Vedenie agendy Erasmus+

 • Príprava koncepčných dokumentov UNIZA pre udelenie Erasmus Charty UNIZA na programové obdobie 2014-2020Stratégia internacionalizácie – Erasmus+ Policy Statement UNIZA a Dlhodobý zámer UNIZA v oblasti medzinárodnej spolupráce
 • Príprava, realizácia a ukončenie Erasmus+ projektov KA103 a KA107, podávanie každoročných žiadostí na financovanie mobilitných aktivít UNIZA - študijné pobyty a stáže študentov a absolventov, prednáškové pobyty pedagógov a školenia zamestnancov
 • Koordinácia medzinárodnej spolupráce s Erasmus+ partnerskými inštitúciamikoordinácia pracovísk UNIZA pri uzatváraní fakultných/ústavných Erasmus medzi-inštitucionálnych zmlúv, príprava a uzatváranie celouniverzitných Erasmus zmlúv
 • Koordinácia prodekanov pre medzinárodnú spoluprácu - fakultných Erasmus koordinátorov a fakultných koordinátorov Erasmus mobilít, ktorí tvoria Erasmus+ pracovnú skupinu UNIZA 
 • Príprava materiálov a podkladov pre činnosť a rozhodovanie Rady Erasmus+ UNIZA, vypracovanie správ a analýz z realizovaných aktivít pre potreby vedenia UNIZA
 • Transformácia pravidiel programu na podmienky UNIZA, príprava návrhov stratégií výberu účastníkov mobilít, celouniverzitných podmienok schvaľovania fakultných nominácií a podmienok prideľovania Erasmus+ grantov
 • Príprava internej legislatívy a usmernení, príprava harmonogramu aktivít a termínov uzávierok v rámci akademického roka pri koordinácii a realizácii Erasmus+ aktivít na celouniverzitnej a fakultnej úrovni projektov KA103 a KA107
 • Zodpovednosť za finančný manažment prostriedkov pridelených na projekty KA103 a KA107 - evidencia, spravovanie a vyúčtovanie získaných finančných prostriedkov, vypracovanie priebežných správ čerpania finančných prostriedkov do Národnej agentúry programu Erasmus+
 • Vypracovanie záverečných správ realizácie projektových aktivít a finančných správ pre Národnú agentúru Erasmus+– Erasmus+ projekty KA103 a KA107
 • Vyhodnocovanie úspešnosti fakúlt v Erasmus mobilitných aktivitách do ročných správ o činnosti UNIZA
 • Vyhlasovanie výziev na podávanie projektov KA2, pomoc a poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov k podávaniu projektov KA2
 • Usmerňovanie fakúlt pre prijímaní študentov, pedagógov a zamestnancov z partnerských Erasmus+ zahraničných univerzít
 • Podpora študentskej organizácie ESN UNIZA, OMVaM je kontaktné pracovisko univerzity pre ESN UNIZA, ktoré koordinuje činností fakúlt a ESN UNIZA pri organizácií pobytu a podujatí pre zahraničných študentov
 • Organizácia kurzu Slovenského jazyka pre prichádzajúcich účastníkov Erasmus mobilít v spolupráci s ÚCV
 • Príprava a realizácia projektov medzinárodnej spolupráce (ESF projekt Internacionalizácia-aktivita 2.1Erasmus Mundus Ibrasil, projekt EU ICI s mimoeurópskymi vyspelými krajinami Korea Smiles)

 

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Lenka Kuzmová / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 41 513 5133

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.