Programové obdobie 2014-2020

Celouniverzitné projekty

KÓD VÝZVY KÓD PROJEKTU V ITMS2014+ NÁZOV PROJEKTU
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A201
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A203
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A401
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A403
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A402
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C085
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C086
IROP-PO4-SC431-2017-16
302041N223
Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041N500
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K488
Zníženie energetickej náročnosti budovy BD, BE – objekt SO 02 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K489
Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – objekt SO 03 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K490
Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – objekt SO 04 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
310041K486
Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC - objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 310041W221 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskeho bloku Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 310041V963 Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 NFP310040X541 Komplexná rekonštrukcia stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO1-Info-2017-28
310011N714
Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

 

 

Fakultné projekty a projekty ústavov

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

 KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 313011D013 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - II. fáza
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011T413 IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T485 Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01 313011T241 Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 304011Y303 Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch

 Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3 - 02 313011D011 Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 304011P709 Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313010T426 Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológiíVýskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 313012Q673 Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o.
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 313012Q740 Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 313011V465 Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 313011V446 Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života
OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 313011AFG4 Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry
OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 313011AFG5 Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
OPII-VA/DP/2020/9.4-01 313011ASK8 Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv na báze produktov nositeľnej elektroniky, ako nástrojov zvyšovania hygienických štandardov v spoločnosti vystavenej vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

 Fakulta riadenia a informatiky

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 312011F057 IT Akadémia - vzdelávanie 21.storočia
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 PLSK.01.01.00-24-0034/16 Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 313011T462 IKT pre smart spoločnosť
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 313012S242 Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny zber informačných aktív a ich následné hodnotenie pomocou Monte Carlo metódy
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 313011V422 Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 313011W988 Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

 Strojnícka fakulta

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011C894 Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 304011D102 Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2 - 11 313012P922 Nová generácia nákladných železničných vozidiel
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T420 Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemysluSyntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemyslu
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 313012Q941 Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytnutia nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzkuVýskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytnutia nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 313012T618 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiít v R & D MOLD MACHINING s.r.o.
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 313012P904 Inovatívne autonómne logistické vozidlo
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 313012Q952 Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne produkčné systémy
INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 304011U698 Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 313012Q315 Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žilinskej teplárenskej, a.s. pre 21. storočie
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 304011Y280 Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne
OPII-VA/DP/2020/9.4-01 313011ASY4 Strategická implementácia aditívnych technológií na posilnenie intervenčných kapacít mimoriadnych udalostí vyvolaných pandémiou COVID-19
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 304011Y352 Inovace pro zdroje energie

 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2 - 12 313012N944 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011X058 Výskum energeticky optimálnych technológií a zariadení pre dopravné prostriedky 21. storočia s nízkou uhlíkovou stopou
INTERREG V-A SK-PL PLSK.03.01.00-24-0181/18-00 Game Jam ako nová didaktická metódy. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 313011V334 Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 304011Y497 Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie

 Stavebná fakulta

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 304011P777 Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 313011T415 Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru
INTERREG V-A SK-PL PLSK.03.01.00-00-0182/18 Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových špecializovaných pracovných miest
INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 304011U647 Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 304011Y277 Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 313011T428 Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov
OPII-VA/DP/2020/9.2-01 313011AUX5 Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
INTERREG V-A SK-PL 2014TC16RFCB012 „SAFER" - bezpečné pohraničie: Cezhraničné vzdelávanie v oblasti bezpečnej spolupráce škôl v pohraničí

 Fakulta humanitných vied

KÓD VÝZVY

KÓD PROJEKTU V ITMS2014+
NÁZOV PROJEKTU
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 312011AFW8 Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.