Úspechy a ocenenia študentov 2017

Vyznamenania a ocenenia získané v roku 2017

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno študenta: Kristián Gábor - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale
Meno študenta: Jaroslav Hlucháň - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale 
Meno študenta: Róbert Rožánek - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni v basketbale
Meno študenta: Jakub Mareš - reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni v basketbale
Meno študenta: Bc. Veronika Galgánková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Kristián Čulík - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Strojnícka fakulta

Meno študenta: Ing. Andrej Lúčan - Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za vynikajúce študijné výsledky a výborné spracovanie diplomovej práce „Design of a device for rotating sheet metal rolls around a horizontal axix“
Meno študenta: Ing. Martin Bavolár - 3. miesto na 1. medzinárodnej súťaži študentských vedeckých prác 2017 usporiadanej Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny a Národnou univerzitou Michaila Ostrohradského v Kremenčuku 
Meno študenta: Ing. Jaroslav Jaroš - 2. miesto na 1. medzinárodnej súťaži študentských vedeckých prác 2017 usporiadanej Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny a Národnou univerzitou Michaila Ostrohradského v Kremenčuku
Meno študenta: Ing. Blanka Horváthová - 2. miesto na medzinárodnej vedeckej konferencii Engineer of 21st Century, ATH Bielsko-Biala, príspevok z oblasti priemyselného inžinierstva na tému New Technologies for Ergonomic Workplace Evaluation
Meno študenta: Bc. Alžbeta Bakošová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Ján Bruk - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Ivana Jelínková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Elektrotechnická fakulta

Meno študenta: Ing. Jozef Valigurský - Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti dopravných systémov
Meno študenta: Bc. Peter Pavol Sokol - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Jozef Valička - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Stavebná fakulta

Meno študenta: Ing. Peter Michálek - čestné uznanie v 7. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017 za diplomovú prácu „Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor“
Meno študenta: Bc. Juraj Šaradín - 3. miesto v 12. ročníku súťaže Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Bakalár 2017 za bakalársku prácu „Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch“ v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Meno študenta: Ing. Štefan Pavčiak - Cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu
Meno študenta: Ing. Richard Medzihorský - Cena Slovenskej cestnej spoločnosti
Meno študenta: Ing. Matúš Šmatlák - nominácia diplomovej práce na cenu Medzinárodnej federácie betónu FIB
Meno študenta: Bc. Juraj Pieš - 2. miesto v sekcii Dopravné stavby v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 3. miesto v sekcii Stavebná mechanika v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Bc. Lukáš Maliar - 2. miesto v ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov za vysokokvalitnú odbornú prácu so značným potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Marek Mihalčin - 3. miesto v sekcii Geodézia a kartografia v Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, TU Košice
Meno študenta: Ing. Martin Kubiš - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta riadenia a informatiky

Meno študenta: Ing. Maroš Novák - 1. miesto za najlepšiu diplomovú prácu z hľadiska originality a inovatívnosti v odbore v kategórii Ekonomie a podnikání v rámci súťaže Cena Edwards
Meno študenta: Ing. Maroš Novák - ocenenie spoločnosťou Accenture za najlepšiu diplomovú prácu „Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov“
Meno študenta: Patrícia Tadanajová a Dávid Madaras - účasť v programe „Seeds for the Future“ spoločnosti Huawei v Číne. Tohto programu sa zúčastnilo 18 študentov z technicky zameraných vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky
Meno študenta: Patrícia Tadanajová - účasť na podujatí „European Vocational Skills Week“, Brusel
Meno študenta: Tímy Fakulty riadenia a informatiky - programátorská súťaž ACM ICPC - CERC 2017 V Záhrebe stredoeurópske kolo programátorskej súťaže. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 67 tímov zo 7 krajín (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). Fakultné dva tímy sa umiestnili na 51. a 52. mieste. V rámci zúčastnených slovenských univerzít fakulta obsadila 4. a 5. miesto
Meno študenta: Študenti Fakulty riadenia a informatiky študijného programu manažment (M. Rybár, D. Rizmanová, F. Chovanec, J. Plaucha, M. Marun) - 2. miesto v 58. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii marketingu, obchodu a inovačného manažmentu za prácu pod názvom „Použitie robota NAO na Slovensku“
Meno študenta: Študenti Fakulty riadenia a informatiky študijného programu manažment - víťazi šiesteho Startup Weekendu v Žiline s projektom Bezlepkáreň
Meno študenta: Ján Jurč - 3. miesto v národnom kole 12. ročníka súťaže Networking Academy Games
Meno študenta: Ing. Michal Váňa - Cena spoločnosti Scheidt and Bachmann za diplomovú prácu „Dátovo založený návrh nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá“
Meno študenta: Marek Pištek - 1. miesto v súťaži o najlepšiu semestrálnu prácu z predmetu Java - jazyk a vývoj aplikácií za prácu „Licenčný server“. Súťaž organizovala v spolupráci s FRI spoločnosť Davinci software. Hlavnou cenou bola možnosť získať OCJP certifikát
Meno študenta: Bc. Jana Gondášová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Matej Jakab - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Meno študenta: Ing. Matej Masár - Národná cena SR za kvalitu - najlepšia diplomová práca za rok 2017 pod názvom „Manažment rizika projektu výrobku v podniku“
Meno študenta: Stanislava Paľová, Matej Masár, Filip Gaj a Jozef Vraniak - Cenu literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti
Meno študenta: Dávid Kalužník - 2. miesto v kategórii požiarny útok na XIII. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Meno študenta: Erika Čupcová a Janka Bednáriková - 3. miesto v požiarnom útoku družstiev žien na XIII. majstrovstvách sveta v požiarnom športe
Meno študenta: Bc. Veronika Adamová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
Meno študenta: Ing. Romana Erdélyiová - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu
 

Fakulta humanitných vied

Meno študenta: Karol Kašík - Cena za interpretáciu skladby súčasného slovenského skladateľa – XV. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Moyzesiana (Prešovská univerzita v Prešove)
Meno študenta: Patrícia Pravlíková - Špeciálna cena za interpretáciu Pop skladby – 4. ročník speváckej súťaže Blue Note (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
Meno študenta: Bc. Katarína Cibulková - cena rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.