEC Web of Conferences ITEP18. - ISSN 2261-236X. - Vol. 244 (2018), online, s. 1-8.
AFD: Sapietová, A., Chovanculiak, F., Dekýš, V., Gajdoš, L.: The contribution to the modal analysis of the control system. In: MATEC Web of Conferences ITEP18. - ISSN 2261-236X. - Vol. 244 (2018), online, s. 1-6.
AFD: Dekys, V., Stankovicova, Z., Novak, P., Stalmach, O.: The contribution to the modal analysis using an infrared camera. MATEC Web of Conferences MMS2017.- ISSN 2261-236X. - Vol. 157 (2018), online, s. 1-7.

Názov projektu: Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of the Future (RLS_FoF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v indexovanom časopise/vedeckom zborníku (SCOPUS a WoS)
ADM: Mičieta, B., Ďuirica, L., Biňasová, V.: New solution of abstract architecture for control and coordination decentralized systems. In: Technički Vjesnik. ISSN 1330-3651. Vol. 25, Iss. 1 (2018). p. 125-143.
• 1 publikácia v karentovanom časopise a vedeckom zbodníku (CC)
ADC: Mičieta, B., Edl, M., Krajčovič, M., Dulina, Ľ., Bubeník, P., Ďurica, L., Biňasová, V.: Delegate MASs for coordination and control of one-directional AGV systems: a proof-of-concept. In The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. ISSN 0268-3768. - Vol. 94, Iss.. 1-4 (2018), p. 415-431
• 3 patentové prihlášky
29-2018 - Konektorový systém pripájania/odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy (16. 04. 2018)
30-2018 - Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulámych platforiem v automatických výrobných linkách a pripájací/odpájací spoj modulámych platforiem (16. 4. 2018)
31-2018 - Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru (16. 4. 2018)
• 3 prihlášky úžitkových vzorov
67-2018 - Spôsob a mechanizmus vzájomného pripájania/odpájania modulárnych platforiem a pripájací/odpájací spoj modulárnych platforiem (16. 4. 2018)
68-2018 - Konektorový systém pripájania/odpájania mobilného robotického systému a modulárnej platformy (16. 04.2018)
69-2018 - Mobilná robotická konfigurácia a robotická dynamická konfigurácia pracovného priestoru (16. 4. 2018)
• 1 prihláška priemyselného dizajnu
34-2018 – Mobilná robotická konfigurácia (16. 4. 2018)

Názov projektu: Implementácia nových metód a foriem výučby pri rozvoji kľúčových kompetencií študentov v rámci nového študijného programu „technické materiály“
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Popis výstupu:
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch a vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Belan, J., Jambor, M., Kuchariková, L., Tillová, E., Chalupová, M., Matvija, M.: The SEM investigation of Inconel 718 fatigue process at various loading conditions. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 658-665.
AFD: Markovičová L., Zatkalíková V.: Corrosive effect of environmental change on selected properties of polymer composites [elektronický dokument] [konferenčný článok] : Development of materials science in research and education, 04.09.2017-08.09.2017, Slovensko/ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - Bristol (Veľká Británia): Institute of Physics. IOP Publishing. - ISSN 1757-8981. - ISSN (online) 1757-899X. - Roč. 266 (2017), s. [1-8] Verejná poznámka: Článok je zaradený do databázy Scopus.
ADM: Tillová, E., Chalupová, M., Kuchariková, L., Belan, J., Vaško, A., Závodská, D.: Influence of Sr-modification on microstructure, tensile, impact and hardness properties of secondary AlSi8Cu2Mn cast alloy. In: Manufacturing Technology [print]. - ISSN 1213-2489. - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 972-978.

Názov projektu: Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Popis výstupu:
• 7 publikácií v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM :Zatkalíková, V., Oravcová, M., Palček, P., Markovičová, L.: The effect of surface treatment on corrosion resistance of austenitic biomaterial. In: Transactions of Famena, Vol. 41, Iss. 4, 2017, p. 25-34.
ADM: Uhríčik, M., Palček, P., Chalupová, M., Oršulová, T.: The structure of the aluminium alloy and its influence on the fatigue properties. In: Manufacturing Technology, 17 (5), 2017, pp. 863-869.
AFC: Oršulová, T., Palček, P., Roszak, M. Uhríčik, M. Smetana, M. Kúdelčík, J.: Change of magnetic properties in austenitic stainless steels due to plastic deformation. In: Procedia structural Integrity, Vol. 13, 2018, pp. 1689- 1694. ISSN: 2452-3216. nezaevidované
AFC: Uhríčik, M., Oravcová, M., Palček, P., Oršulová, T., Kuchariková, L., Nikolić, R.R.: Analysis of dependence of internal damping on temperature of austenitic steels. In: Procedia structural Integrity, Vol. 13, 2018, p. 1571-1576. ISSN 2452-3216. nezaevidované
AFD: Oravcová, M., Palček, P., Chalupová, M., Uhríčik, M.: Temperature dependent measurement of internal damping of austenitic stainless steels. In: MATEC Web of ConferencesVolume 157, 14 March 2018, Article umber 07008, 22nd Slovak-Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations, MMS 2017; Sklene Teplice; Slovakia; 5 September 2017 through 8 September 2017 / EDP Sciences, 2018. - ISSN (online) 2261-236X, s. 1-8.
AFD: Uhríčik, M., Palček, P., Chalupová, M., Frkáň, M.: The influence of the structure on the fatigue properties of aluminium alloys for the casting. In: MATEC Web of Conferences, Volume 157, 14 March 2018, Article number 07013, 22nd Slovak-Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations, MMS 2017; Sklene Teplice; Slovakia; 5 September 2017 through 8 September 2017/ EDP Sciences, 2018. ISSN (online) 2261-236X.
ADE: Oršulová, T., Palček, P., Kúdelčík, J.: Changes of the Magnetic Properties during Heat Treatment in AISI 304. In: Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Online https://doi.org/10.3311/PPtr.12102

Názov projektu: Výskum a vývoj multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení na báze implementácie metód umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Popis výstupu:
• 3 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WaS)
ADM: Bulej, V., Stanček, J., Kuric, I.: Vision guided parallel robot and its application for automated assembly task. In: Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). - ISSN 2299-8624. - Vol.12, no.2 (2018), s. 150-157.
ADM: Tlach, V., Kuric, I., Zajačko, I., Kumičáková, D., Rengevič, A.: The design of method intended for implementation of collaborative assembly tasks. In: Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). - ISSN 2299-8624. - Vol.12, no.1 (2018), s. 244-250.
AFD: Kuric, I., Císar, M., Zajačko, I., Gál, T.: Diagnostics of the wire coating production line by implementation of computation methods. In: Proceedings of 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2018. - ISBN 978-153865747-8, s. 463-467, DOI: 10.1109/IEA.2018.8387145
• 2 podané patentové prihlášky
AGJ: Kuric, I., Pivarčiová, E., Ságová, Z., Božek, P., Škultéty, E. Systém stabilizácie pre mobilné roboty. Patent č. 120-2018. Žilinská univerzita (Kuric, I. a kol.), dátum podania: 26. 10. 2018, stav: v konaní (PP)
AGJ: Zajačko, I., Kuric, I., Božek, P., Ságová, Z., Ungureanu, M.: Automatizovaný kompaktný zakrývací systém kontajnera na tekutiny. Patent č. 100-2018. Žilinská univerzita, dátum podania: 13. 9. 2018, stav: v konaní (PP)

Názov projektu: Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v indexovanom časopise/vedeckom zborníku (SCOPUS a WoS)
ADM: Mičieta, B., Ďurica, L., Biňasová, V.: New solution of abstract architecture for control and coordination decentralized systems. In: Technički Vjesnik. ISSN 1330-3651. Vol. 25, Iss. 1 (2018). p. 125-143

Názov projektu: Využitie technológií rozšírenej a virtuálnej reality vo výučbe predmetov zameraných na projektovanie výrobných a logistických systémov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Gregor, M. - Hodoň, R. - Biňasová, V. - Dulina, Ľ. - Gašo, M.: Design of simulation-emulation logistics system. In: MM Science Journal. - ISSN 1803-1269. ISSN (online) 1805-0476. Iss. 1 (2018), p. 2498-2502.
ADN: Krajčovič, M., Grznár, P., Fusko, M., Skokan, R. 2018. Intelligent logistics for intelligent production systems. In Communications. Scientific Letters of the University of Zilina, ISSN 1335-4205. Vol. 20, Iss. 4(2018). p. 16-23.

Názov projektu: Adaptívny systém internej logistiky
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
ADM: Fusko, M., Rakyta, M., Krajčovič, M., Dulina, Ľ., Gašo, M., Grznár, P.: Basics of Designing Maintenance Processes in Industry 4.0. In: MM Science Journal. ISSN 1805-0476. Iss. March (2018). p. 2252-2259

Názov projektu: Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Popis výstupu:
• Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC: Publikovanie kapitoly s názvom "Gravity in heat pipe technology" v zahraničnej knižnej publikácií "Gravity", ISBN 978-953-51-5685-7.
ABC: Publikovanie kapitoly s názvom "Porous structures in heat pipes", v zahraničnej knižnej publikácií "Porosity" ISBN 978-953-51-5664-2.
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
Ďurčanský Peter - Oršanský Pavol. Numerical simulation of heat exchanger operation. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-5].
Hrabovský Peter - Kolková Zuzana - Mokrý Marián - Nemec Patrik. Basic CFD model of heat pipe. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-5].
Puchor Tomáš - Lenhard Richard. Flow over evaporator in electrotechnical box. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-7].
Novomestský Marcel - Banovčan Roman - Kapjor Andrej - Smatanová Helena. Natural convection heat transfer around a horizontal circular cylinder for the case of constant surface temperature of the cylinder near a vertical wall. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-8].
Banovčan Roman - Novomestský Marcel - Vantúch Martin - Kapjor Andrej - Nemec Patrik. Methods of filling the heat pipes. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-8].
Hrabovský Peter - Kolková Zuzana - Matušov Jozef - Nemec Patrik. Ways to heat hot water via the heat pipes. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-6].
Lenhard Richard - Malcho Milan - Kaduchová Katarína. Numerical simulation of induction heating thick-walled tubes. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-6].
Lenhard Richard - Malcho Milan - Ďurčanský Peter - Kaduchová Katarína. Numerical modelling of heat flows in the upper blast furnace of the electric arc furnace. In: Machine Modelling and Simulations = MMS 2017 [electronic]. - ISSN 2261-236X (online). - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences : Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - (online), s. [1-8].
Malcho Milan - Lenhard Richard - Kaduchová Katarína. Energy storage in to the hydrates. In: Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics [electronic] : conference proceedings. - 1. vyd. - Melwille: American Institute of Physics, 2018. - ISBN 978-0-7354-1716-8. - s. [1-5] [online].
Novomestský Marcel - Lenhard Richard - Siažik Ján. Natural convection heat transfer around a horizontal circular cylinder near an isothermal vertical wall. In: EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-5] [print].
Puchor Tomáš - Banovčan Roman - Lenhard Richard. Numerical simulation of airflow around the evaporator in the closed space. In: EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-4] [print].
Nemec Patrik - Malcho Milan. Influence of the ambient temperature on the cooling efficiency of the high performance cooling device with thermosiphon effect. In: EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-4] [print].
Nemec Patrik - Kaduchová Katarína - Malcho Milan. Dustproof cooling of the electrical box. In: EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-5] [print].
• Zostrojenie experimentálneho zariadenia pozostávajúceho z modelu prachotesnej elektrotechnickej skrine, prototypu chladiaceho zariadenia a meracej sústavy pre meranie výkonových parametrov chladiaceho zariadenia a parametrov vnútorného a vonkajšieho prúdenia vzduchu v závislosti od množstva tepelného toku produkovaného výkonovými prvkami v elektrotechnickej skrini a množstva pracovnej látky v chladiacom zariadení.
• Prototyp chladiaceho zariadenia pre odvod tepla fázovými zmenami pracovného média z prachotesnej skrine.
• Fyzikálny model výparníka s viacrúrkovým rozvodom kondenzátu.
• Fyzikálny model výparníka s jednorúrkovým rozvodom kondenzátu.
• Fyzikálny model kondenzátora pre nútenú konvekciu.
• Fyzikálny model kondenzátora pre prirodzenú konvekciu.
• Matematický model pre stanovenie výkonu výparníka chladiaceho zariadenia.
• Matematický model výmenníka tepla (výparníka) pre návrh nového prototypu chladiaceho zariadenia.
• Matematický model výmenníka tepla (kondenzátora) pre návrh nového prototypu chladiaceho zariadenia.

Názov projektu: Analýza a optimalizácia vstupujúcich faktorov do procesu spaľovania dendromasy v malých zdrojoch tepla
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
Popis výstupu:
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
Patsch Marek - Pilát Peter. Simulation of combustion air flow in the gasification biomass boiler. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-6].
Čaja Alexander - Kantová Nikola. Comparison of particulate matter in combustion of wood chips and sawdust at nominal and reduced output. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-4].
• Návrh a realizácia experimentálneho zariadenia pre meranie a vizualizáciu rýchlostných polí v splyňovacom kotli na biomasu pomocou PIV metódy.
• Vytvorenie metodiky návrhu spaľovacej komory malého zdroja tepla na biomasu pomocou zjednodušeného matematického modelu.

Názov projektu: Chladenie na základe fyzikálnych a chemických procesov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.
Popis výstupu:
• Vedecká práva c zahraničnom časopise registrovaná v databáze SCOPUS
ADM: Sulovcová Katarína - Nosek Radovan - Jandačka Jozef - Holubčík Michal. Geometrical optimization of the flue gas path with regard to the reduction of particulate matter. In: Emission control science and technology. - ISSN 2199-3629. - Roč. 4, č. 1 (2018), s. 40-44.
• Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC:Publikovanie kapitoly s názvom "Gravity in heat pipe technology" v zahraničnej knižnej publikácií "Gravity", ISBN 978-953-51-5685-7.
ABC: Publikovanie kapitoly s názvom "Porous structures in heat pipes", v zahraničnej knižnej publikácií "Porosity" ISBN 978-953-51-5664-2.
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
Nosek Radovan - Kolková Zuzana - Trško Libor - Liptáková Tatiana - Procházka Jan - Libera Ondřej - Bublíková Petra. High-temperature reaction of sodium vapour with quartz glass. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-9].
Patsch Marek - Pilát Peter. Simulation of combustion air flow in the gasification biomass boiler. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-6].
Kolková Zuzana - Hrabovský Peter - Matušov Jozef - Nosek Radovan. Analysis of thermodynamic parameters and their influence on the thermal comfort in the working environment. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-5].
Nosek Radovan - Liptáková Tatiana - Trško Libor - Kolková Zuzana - Malcho Milan - Kiiljan Anna. Problems of sodium using in pulsating heat pipe made from fused silica. In: International conference on Metal material processes and manufacturing [electronic]. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-4] [online].
Nemec Patrik - Kaduchová Katarína - Malcho Milan. Dustproof cooling of the electrical box. In: EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-5] [print].
Nemec Patrik - Malcho Milan. Influence of the ambient temperature on the cooling efficiency of the high performance cooling device with thermosiphon effect. EPJ Web of Conferences [electronic, print]. - ISSN 2101-6275. - Roč. 180 (2018), s. [1-4] [print].
• Zostrojenie experimentálneho adsorpčného chladiaceho zariadenia.
• Analýza vhodnosti konkrétnych dvojíc chladivo/adsorbent.

Názov projektu: Ukladanie uhľovovodíkových plynov do hydrátových štruktúr ako alternatívny spôsob akumulácie energie
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Popis výstupu:
• Publikácie registrované v databéze SCOPUS:
Puchor Tomáš - Lenhard Richard. Flow over evaporator in electrotechnical box. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-7].
Lenhard Richard - Malcho Milan - Kaduchová Katarína. Numerical simulation of induction heating thick-walled tubes. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - s. [1-6].
• Návrh experimentálneho zariadenia za účelom zistenia vybraných termodynamických a kinetických parametrov hydrátu, ktoré umožnia optimalizovať schopnosť hydrátov akumulovať energiu pri minimalizácii energetickej náročnosti ich generovania.
• Zhotovenie zariadení pre experimentálne zariadenie: vysokotlaková nádoba pre tvorbu hydrátov ZP so zafírovými sklami, vysokotlaková nádoba pre stabilizovanie tvorby hydrátov ZP a odber vzoriek so zafírovými sklami, nádoby pre chladenie vysokotlakého okruhu, nádoba pre vypúšťanie kvapaliny zo systému.

Názov projektu: Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Popis výstupu:
• Publikácie registrované v databáze SCOPUS
Palacka Matej - Holubčík Michal - Jandačka Jozef. Impact of the production of wood pellets on their properties. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X.- 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018.- s. [1-6].
Holubčík Michal - Kantová Nikola - Jandačka Jozef - Kolková Zuzana. Alternative solid fuels combustion in small heat source. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: EDP Sciences, 2018. - s. [1-6].
Holubčík Michal - Jandačka Jozef - Kantová Nikola. Impact of the wood geometric parameters on the particulate matter production in small heat source. In: Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics [electronic] : conference proceedings. - 1. vyd. - Melwille: American Institute of Physics, 2018. - ISBN 978-0-7354-1716-8. - s. [1-5] [online].
Kantová Nikola - Jandačka Jozef - Holubčík Michal - Čaja Alexander. Decreasing of escaped particulate matter based on a baffles position in the flue gas tract. In: Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics [electronic]: conference proceedings. - 1. vyd. - Melwille: American Institute of Physics, 2018. - ISBN 978-0-7354-1716-8. - s. [1-5] [online].
Kolková Zuzana - Hrabovský Peter - Matušov Jozef - Antošová Martina - Holubčík Michal. Control and regulation systems of energy networks in buildings. In: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018. - ISSN 2261-236X. - Londýn: EDP Sciences. - s. [1-5] [online].

Názov projektu: Multimediálna implemantácia laserového rezania ocelí a kompozitných materiálov v strojáreskom priemysle v systéme výučby formou interaktívnych aplikácií
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Meško, PhD.
Popis výstupu:
• 1 publikácia WOS – A-výstup
ADM: Jozef Meško, Andrej Zrak, rastislav Nigrovič Rižica Nikolič: The effect of selected technological of laser cutting on the surface. In: Technical Gazette. ISSN 1330-351. Vol 25 4 (2018), s- 997-1003

Názov projektu: Implementácia kolaboratívnych princípov do mobilných robotických zariadení spojená s transformáciou výsledkov do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Uríček, PhD.
Popis výstupu:
• 1 skriptá
BCI: Císar, M., Bulej, V., Zajačko, I., Čuboňová, N.: Základy programovania CNC strojov s riadiacim systémom Sinumerik 840D [print]: podpora pri vývoji multikriteriálnej diagnostiky. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 165 s. [17,08AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1523-9

Názov projektu: Podpora výučby pevnostných výpočtov čelných ozubených kolies podľa medzinárodných štandardov ISO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
Popis výstupu:
• 2 publikácie v indexovaných časopisoch/vedeckých zborníkoch (SCOPUS a WoS)
AFC: Michal Tropp, František Brumerčík, Ján Šteininger, Peter Weis, Adam Glowacz: Heat distribution in the deep drawing device components working by high temperatures. In: IOP Conference Series [electronic] : Materials Science and Engineering. - ISSN 1757-8981. - č. 393 (2018), s. [1-6] [online]. (Scopus)
ADM: Brumercik, F., Lukac, M., Majchrak, M., Krzysiak, Z., Krzywonos, L. Teeth geometry and contact pressure calculation of external cycloidal gears. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018, 101, 27-35. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.101.3: Časopis je evidovaný v databáze WoS. Čaká sa na zverejnenie v databáze, nie je ešte registrovaný v CREPČ.

 

Elektrotechnická fakulta

Názov projektu: Realizácia inteligentných textílií a ich hodnotenie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Popis výstupu:
• Zapracovanie elektrovodivých priadzí do textílií
• Hodnotenie elektrických parametrov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami
• Návrh a hodnotenie prepojenia aktívnych prvkov textílií so zapracovanými elektrovodivými priadzami s externými elektronickými obvodmi

Názov projektu: Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraní
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
Popis výstupu:
• Vyvinutá nová metóda analýzy vlastností nanoštrukturovaných polovodičových systémov založená na multifraktálovom formalizme. Metóda bola úspešne implementovaná aj pri analýze niklovaných ocelí 316 s implantáciou dusíkových iónov.
• Vyvinutá nová metóda popisu vlastností funkcie náhodného povrchu založená na implementácii Abbott-Firestone formalizmu.

 

Stavebná fakulta

Názov projektu: Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Popis výstupu:
• Projekt je orientovaný na analýzu odolnosti tlačených oblúkov mostov v dôsledku straty stability z ich roviny pri zohľadnení skutočných geometrických imperfekcií, ktoré sa získavajú meraním in-situ. V tejto fáze výskumu prebieha zber dát formou meraní geometrických imperfekcií na vytypovaných mostoch typu Langerovho trámu. Merania sú vykonávané pomocou 3D skenovania, pri ktorom sa získavajú mračná bodov s následným softvérovým vyhodnotením. Súbežne sa pripravujú numerické modely na báze MKP umožňujúce vykonávať nelineárne analýzy na úrovni GNIA. Doteraz sa zamerali pomocou 3D skenovania imperfekcie oblúkov na troch mostoch v okolí Žiliny. Z vyhodnotení je zrejmé, že namerané imperfekcie vykazujú výrazne nižšie hodnoty, ako sú normové dáta. Nakoľko normové zdroje vykazujú ekvivalentné geometrické imperfekcie, je potrebné numerickými analýzami na úrovni GMNIA, v ktorých sa zohľadnia teoretické priebehy štrukturálnych imperfekcií v podobe reziduálnych napätí, ktorých vplyv na odolnosť tlačených prvkov je podstatný, definovať ich spoločný vplyv na odolnosť oblúkov.
Súčasne sa pozornosť sústredila na teoretickú a numerickú analýzu odolnosti tlačených a ohýbaných prútov. Sleduje sa normový postup podľa STN EN 1993-1-1 a STN EN 1999-1-1, kedy obidve normy uvádzajú iný model posúdenia takto namáhaného prúta. Boli vykonané porovnávacie prepočty a konfrontácie s experimentálnymi analýzami realizovanými v nedávnej minulosti. Z porovnávacích štúdií sa ukazuje výpočet podľa STN EN 1999-1-1 ako menej konzervatívny.

Názov projektu: Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Popis výstupu:
• Pokračovanie vo vývoji a overovaní ľahkých sendvičových obalových konštrukcií drevostavieb pre pasívne a inteligentné budovy, „priaznivých“ k životnému prostrediu pomocou vyvíjanej unikátnej metodiky, zahrňujúcej možnosti experimentálneho výskumu pracoviska, spočívajúceho v numerických experimentoch pomocou tepelnovlhkostných simulácií, v dlhodobom experimentálnom hodnotení vzoriek pomocou pavilónového výskumu (stacionárne podmienky vnútorného prostredia a reálne podmienky vonkajšej klímy) a v meraniach v klimatických komorách formou hot-boxu so zohľadnením laboratórnych účinkov rozdielnych teplôt, tlakov vodných pár, vetra, dažďa a slnečného žiarenia. Vyústením by mali byť návrh prototypov, resp. úžitkových vzorov.
Doplnenie rozsiahlej databázy klimatických údajov vonkajšej klímy situovania Laboratórneho centra KPSU SvF UNIZA (meteostanica na budove BJ3) a budovy Výskumného centra UNIZA (36 meracích staníc na fasáde budovy) s premenlivým časovým krokom (od hodiny po minútové intervaly počas dvoch kalendárnych rokov – teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu, rýchlosť a smer vetra, priame a difúzne slnečné žiarenie, atmosférické zrážky). Údaje slúžia pre tvorbu testovacieho referenčného roku, umožňujúceho energetické simulácie obalových konštrukcií a techniky prostredia budov a na dlhodobé sledovanie zmien parametrov vonkajšej klímy v areáli UNIZA.

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Názov projektu: Mobility and Time Value
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Lugano Giuseppe
Popis výstupu:
• Zapojenie v projekte MoTiV splnilo požiadavky Európskej Komisie a agentúry INEA na daný projekt H2020 v oblasti etiky a ochrany osobných údajov podľa európskej a národnej legislatívy. V rámci projektu boli posudzované procesy výskumných aktivít a zberu štatistických a osobných údajov a vytvorené predpoklady a opatrenia na ich zákonný a etický zber a využitie. Ako predpoklad pre projekt MoTiV, ale aj do budúcnosti pre ďalšie projekty H2020 bol navrhnutý a schválený postup na posudzovanie výskumného zámeru z pohľadu vedeckých zásad a výskumnej etiky na UNIZA v súlade so všeobecnými podmienkami excelentnosti výskumu v európskych grantových projektoch.

Názov projektu: Evaluation of V4 cities in the area of Smart City
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Popis výstupu:
• Cieľom projektu bolo zhodnotiť súčasný stav konceptu Inteligentného mesta v krajinách V4 a poskytnúť komplexný porovnávací prehľad, identifikujúci oblasti Inteligentného mesta, ktoré treba prioritne riešiť a podporujúci regionálnu spoluprácu verejných a súkromných subjektov na podporu implementácie inteligentných riešení.
Pre tento cieľ vyvinula spoločnosť EY prispôsobený nástroj sebahodnotenia miest, ktorý zhromažďuje a analyzuje vstupy miest, zástupcov súkromného sektora a občanov v šiestich vymedzených oblastiach zosúladených s EY Smart City indexom. Ako výsledok projekt poskytuje zúčastneným stranám prehľad kľúčových výziev, potrieb a priorít, ako aj ďalšie možné kroky na podporu integrovaného prístupu k rozvoju a implementácii konceptu Smart City v regióne V4.
Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke https://smartpolis.eit.bme.hu/v4-smart-cities

Názov projektu: Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Popis výstupu:
• Na základe získaných výsledkov bolo možné zhodnotiť, že pri materiáloch Konope a Ovčia vlna po aplikácii retadéru horenia došlo k posunu v triede reakcie na oheň z triedy E do triedy reakcie na oheň D. Korok mal porovnateľné požiarnotechnické vlastnosti s retardačným náterom, ako aj bez retardačného náteru. Najväčší prínos bol zaznamenaný pri drevovláknitej doske, kde bolo problematické stanoviť čas máčania v retardačnom nátere, ako aj koncentráciu daného náteru. Na základe tohto experimentu sa aj tento materiál podarilo posunúť v triede horľavosti do triedy D.
Výsledky experimentu boli prezentované na viacerých domácich a zahraničných konferenciách a časopisoch (ACMME 2018, Korea, Wood reasearch časopis, ASFE2018 Tuzvo, Zem v pasci 2018, Salamader Tuzvo)

 

Fakulta riadenia a informatiky

Názov projektu: Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Popis výstupu:
• Digitálne výstupy, ktoré vznikli počas prác na projekte, napríklad: 3D modely, 2D rezy, filmy, air view prehliadky z dronov, virtuálne prehliadky a ďalšie. V projekte boli digitalizované objekty ako napr. Zámok Cieszyn, Zámok v Pszczynie, Zámok książąt Sułkowskich v Bielsku-Białej, Zámok Budatín a kaplnka, Sobášny palác v Bytči, Čičmany - objekty ľudovej architektúry, Kaštieľ Divinka, Hrad Strečno, Skanzen Vychylovka, Kaštieľ v Radoli, Slanický ostrov umenia, Oravský zámok, Hviezdoslavova hájovňa Oravská Polhora, Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, Oravská lesná železnica, Slovenské komorné divadlo v Martine, Hrad Lietava

Názov projektu: Ekonomicky efektívna prevádzka elektrických vozidiel v inteligentných mestách a komunitách
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Popis výstupu:
• Vytvorenie modelov umiestňovacích úloh pre odhad umiestnenia nabíjacích staníc pre elektromobily, modelovanie odhadu dopytu po nabíjaní a vytypovanie vhodných umiestnení staníc. Vytvorenie matematického modelu kombinujúceho umiestňovacie úlohy a rozvrhové úlohy, ktorý umožňuje nájsť minimálnu infraštruktúru, ktorá je dostatočná na to, aby bol uspokojený odhadovaný dopyt po nabíjaní flotily elektromobilov. Modely boli otestované na rozsiahlej databáze GPS trás vozidiel taxi služby, ktoré boli zozbierané v oblasti mesta Štokholm.

Názov projektu: Výskumno-vývojové práce spočívajúce v analýze, návrhu a realizácii algoritmov spracovávania dát pre demonštrátor/funkčný vzor Automatic Train Operation - Trackside (ATO-TS) v rámci projektu Horizon 2020, Shift2Rail, X2Rail-1 WP4: Automatic Train Operation (ATO) over ETCS.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Popis výstupu:
• Algoritmy a moduly pre spracovávania dát pre demonštrátor/funkčný vzor Automatic Train Operation - Trackside (ATO-TS)

 

Fakulta humanitných vied

Názov projektu: Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 - 1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Popis výstupu:
• Súbor pertinentných sekundárnych zdrojov – databáza sekundárnej literatúry k problematike, v súčasnosti obsahuje 2 036 bibliografických odkazov na monografie, články a štúdie z periodík, zborníkov atď.
• Súbor bibliografických údajov o korešpondencii slovenských vzdelancov z rokov 1500 - 1800, ktorý v súčasnosti obsahuje údaje o 6 041 listoch významných osobností slovenskej vedy a kultúry.
• Konferencia Vedecká komunikácia 1500 – 1800 I., ktorá sa uskutočnila 9. - 10. októbra 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline. Konferencia mala za cieľ zmapovať a napomôcť sprístupneniu poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve v ranom novoveku.
• FRIMMOVÁ, Eva. On the decision making of the Papal Curia at the beginning of the 16th century, according to the minutes of the Consistorial Archive. In Slovak Studies, 2018, č. 1-2, s. 7-29
• KOWALSKÁ, Eva. Due vergessene Rolle von Johann Ignaz von Felbiger in Ungarn. Wien: Zentralverband in Zusammenarbeit mit ÖIUS und Universität Wien, 2018. [v tlači]
• GRUPAČ, Marián. Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity I.: Bel Matej. In: Orol tatranský: Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, 2018, č. 10-12, s. 17-18. 1.08
• GRUPAČ, Marián. Vybrané segmenty korešpondencie kuruckého generála grófa Mikuláša Berčéniho a sedmohradského kniežaťa a šarišského župana Františka II. Rákociho v kontexte dobových reálií posledného stavovského protihabsburského povstania (1703-1711). In: mkd revue, 2018, roč. 5, č. 2.
• BUKOVSKÝ, Vladimír, ŠVEHLOVÁ, Mariana a Katarína KIANICOVÁ. Degradácia farebnej fotografie na dennom svetle/Degradation of Color Photography on daylight. In: mkd revue, 2018, roč. 5, č. 2.
• AUGUSTÍNOVÁ, Eva a kol. Vedecká komunikácia 1500-1800. I. Žilina: EDIS, 2018. 168 s. [v tlači]
• BUKOVSKÝ, Vladimír, ŠVEHLOVÁ, Mariana, KIANICOVÁ, Katarína, MARTINCOVÁ, Penka a Katarína KALISTOVÁ. Ochrana knižničných fondov IV.: Indexy preventívnej ochrany. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. 123 s.

Názov projektu: Klíma vo vyučovaní prírodovedných predmetov: vytvorenie a implementácia výskumného nástroja
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Popis výstupu:
• vedecká práca v zahraničnom časopise (kategória publikácie ADE):
Kubiatko, M., Grecmanova, H., Balatova, K., Urbanovska, E., & Cabanova, V. (2018). Validity and reliability analyses for the climate of science subjects research tool. Open Access Journal of Science, 2(4), 259-263.

Názov projektu: Holistické a analytické hodnotenie ústneho prejavu vysokoškolských študentov anglického jazyka
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Popis výstupu:
• v roku 2018 sa vydala monografia "Researching Speaking: Teaching and Assessment". Kategória publikácie: AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Názov projektu: Biotický priestorový monitoring životného prostredia v cieľovej lokalite odkalisko Rosina a zhodnotenie environmentálnych rizík
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrea Pogányová, PhD.
Popis výstupu:
• V rámci rozsahu projektu Biotický priestorový monitoring životného prostredia cieľovej lokality odkalisko bola vykonaná validácia a kontrola databázových súborov a štatistická analýza. Celkové výsledky boli spracované podľa schémy pôvodnej vedeckej štúdie. Zároveň bola vypracovaná záverečná správa so zhodnotením stavu životného prostredia v cieľovej lokalite s prihliadnutím na potenciálny prechod detegovaných rizikových prvkov do vyšších stupňov potravinového reťazca a do širšieho okolia odkaliska.

Názov projektu: Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín
Zodpovedný riešiteľ za VÚVB: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Popis výstupu:
• NGS analýza získaných dát (2.1 – 3.1 milióna čítaní o dĺžke cca 100 bp) zo vzoriek PK1, MS 04, MS15 a HC9 dokázala prítomnosť vírusu mozaiky kvaky (TuMV) z rodu Potyvirus. Ide o prvý report o výskyte tohto vírusu na maku na Slovensku.
• Analýzou NGS dát z rajčiaka (S. lycopersicum), vzorka T32 sa podarilo určiť takmer úplnú sekvenciu vírusu zakrpatenosti rajčiaka (Tomato bushy stunt virus, rod Tobamovirus). Ide o prvú genomickú sekvenciu TBStV z rajčiaka na Slovensku. Slovenský izolát vykazoval 92 % identitu voči referenčnému izolátu TBStV NC_001554.
• Publikácia kategórie ADM:
Molecular and biological characterisation of Turnip mosaic virus isolates infecting poppy (Papaver somniferum and P-rhoeas) in Slovakia / M. Glasa, K. Šoltys, L. Predajňa, N. Sihelská, S. Nováková, Z. Šubr, Ján Kraic, Daniel Mihálik. In: Viruses-Basel. - ISSN 1999-4915. - Roč.10, č.8 (2018)
• Skriptá BCI:
Laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie a biotechnológií/ D. Mihálik, ISBN 978-80-8105-940-7, počet str., vydavateľstvo UCM v Trnave,124 strán, (2018)

Názov projektu: Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ za VÚVB: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
Popis výstupu:
• Identifikácia patotypu tobamovírusu PMMoV, prvý popísaný výskyt na Slovensku, popis a charakterizácia vírusu mozaiky rajčiaka ToMV patotyp SL-01.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť