Program Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ je sedemročný program EÚ zameraný na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, mládež a šport, na posilnenie zručností mladých ľudí, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania. Bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy Eur. Finančnú podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Najväčšia časť rozpočtu programu je určená na mobilitu študentov a zamestnancov vysokoškolských inštitúcií

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu. 

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Oprávnené krajiny pre program Erasmus+ (krajiny programu):

 • členské štáty EÚ
 • nečlenské štáty EÚ (krajiny EZVO, EHP a kandidátske krajiny)

Program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:

 • KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 • KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
 • KA3 - Podpora reformy politík
 • Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport

Kľúčová aktivita 1 - KA1 – Vzdelávacia mobility jednotlivcov
Cieľom nadnárodnej vzdelávacej mobility pre účastníkov je osobný rozvoj, zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie zamestnateľnosti. Pre zamestnancov/pracovníkov je zase cieľom zlepšenie odborných kompetencií, zlepšenie pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie vzdelávacej inštitúcie a zvýšenie kvality vo výučbe a učení. Všetky podporované aktivity musia mať pozitívny a dlhodobý vplyv nielen na účastníkov, ale aj na zapojené inštitúcie/organizácie.

KA1 je decentralizovaná akcia zameraná na podporu:

 • Štúdia, odbornej prípravy, získania pracovných skúseností alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
 • Vzdelávania zamestnancov v sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v zahraničí.

Erasmus+ v ostatných akciách KA2 a KA3 podporí:

 • Vývoj digitálneho vzdelávania a využívanie informačných a komunikačných technológií.
 • Učenie sa jazykov.
 • Uznávanie zručností, vrátane takých, ktoré boli získané mimo formálneho vzdelávacieho systému.
 • Strategické partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a mládežníckymi organizáciami s ich partnermi v iných krajinách, tak v ich vlastnom sektore, ako aj v iných sektoroch na zvyšovanie kvality a inovácií.
 • Znalostné aliancie a aliancie pre sektorové zručnosti, ktoré budú riešiť nedostatok určitých zručností zlepšením vzdelávacích programov a kvalifikácií vďaka spolupráci medzi svetmi práce a vzdelávania.
 • Nástroj na poskytovanie záruk na študentské pôžičky pre študentov magisterského stupňa na financovanie ich štúdia v inej krajine.
 • Vyučovanie a výskum európskej integrácie.
 • Výmenné pobyty, spolupráca a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a v práci s mládežou na celom svete.
 • Iniciatívy pre podporu inovácií v pedagogike a progresívnych politických reforiem na národnej úrovni
 • Dobré riadenie športu a iniciatívy proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, dopingu, násiliu, rasizmu a neznášanlivosti, predovšetkým v reakreačnom športe.

Podrobné informácie o Programe Erasmus+ sa nachádzaju v Príručke pre žiadateľov

Stránka EK
Stránka Národnej agentúry Programu Erasmus+ na Slovensku a stránky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.