Najvýznamnejšie výstupy Z riešenia výskumných projektov v roku 2016

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Číslo projektu:                604952

Názov projektu:                Air Transport Network – Air TN NextGen

Zodpovedný riešiteľ:       prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

Popis výstupu:                  Realizácia konferencií INAIR 2014, 2015, 2016 a workshopu Workshop on Education and Training needs for Aviation Engineers and Researchers in Europe, September 23, 2015 Brussels

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0701/14

Názov projektu:                Vplyv liberalizácie trhu železničnej nákladnej dopravy na spoločenské náklady dopravy

Zodpovedný riešiteľ:       doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.

Popis výstupu:                  Vydanie knižnej publikácie Ekonomika železničnej dopravy a Hospodárenie železničných podnikov

 

Číslo projektu:                E!7619

Názov projektu:                TABLOG - využívanie mobilných zariadení ako tablety a smartfóny na sumarizovanie a spracovávanie údajov a prevádzkové riadenie procesov

Zodpovedný riešiteľ:       doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

Popis výstupu:                  Vytvorenie aplikácie pre technologické spracovanie nákladných vlakov pomocou mobilných elektronických zariadení

 

Číslo projektu:                E!7592

Názov projektu:                AUTOEPCIS - RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu

Zodpovedná osoba:        Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

Popis výstupu:                  Certifikovaná metodika s názvom - Metodika Integrácia výstupov z AutoEPCNet pre ERP systémy

 

Číslo projektu:                P-101-0366/15-2

Názov projektu:                Posúdenie zmeny zaťaženia náprav vplyvom brzdenia pri preprave voľne loženého nákladu

Zodpovedný riešiteľ:        doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Popis výstupu:     Výstupom riešeného projektu boli uskutočnené merania s vozidlami prepravujúcimi sypké hmoty. Pred samotnými meraniami boli analyzované sypné uhly sypkých hmôt z dostupných zdrojov  a sypné uhly vybraných sypkých hmôt boli zaznamenávané priamo v mieste ich nakládky. Merania dokázali, že sypké hmoty majú tendenciu pohybovať sa v určitých smeroch a technika jazdy resp. brzdné spomalenie pôsobí na náklad, ktorý vplyvom brzdenia mení svoje ťažisko a tým ovplyvňuje hmotnosti prenášané jednotlivými nápravami vozidla. Záverom projektu je zhodnotenie, že pri bežnej preprave môže dôjsť k prekročeniu maximálnych prípustných hmotností pripadajúcich na nápravy vozidla aj v prípade, že celková hmotnosť vozidla/jazdnej súpravy nebola prekročená

 

Číslo projektu:                PČ 0377/16

Názov projektu:                Plán dopravnej obslužnosti pre Mesto Považská Bystrica

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Popis výstupu:                  Navrh plánu dopravnej obslužnosti pre Mesto Považská Bystrica

 

Číslo projektu:                -

Názov projektu:                Air Transport and Regional Development (ATARD)

Zodpovedný riešiteľ:        doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.

Popis výstupu:                  Vytvorenie databázy európskych letísk a organizácia dvoch workshopov zameraných na problematiku leteckej dopravy v kontexte regionálneho rozvoja

 

Strojnícka fakulta

Číslo projektu:                VEGA 1/0123/15

Názov projektu:                Ultravysokocyklová únava zvarov s nanoštruktúrnymi vrstvami

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. 

Popis výstupu:

 • 1 publikácia v CC časopise

ADC - 1

Tatiana Liptáková, Fabio Bolzoni, Libor Trško. Specification of surface parameters effects on corrosion behavior of the AISI 316Ti in dependence on experimental methods. In: Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. Vol. 30, iss. 21, (2016), s. 2329-2344.

 • 7 publikácií v indexovaných časopisoch (SCOPUS)

ADM - 1 R. Ulewicz, Fr. Nový: The influence of the surface condition on the fatigue properties of structural steel. In: Journal of the Balkan tribological association. ISSN 1310-4772. Vol. 22, no. 2-I (2016), s. 1109-1117.
ADM – 2 ZÁVODSKÁ, D. - GUAGLIANO, M. - BOKŮVKA, O. - TRŠKO, L.: Effect of Shot Peening on the Fatigue Properties of 40NiCrMo7 Steel. Manufacturing Technology, Vol. 16, No. 1, 2016, p. 295-299, ISSN 1213-2489.

ADM – 3 LAGO, J. - GUAGLIANO, M. - NOVÝ, F. - BOKŮVKA, O.: Influence of Laser Shock Peening Surface Treatment on Fatigue Endurance of Welded Joints From S355 Structural Steel. Manufacturing Technology, Vol. 16, No. 1, 2016, p. 159-162, ISSN 1213-2489.

ADM – 4 LAGO, J. - ŘIDKÝ, O. - BOKŮVKA, O. - NOVÝ, F.: Qualitative Evaluations of the AlSi7Mg0.3 Microstructure by the X-ray Diffractometry. Manufacturing Technology, Vol. 16, No. 6, 2016, p. 1284-1291, ISSN 1213-2489.

ADM – 5 NOVÝ, F. - KOPAS, P. - BOKŮVKA, O. - SAVIN, S.: Fatigue Durability of Ductile Iron in Very-high-cycle Region. Manufacturing Technology, Vol. 16,     No. 2, 2016, p. 406-409, ISSN 1213-2489.

ADM – 6 KUCHARIKOVÁ, L. - TILLOVÁ, E. - BOKŮVKA, O.: Recycling and Properties of Recycled Aluminium Alloys Used in Transportation Industry. Transport Problems, Vol. 11, Iss. 2, 2016, p. 117-122, ISSN 1896-0596.

ADN – 7 NOVÝ, F. - ULEWICZ, R. - BOKŮVKA, O. - TRŠKO, L. - LAGO, J.: Reliability and Safety of Structural Elements in the Gigacycle Region of Loading. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, Vol. 16, No. 3, 2016, s. 83-87, ISSN 1335-4205

 

Číslo projektu:                VEGA č. 1/0683/15

Názov projektu:                Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Popis výstupu:

 • 1 publikácia v CC časopise

ADC - 1

Trojanová, Z. - Palček, P. - Chalupová, M. - Lukáč, P. - Hlaváčová, I.: High frequency cycling behaviour of three AZ magnesium alloys - microstructural characterisation. In:  International Journal of Materials Research, October, 2016, Vol. 107, No. 10, pp. 903-915.

 • 5 publikácií v indexovaných časopisoch (SCOPUS)

ADM - 1

Oravcová, M. - Palček, P. - Król, M.: Dilatometric measurements of austenitic stainless steel as a function of temperature. In: Manufacturing Technology, February 2016, Vol. 16, No. 1, pp. 230-234. ISSN 1213-2489

ADM - 2

DRESSLEROVÁ, Z. - PALČEK, P. - Uhríčik, M.: Influence of Homogenization Annealing on Internal Damping Depending on the Vibration Amplitude Measured on Specimens AZ31 and AZ91. In: Manufacturing Technology, September 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 526-530. ISSN 1213-2489

ADM - 3

Palček, P. - Oravcová, M. - Chalupová, M. - UHRÍČIK, M.: The Usage of SEM for Fatigue Properties Evaluation of Austenitic Stainless Steel AISi 316L. In: Manufacturing technology, October 2016, Vol. 16, No. 5, 2016, pp. 1110-1115. ISSN1213-2489

ADM - 4

UHRÍČIK, M. - Oravcová, M. - Palček, P. - Chalupová, M.: The Stress Detection and the Fatigue Lifetime of Stainless Steel During Three-Point bending Cyclic Loadin. In: Manufacturing technology, October 2016, Vol. 16, No. 5, 2016, pp. 1179-1182. ISSN1213-2489

ADM - 5

ZATKALÍKOVÁ, V. - MARKOVIČOVÁ, L. - CHALUPOVÁ, M.: Corrosion Resistance of Cr-Ni-Mo Stainless Steel in Chliride and Fluoride Containing Environment. In: Manufacturing technology, October 2016, Vol. 16, No. 5, 2016, pp. 1193-1198. ISSN1213-2489

 

Číslo projektu:                VEGA č. 1/0685/15

Názov projektu:                Štruktúra, mechanické a únavové vlastnosti zliatiny Ti6Al4V vyrobenej metódami priameho laserového spekania kovových práškov perspektívne aplikovateľné v automobilovom priemysle

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

Popis výstupu

 • 2 CC publikácie

ADC - 1

Konečná Radomila - Kunz Ludvík - Nicoletto Gianni: Long fatigue crack growth in Inconel 718 produced by selective laser melting. In: International journal of fatigue. ISSN 0142-1123. Vol. 92, special issue, part 2 (2016), s. 499-506

ADC - 2

Konečná Radomila  - Nicoletto Gianni - Kunz Ludvík - Riva Enrica: The role of elevated temperature exposure on structural evolution and fatigue strength of eutectic AlSi12 alloys. In: International journal of fatigue. ISSN 0142-1123. Vol. 83, Februar (2016), s. 24-35.

 • 2 indexované publikácie (SCOPUS)

ADM - 1

Konečná Radomila - Kunz Ludvík - Nicoletto Gianni - Bača Adrián: Fatigue crack growth behavior of Inconel 718 produced by selective laser melting.  In: Frattura ed integrità strutturale = Fracture and structural integrity.  ISSN 1971-8993. Vol. 10, iss. 35 (2016), s. 31-40

ADM - 2

Bača Adrián - Konečná Radomila - Nicoletto Gianni - Kunz Ludvík:
2016  [1] SURYAWANSHI, J. et al. Simultaneous enhancements of strength and toughness in an Al-12Si alloy synthesized using selective laser melting. In: Acta Materialia. ISSN 1359-6454, 2016, vol. 115, s. 285-294. SCOPUS

Effect of surface roughness on the fatigue life of laser additive manufactured Ti6Al4V alloy. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. ISSN 1213-2489. Vol. 15, no. 4 (2015), s. 498-502

 

Číslo projektu:                KEGA 044ŽU-4/2014

Názov projektu:                Inovácia laboratória mechanických skúšok pre implementáciu aktuálnych požiadaviek praxe a výskumu do praktickej časti výučbového procesu

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Popis výstupu

 • 1 CC publikácia

ADC - 1
Vaško Alan - Kuchariková Lenka - Uhríčik Milan - Tillová Eva: Fatigue of nodular cast iron at high frequency loading.  In: Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik. ISSN 0933-5137. Vol. 47, iss. 5-6, (2016), s. 436-443

 • 5 publikácií v indexovaných časopisoch (SCOPUS)

ADM - 1

Kamil Borko, Eva Tillová, Mária Chalupová: The impact of Sr content on fe - intermetallic phase's morphology changes in alloy AlSi10MgMn. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. ISSN 1213-2489. Vol. 16, no. 1 (2016), s. 20-26

ADM - 2

Belan Juraj - Kuchariková Lenka - Tillová Eva - Uhríčik Milan: The overview of intermetallic phases presented in nickel base superalloys after precipitation hardening.  In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. ISSN 1213-2489. Vol. 15, no. 4 (2015), s. 509-515

ADM - 3

Kuchariková Lenka - Tillová Eva - Bokůvka Otakar:  Recycling and properties of recycled aluminium alloys used in the transportation industry. In: Transport Problems = Problemy Transportu: international scientific journal. ISSN 1896-0596. Vol. 11, iss. 2 (2016) s. 117-122

ADM - 4

Tillová Eva - Chalupová Mária - Kuchariková Lenka - Belan Juraj:  Impact properties of self-hardening aluminium alloy (AlZn10Si8Mg) at elevated temperatures. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production. ISSN 1213-2489. Vol. 15, no. 4 (2015), s. 720-727

ADM - 5

Kuchariková Lenka - Tillová Eva - Belan Juraj - Uhríčik Milan: The effect of casting technology on Fe intermetallic phases in Al-Si cast alloys. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production. ISSN 1213-2489. Vol. 15, no. 4 (2015), s. 567-571

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0795/16

Názov projektu:                Vývoj efektívnych metód pre korekciu a optimalizáciu viazaných mechanických systémov

Zodpovedný riešiteľ:        doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

Popis výstupu

 • 1 vedecká monografia v zahraničnom vydavateľstve

AAA

SÁGA, M. - SAPIETOVÁ, A. - ŽMINDÁK, M. - DEKÝŠ, V.: Methods for analysis and synthesis of dynamic systems in mechanical angineering, vyd. Pearson Education Limited, 2016. s.290, [AH 16] ISBN 978-1-78449-189-5

 • 1 patent

Sapietová A., Sága M., Sapieta M., Dekýš, V. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja. Patent č. 288399

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0234/13

Názov projektu:                Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej a numerickej analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Dr. Ing. Milan Sága

Popis výstupu

 • 1 vedecká monografia v zahraničnom vydavateľstve

AAA

SÁGA, M. - VAŠKO, M. - ČUBOŇOVÁ, N. - PIEKARSKA, W.: Optimisation algorithms in mechanical engineering applications, vyd. Pearson Education Limited, 2016. s.298, [AH 16,5] ISBN 978-1-78449-135-2

 • 1 CC publikácia 

ADC

DOROCIAKOVÁ, B. – OLACH, R. :  Some notes to existence and stability of positive periodic solutions for a delayded nonlinear differential equations. Open Mathematics, Vol.14, no. 1, ( 2016), p. 361-369, ISSN 2391-5455.

 • 2 publikácie v indexovaných časopisoch ( WOS, SCOPUS)

ADM – 1

FTOREK, B. -  ORŠANSKÝ, P. – ŠAMAJOVÁ, H.: Multidimensional generalization of the Korous inequality,  Integral Transforms and Special Functions. Vol. 27, iss. 5 (2016), p. 405-412, ISSN 1065-2469. (WOS, SCOPUS)

ADM – 2

ORŠANSKÝ, P. - GULDAN, V. – ŠAMAJOVÁ, H.: Boundedness of orthogonal polynomials in several variables.  International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, no. 3, (2016), p. 117-126, ISSN 1314-7579. ( SCOPUS). ISSN 1312-885X (Print,) 1314-7552 (Online) HIKARI Ltd, www.mhikari.com  (SCOPUS).

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0983/15

Názov projektu:                Aplikácia bezsieťových metód na šírenie elastických vĺn v kompozitoch vystužených vláknami

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Popis výstupu

 • Publikácia v CC časopise

ADC - 1

ZAPOMĚL, J. - DEKÝŠ, V. - FERFECKY, P. - SAPIETOVÁ, A. - SÁGA, M. - ŽMINDÁK, M.: Identification of material damping of a carbon composite bar and study of its effect on attenuation of its transient lateral vibrations In: International journal of applied mechanics.  Vol. 7, no. 6 (2015), s. 50081 [18 s.] ISSN 1758-8251

 • kapitola vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve

ABC

ŽMINDÁK, M. - MEŠKO, J. - DUDINSKÝ, M. - ZRAK, A.: Miromechanics and Damage of Composites materials reinforced by unidirectional fibers, 2016, ISBN 978-83-63792-55-8

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0363/13

Názov projektu:                Výskum možností eliminácie železa v zlievarenských zliatinách na báze Al-Si pri gravitačnom odlievaní

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Popis výstupu

 • 1 CC publikácia

ADC - 1

Effect of Sb-modification on the microstructure and mechanical properties of secondary alloy 319 [Vplyv modifikátora Sb na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti sekundárnych zliatin 319] / D. Medlen, D. Bolibruchova. In: Archives of metallurgy and materials. ISSN 1733-3490.  Vol. 61, iss. 2a (2016), online, s. 553-558.

 • 6 ADM publikácií v indexovaných časopisoch SCOPUS

 

Číslo projektu:                KEGA 005ŽU - 4/2014 

Názov projektu:                Využitie nedeštruktívnych metód hodnotenia integrity povrchu a jej integrácia do vzdelávacieho procesu.

Zodpovedný riešiteľ:        doc. Ing. Mária Čilliková,  PhD.

Popis výstupu

 • 2 CC publikácie

ADC - 1

Blažek, D.- Neslušan, M. - Mičica, M. - Pištora, J.: Extraction of Barkhausen noise from the measured raw signal in high-frequency regimes, Measurement Vol. 96, 2016, pp.456-463.

ADC - 2

Stupakov, A, - Neslušan M. - Perevertov, O.: Detection of a milling-induced surface damage by the magnetic Barkhausen noise, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 410 (2016), p. 198-209.

 • 1 WOS publikácia

Neslušan, M - Majerík, J - Kejzlar, P. - Čilliková, M. - Mičietová, A.: Barkhausen noise emission in hard milled surface of steel C55, Famena 2015, pp.55-64

 

Číslo projektu:                OPVaV-2009/2.2/04-SORO number (26220220101)

Názov projektu:                Intelligent system for nondestructive technologies on evaluation for the functional properties of components of X-ray diffraction

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

 • 1 CC publikácia

ADC - 1

Rudawska, A. - Reszka, M. - Warda, T. -  Miturska, I. - Szabelski, J - Stančeková, D. - Skoczylas, A.: Milling as a method of surface treatment in adhesive bonding. In: Journal of Adhesion Science and Technology, Vol. 30, iss. 23, (2016), s. 2619-2636, ISSN 0169-4243     

 • 8 publikácií v indexovaných časopisoch (WoS, SCOPUS)

ADM - 1

Rudawska, A. - Stancekova, D. - Brzeczek, J.: Tthe visual method in quality assessment of single-lap adhesive joints. In.  Advances in science and technology research journal, Vol. 10 Issue: 31 Pages: 109-118, ISSN 2299-8624

ADM - 2

Struharnansky, J. - Kordik, M. - Martikan, A. - Stancekova, D. -  Pilc, J. - Vasilko, K.: Surface integrity evaluation of turning with auto-rotating tool. In.  Advances in science and technology research journal, Vol.: 10  Issue: 31 Pages: 139-143, ISSN 2299-8624   

ADM - 3

Rudawska, A. -  Čuboňová, N. - Pomarańska, K. - Stančeková, D. - Gola, A.: Technical and organizational improvements of packaging production process. In: Advances in science and technology research journal, Vol. 10, no. 30 (2016), s.182-192, ISSN 2299-8624   

ADM - 4

Stančeková, D. - Štekláč, D. - Petru, J. - Zlámal, T. - Sadílek, M. - Janota, M. - Kordík, M.: Influence of Machining and Heat Treatment on Deformations of Thin-Walled Bearings. In Materials Science Forum, vol. 862/2016, p. 49-58, ISSN 0255-5476  

ADM - 5

Malotova, S. -  Čep, R. - Čepová, L. - Petru, J. - Stančeková, D. - Kyncl, L. - Hatala, M.: Roughness evaluation of the machined surface at interrupted cutting process. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production, Vol. 16, no. 1 (2016), s. 168-173, ISSN 1213-2489 

ADM - 6

Drbúl, M. - Stančeková, D. - Babík, O. - Holubják, J. - Görögová, I. - Varga, D.: Simulation possibilities of 3D measuring in progressive control of production. In: Manufacturing technology: journal for science, research and production, Vol. 16, no. 1 (2016), s. 53-58, ISSN 1213-2489

ADM - 7

Stančeková, D. - Drbúl, M. - Janota, M. - Náprstková, N. - Kulla, A. - Mrázik, J.: Influence of manufacturing parameters on final quality of lapped parts. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production, Vol. 16, no. 1 (2016), s. 253-259, ISSN 1213-2489

ADM - 8

Kordik, M. - Struharňanský, J. - Martikáň, A. - Stančeková, D. - Kusmierczak, S. - Martinček, J.: Inserts coating influence on residual stress of turned outer bearings. In: Manufacturing technology : journal for science, research and production, Vol. 16, no. 1 (2016), s. 132-136, ISSN 1213-2489

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0559/15

Názov projektu:                Výskum aplikovateľnosti humanoidných priemyselných robotov v montážnych a výrobných procesoch

Zodpovedný riešiteľ:       prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

Popis výstupu

 • 1 CC publikácia

ADC

Delegate MASs for Coordination and Control of One-Directional AGV Systems. B. Mičieta, M. Edl, L. Ďurica, P. Bubeník, V. Biňasová In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. ISSN 0268-3768. (v tlači)

 • 1 publikácia v Scupus databáze

ADM

Concept of Intelligent logistic for automotive Industry. B. Mičieta, J. Herčko, M. Botka, N. Zrnić In: Journal of Applied Engineering Science. ISSN 1451-4117, No. 2 – Year 2016 – Vol. 14. P. 233-238

 

Číslo projektu:                ITMS kód 26220220011

Názov projektu:                RAILBCOT – Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel“,

Zodpovedný riešiteľ:       prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

 

Číslo projektu:                  APVV-0842-11

Názov projektu:                Simulátor ekvivalentného prevádzkového železničného zaťaženia na skúšobnom stave.

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0347/12

Názov projektu:                Výskum opotrebenia jazdného profilu železničného kolesa simuláciou prevádzkových podmienok jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave“,

Zodpovedný riešiteľ:       prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0383/12:

Názov projektu:                Výskum jazdných vlastností koľajového vozidla pomocou počítačovej simulácie Zodpovedný riešiteľ:                                             prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

 

Popis výstupov 4 vyššie uvedených projektov:

 • 6 zahraničných úžitkových vzorov

AGJ - 1

Gorbunov, M., I., Gerlici, J., Lack, T., Nozhenko, O., S., Kara, S., V., Hauser, V., Kravchenko, K., O., Prosvirova, O. V.: Podvozok vagóna. Prihláška úžitkového vzoru č. u201608825. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise Ukrainian intellectual property institute (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org/en/index.html, Zaevidované dňa 15.8.2016. (Pozn.: Podvozok koľajového vozidla s nekonvenčným systémom vypruženia.)

AGJ – 2

Gorbunov, M., I., Gerlici, J., Lack, T., Nozhenko, O., S., Kravchenko, K., O., Кара С.В., Nozhenko, V., S., Prosvirova, O. V.: Nákladný podvozok. Prihláška úžitkového vzoru č. u201608826. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise "Ukrainian intellectual property institute" (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org/en/index.html, Zaevidované dňa 15.8.2016

AGJ – 3

Gorbunov, M., I., Gerlici, J., Lack, T., Nozhenko, O., S., Kravchenko, K., O., Kara, S., V., Nozhenko, V., S., Prosvirova, O. V.: Podvozok vagóna. Prihláška úžitkového vzoru č. u201608827. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise "Ukrainian intellectual property institute" (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org/en/index.html, Zaevidované dňa 15.8.2016

AGJ – 4

Gorbunov, M., I., Gerlici, J., Lack, T., Nozhenko, O., S., Kara, S., Kravchenko, K., O., Prosvirova, O. V.: Podvozok nákladného vagóna. Prihláška úžitkového vzoru č. u201608828. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise "Ukrainian intellectual property institute" (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org/en/index.html, Zaevidované dňa 15.8.2016

AGJ – 5

Gorbunov, M., I., Gerlici, J., Lack, T., Kravchenko, K., O., Prosvirova, O. V., O., Nozhenko, O., S.: Spôsob zlepšenia interakcie v tribologických systémoch «koleso - koľajnica a «brzdový klátik - koleso». Prihláška úžitkového vzoru č. u201608829. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise "Ukrainian intellectual property institute" (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org/en/index.html, Zaevidované dňa 15.8.2016

AGJ – 6

Gerlici, J., Lack, T., Hauser, V., Maňurová, M., Kravchenko, K., O., Nozhenko, O., S.: Podvozok vagóna. Prihláška úžitkového vzoru č. u201609015. Klasifikácia B61F5/30. Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva. State enterprise Ukrainian intellectual property institute (UKRPATENT). Ul. Glazunova 1, 01601, Kijev 42. http://www.uipv.org /en/index.html, Zaevidované dňa 25.8.2016 (Pozn.: Podvozok koľajového vozidla so zníženým vplyvom na trať.)

 

Číslo projektu:                ITMS 26220220117

Názov projektu:                Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Popis výstupu:

 • 2 - úžitkové vzory

AGJ - 1

Ďurčanský, Peter; Gavlas, Stanislav; Jandačka, Jozef; Malcho, Milan: Zariadenie na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo : Úžitkový vzor č. 7623. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016.  4 strany

AGJ – 2 (v procese schvaľovania)

Jozef Jandačka, Milan Malcho, Peter Ďurčanský: Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním. Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

Číslo projektu:                APVV-0458-11

Názov projektu:                Riešenie problematiky nízko-taviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Popis výstupu:

 • 1 CC publikácia

ADC

The impact of bark content of wood biomass on biofuel properties [Vplyv obsahu kôry v drevnej biomase na vlastnosti paliva]. In: BioResources [elektronický zdroj]. ISSN 1930-2126. Vol. 11, iss. 1 (2016), online, s. 44-53. [Nosek Radovan – Holubčík Michal – Jandačka Jozef]

 • 1 vedecká monografia

AAB

Jozef Jandačka – Jozef Mičieta – Michal Holubčík – Radovan Nosek: Inovácie na zefektívnenie procesu spaľovania biomasy. EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 1. vydanie, 265 strán

 

Elektrotechnická fakulta

Číslo projektu:                VEGA 1/0558/14

Názov projektu:                Výskum metód na optimalizáciu doby života kritických komponentov perspektívnych elektronických zariadení pomocou systému viacúrovňovej simulácie

Zodpovedný riešiteľ:        doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.

Popis výstupu: Výsledkom riešenia projektu je vytvorenie nástroja, ktorý pomocou viacúrovňovej simulácie umožňuje vyšetrovať vplyv rôznych prevádzkových charakteristík elektronických systémov na jeho kritické prvky. Jedná sa o vyšetrovanie dopadu rôznych tepelných, elektrických, mechanických vplyvov aj vplyvov okolia na životnosť elektrolytických kondenzátorov. Pre potreby presného modelovania multifyzikálnych dejov bolo potrebné vytvoriť model elektronických obvodov (s uvažovaním nelineárneho chovania), tepelných modelov kondenzátorov a zabezpečiť tok dát medzi jednotlivými softvérmi tak, aby získané výsledky boli relevantné teórii aj praxi. Výstupom projektu je funkčný, experimentálne verifikovaný systém odhadu životnosti elektrolytických kondenzátorov v systémoch výkonových elektronických zariadení, pričom prevádzkové premenné, ktoré ovplyvňujú ich životnosť sú teplo, elektrické veličiny, vplyv okolia (vlhkosť, teplota, ...) a mechanické namáhanie.

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0165/14

Názov projektu:                Farmakologická modulácia frekvencie kmitania cílií respiračného epitelu

Zodpovedný riešiteľ:        doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, za EF: doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.

Popis výstupu: Hardvérový modul – zostavenie, prepojenie a verifikácia záznamovej stanice pre vysokorýchlostnú kinematografiu s akvizičným počítačom a vysokorýchlostnou kamerou Basler A504kc a svetelným inverzným mikroskopom.

Použitie: farmakológia a teoretické lekárske vedy, sledovanie vplyvu farmák – inhibítorov a aktivátorov ciliárnej aktivity respiračného traktu.

Softvérový modul Ciliary Analysis – modul na spracovanie vysokorýchlostných videosekvencií v prostredí LabVIEW; meranie frekvencie pohyblivých cílií na báze harmonickej analýzy; segmentačný modul na automatizované vyhľadávanie cílií v obraze; návrh a implementácia kodeku pre NorPix sequence do prostredia LabVIEW.

 

Číslo projektu:                VEGA 1/0579/14

Názov projektu:                Výskum topologických štruktúr segmentov výkonového elektronického systému na bezdrôtový prenos energie

Zodpovedný riešiteľ:        prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.

Popis výstupu - oblasť využitia:

 1. Konštrukcia bezkontaktných nabíjacích staníc pre elektromobily.
 2. Konštrukcia systémov bezdrôtového prenosu energie pre nabíjanie malých spotrebičov v priemysle, v domácnosti, v medicíne.

 

 1. Vývoj meničov s vysokou účinnosťou a vysokými spínacími frekvenciami.
 2. Vývoj riadiacich algoritmov pre energetické systémy inteligentnej dopravy vrátane automatickej distribúcie energie.
 3. Riešenie EMC systémov WET a ich vplyv na biologické objekty.
 4. Vývoj liečebných postupov a prístrojov v lekárskej praxi.

 

Stavebná fakulta

Číslo projektu: ITMS 26220220112

Názov projektu: Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Popis výstupu: V rámci riešenia projektu bolo kolektívom riešiteľov (prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. A Ing. Ľuboš Remek, PhD.) vytvorené zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach. V roku 2016 bolo na toto zariadenie získané od Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 7396, ktoré je zapísané v registri úžitkových vzorov. Zariadenie predstavuje unikátne komplexné konštrukčné riešenie, ktoré v mierke 1:1 zabezpečuje laboratórne testovanie vozovky prejazdmi zaťažovacích kolies po vozovke oboma smermi. Zariadenie dokáže pracovať v dynamickom režime prevádzky prostredníctvom nastavovaných parametrov. Nastaviteľná frekvencia zaťaženia umožňuje v skrátenom čase simulovať účinky dopravného zaťaženia, ktorému by bola vozovka vystavená počas celej svojej životnosti.

Číslo projektu: H2020 652821

Názov projektu: ECOROADS Effective and cordinated road infrastructure safety operations (Efektívne a koordinované operácie na zvýšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľuboš Remek, PhD.

Popis výstupu: V zmysle cieľov projektu ECOROADS o preklenutí formálnej interpretácie bezpečnostných smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/EC a 2004/54/ECV boli začiatkom roka 2016 vypracované smernice na vykonávanie spojených bezpečnostných terénnych cvičení a v ich zmysle boli uskutočnené bezpečnostné prehliadky vybratých tunelov na európskej cestnej sieti. Získané poznatky boli využité na vypracovanie pracovnej verzie záverečnej správy. Táto správa bude tvoriť podklad pre usmernenie Európskej komisie ako postupovať pri harmonizácií bezpečnostných smerníc a odporúčaní. Pôjde o podniknutie krokov na elimináciu rizík spojených s nesprávnou interpretáciou rozsahu a kompetencií pri vykonávaní bezpečnostných inšpekcií a auditov na cestách a tuneloch. Správa obsahuje identifikáciu najlepších postupov vykonávania bezpečnostných inšpekcií a auditov, spôsoby identifikácie prechodových úsekov na hranici „cesta-tunel“ a rozbor bezpečnostných rizík, ktoré majú z hľadiska bezpečnosti cesty a tunela nejednoznačné vymedzenie, resp. nápravné kroky k ich eliminácií.

Číslo projektu: VEGA 1/0583/14

Názov projektu: Analýza problémov determinujúcich spoľahlivejší návrh spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Bujňák CSc.

Popis výstupu: Teoretický a experimentálny výskum v rámci projektu umožnil výstižnejšie stanovenie špecifík pôsobenia lokálnych efektov pozdĺžnych síl v prvkoch spriahnutia priehradových nosníkov a betónovej časti. Finitný numerický model v programe Cast3m priehradového spriahnutého nosníka umožnil uskutočniť detailnú parametrickú štúdiu. Po jeho kalibrácii sa skúmal vplyv priemeru tŕňov na distribúciu síl v šmykovom spriahnutí. Ukázalo sa, že interakcia prechádza do úplného spriahnutia už pri priemere tŕňov Ø 13 mm. Navyše toto spriahnutie redukuje priehyb nosného systému na polovicu v porovnaní s nekompozitným pôsobením. Reálne pôsobenie spriahnutých priehradových nosníkov komplexnejšie overilo meranie na štyroch podobných priehradových modeloch o rozpätí 3,75 m. Namerané priehyby a pomerné pretvorenia proporcionálne narastali až do veľkosti asi 60 % medznej hodnoty v dobrej zhode s teoreticky deklarovanými výsledkami obvyklej praktickej pružnej analýzy. Aj priebeh napätí po prierezoch prútov bol spočiatku rovnomerný a proporcionálne narastal. Následne však diagramy napätí vykazovali iný rýchlejší vývoj. V dôsledku významných priehybov, hlavne horný pas prenášal tlak s ohybom. A tak k porušeniu došlo lokálnym vybočením horného pásového prúta v strede rozpätia spolu s ustrihnutím tŕňov na koncoch. Experimentálne dosiahnutá hodnota únosnosti bola v dobrej zhode s numerickými výsledkami z finitného modelu.

Kotvené spoje v spriahnutých stavebných konštrukciách boli tiež objektom experimentálneho výskumu obohateného o monitorovanie dejov vznikajúcich v betóne počas namáhania kotvy. Bol vytvorený numerický model pre ďalšie parametrické štúdie a možnosť sledovania transferu zaťaženia z hlavy kotvy do okolitého betónu. Výskum vyústil do porovnania dosiahnutých výsledkov s rozdielnymi metodikami stanovenia odolnosti kotevných systémov. Na základe štatistického vyhodnotenia experimentálnych meraní bola navrhnutá úprava príslušných metodík.

Číslo projektu: VEGA 1/0557/14

Názov projektu: Vplyv vybraných premenných parametrov na prevádzkovú spôsobilosť asfaltových vozoviek

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Popis výstupu: Projekt bol zameraný na viaceré aspekty ovplyvňujúce prevádzkovú spôsobilosť asfaltových vozoviek. Jedným z nich bolo sledovanie vplyvu zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky. Merania na stanovenie geometrických charakteristík textúry boli vykonané štandardnými prístrojmi a postupmi, ale boli odskúšané, overené a so štandardom porovnané aj najnovšie alternatívne prístroje a zariadenia ZScanner stanovením parametra MPDZSkener a analýza 3D obrazu. Pri vyhodnocovaní vplyvu zloženia zmesi na charakteristiky textúry boli k štandardne používaným geometrickým parametrom textúry (MPD a MPD) zavedené aj nové charakteristiky ako stredná aritmetická odchýlka Ra, či stredná kvadratická odchýlka Rq. Merania a ich analýza preukázali, že pri nových zmesiach granulometrické zloženie zmesi kameniva predpísané obormi zrnitosti ovplyvňuje hodnoty geometrických charakteristík textúry (MPD, Ra, Rq). Porovnaním zrnitosti kameniva asfaltových zmesí bolo tiež zistené, že použitie kameniva menších frakcií vedie k nárastu koeficientu PTV z dôvodu väčšieho množstva ostrých hrán na povrchu. Na druhej strane malé zrná kameniva redukujú makrotextúru povrchu a znižujú tak drenážnu schopnosť vozovky. So zvyšujúcim sa podielom hrubého kameniva a so znižujúcim sa podielom drobného kameniva narastá hĺbka textúry povrchu (MTD). Bol tiež preukázaný vplyv petrografického zloženia kameniva na úroveň protišmykových vlastností povrchu vozovky. S tým sú spojené aj environmentálne dopady obrusu povrchu vozovky. Bola spracovaná metodika a vykonané experimentálne merania v laboratóriu umožňujúce určiť imisie limitovaných látok (arzén, nikel, olovo a cadmium) uvoľňovaných do ovzdušia pri obrusovaní krytu.

 

Fakulta riadenia a informatiky

Číslo projektu: FP7-ICT-2013-10

Názov projektu: Projekt RASimAs (Regional Anaesthesia Simulator and Assistant RASimAs project no 610425 funded by the European Union's 7th Framework Program, Simulátor a asistent lokálnej anestézie)

Zodpovedný riešiteľ: prof. E. Zaitseva

Popis výstupu: vytvorenie metódy založenej na fuzzy rozhodovacom strome, ktorá je využitá na analýzy vo vytvorenom prototype simulátora lokálnej anestézy

Číslo projektu: FP7-PEOPLE-2011-CIG-303580

Názov projektu: Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických prístrojov s aplikáciami v biomedicíne, BiomedMicrofluidics (Modelling and Optimization of Microfluidic Devices for Biomedical Applications)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivan Cimrák

Popis výstupu: vytvorenie počítačového modelu, ktorý modeluje procesy vo vnútri mikrofluidického zariadenia, vrátane deformácie buniek, toku tekutiny, interakcie medzi bunkami a medzi tekutinou a bunkou a adhéziu buniek

Číslo projektu: 034/14_RT - Nadácia VW

Názov projektu: y-robot

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Popis výstupu: Vytvorenie výučbového systému, ktorý je postavený na modulárnej architektúre. Vyvinutý systém predstavuje Open HW platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj ďalších rozširujúcich aplikácií. Systém Yrobot obsahuje aj pohybový podsystém, ktorý umožňuje pútavým spôsobom overiť navrhnuté a implementované algoritmy

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Číslo projektu: HOME/2013/CIPS/AG/4000005073

Názov projektu: CI-PAC: Critical Infrastructure Protection Against Chemical Attack

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Popis výstupu: SATANO (Security Assessment Of Terrorist Attack In A Network Of Objects) – softvérový prostriedok. Softvérová aplikácia umožňujúca na 2D mapových podkladoch kvantitatívne hodnotiť úroveň systémov ochrany objektov. Umožňuje modelovať systém ochrany vo viacúrovňových objektoch a rozsiahlych areáloch a následne umožňuje simulovať scenáre rôznych antropogénnych, resp. neantropogénnych vektorov útokov.


Fakulta humanitných vied

Číslo projektu: APVV-15-0554

Názov projektu: Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Popis výstupu: Medzi výstupmi za rok 2016 sú výsledky aktivít a publikácie, ktoré boli v rámci projektu vykonané. Plánovaný počet výstupov bol splnený. V recenzovaných vedeckých zborníkov SR bolo uvedených 5 publikácií členov riešiteľského kolektívu. S projektom úzko súvisia aj témy doktorandských dizertačných prác troch aktívnych doktorandov fakulty.

Na expertnej úrovni bola nadviazaná spolupráca so Slovenskou poštou a.s., o spolupráci na výskume a vypracovaná expertíza pracovníkmi Poštového múzea ako súčasti SP a.s. Významným prínosom projektu je aj nadviazanie medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu:

COST: Katuščák, Dušan – Kowalská, Eva. Zabezpečenie metodologického prepojenia s akciou COST, konkrétne posudok záverečnej správy Reassembling the Republic of Letters: Standards, Systems, Scholarship. Edited by Howard Hotson and Thomas Wallnig. Provisional outline of a volume produced by COST Action IS1310. Circulated as a discussion document by HH and TW. Status: 20/12/2016

Katuščák, Dušan- Augustínová, Eva. UNIZA a Česko-slovenská/Slovensko-česká komisie historikov. Medzinárodná vedecká spolupráca https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=163&r=2017&m=4. 

Zodpovedný riešiteľ sa stal vzhľadom na obsah projektu APVV expertom Európskej komisie a hodnotiteľom projektov COST a expertom na hodnotenie projektov HORIZON 2020, ako aj expertom APVV a hodnotiteľom programov pre Akreditačnú komisiu Ministerstva školstva.

Číslo projektu: VEGA č.1/0675/14

Názov projektu: Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Augustínová, PhD.

Popis výstupu: Projekt významným spôsobom zabezpečil zachovanie, interpretáciu a poukázanie na možnosti využívania písomného kultúrneho dedičstva zhromaždeného v pamäťových inštitúciách na Slovensku a vytvoril archív najdôležitejších informačných a dokumentových hodnôt k dejinám knižníc na Slovensku. Na základe pramenného výskumu sa podarilo zdokumentovať 4574 knižníc (resp. informácií o ich katalógoch), ktoré pôsobili na území Slovenska od začiatku 12. storočia do roku 1918, z toho 2376 s potvrdením existencie katalógu historickej knižnice s uvedením popisu dokumentu – katalógu, miesto jeho súčasného uloženia, počtu evidovaných titulov, literatúre, ktorá sa doposiaľ venovala katalógom alebo knižnici, u ostatných (2198) s uvedením základných informácií o knižnici, možnej existencii katalógu a sekundárnymi informáciami, ktoré v rámci ďalších výskumov i interaktívnej spolupráce s odborníkmi i laikmi bude sprostredkované cez otvorenú informačnú databázu verejne dostupnú v internetovom priestore. Najdôležitejším výsledkom projektu je verejne dostupná informačná databáza Katalógy historických knižníc:

(dostupné na: http://historickekniznice.uniza.sk:8080/xmlui/).

Databáza obsahuje nasledovné údaje o jednotlivých knižniciach, resp. o ich katalógoch: rok vydania katalógu, resp. založenia knižnice, názov inštitúcie, ktorej katalóg je v databáze identifikovaný, popis katalógu, počet zväzkov a titulov identifikovaných v katalógu, obsah fondu knižnice, miesto uloženia katalógu, sekundárnu literatúru ku katalógu, resp. ku knižnici a predmetové heslo. Databáza v súčasnosti podáva informácie o 4574 knižniciach, resp. katalógoch osobných, cirkevných, školských, spolkových, ľudových knižníc a knižníc úradov, miest a žúp od začiatku 12. storočia do roku 1918.

Číslo projektu: 35 01402 Z-15-108

Názov projektu: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Valčo, PhD

Popis výstupu: Partnermi projektu boli: Goethe University Frankfurt, Germany (Chair for Systematic Theology and Philosophy of Religion), Univerzita KF v Nitre, FHV UNIZA a riešiteľský kolektív tvorilo 43 odborníkov z mnohých krajín sveta (Kanada, USA, Mexiko, Argentína, Brazília, Taliansko, Slovinsko, Island, Litva, Španielsko a ďalších).

Výsledkom bola spoločná významná monografia: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World in August 2016 by the Kierkegaard Circle, Trinity College, Canada as vol. 6 of the series Acta KierkegaardianaSupplement (ISBN 978-0-9878168-4-9).

 

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Názov projektu: AeroMobil - Výskum kľúčových komponentov inovatívneho doprav.prostriedku pre pohyb po zemi aj vo vzduchu. Experimentálny vývoj kľúčových komponentov inovatívneho dopravného prostriedku pre pohyb po zemi aj vo vzduchu.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

Popis výstupu: Medzi najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v roku 2016 patrí:

- 3D digitalizácia motora BMW a softvérové spracovanie dát, analýza konštrukcie rámu, úprava 3d modelu rámu a vyhotovená výkresová dokumentácia

- digitalizácia 12 ks leteckých listov vrtulí, výsledné dáta vo formáte STL boli podkladom pre vytvorenie počítačových modelov následne použitých pre simulácie optimálneho tvaru vrtule, ktorá bude použitá pri 4. generácii AeroMobilu

- návrh prototypu mechanizmu sklápania tlačnej vrtule

- návrh a výroba prototypu unášača sklápacej vrtule

- návrh a výroba funkčného prototypu kinematiky prednej nápravy AeroMobilu.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Číslo projektu: APVV-0380-12

Názov projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.

Popis výstupu: V rámci riešenia etapy č. 2 In situ monitoring prítomnosti ťažkých kovov v rastlinných taxónoch pomocou röntgenovej fluorescencie sme sledovali prostredníctvom ručného XRFspektrometra obsah vybratých ťažkých kovov (Cr, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb) pri súbore rastlinného materiálu odobratého v rámci pohoria Malej Fatry.

V rámci riešenia 3. etapy projektu Príprava vzoriek a laboratórne stanovenie obsahu ťažkých kovov v jednotlivých rastlinných taxónoch a ich orgánoch pomocou iónovej chromatografie, atómovej absorpčnej spektrometrie a stripovacej chronopotenciometrie sa realizovali stanovenia zastúpenia ťažkých kovov Zn, Cu, Pb, Cd a Mn v odobraných a zhomogenizovaných vzorkách rastlinnej biomasy.

V rámci riešenia etapy č. 4 projektu Molekulárno-biologické analýzy vzoriek na genomickej, transkriptomickej a proteomickej úrovni sa zistilo, že najvyššia frekvencia klíčenia semien brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.) (31,25 %) bola zaznamenaná na živnom médiu s prídavkom 100 mg/L GA3.

V rámci riešenia etapy na molekulárno-biologickej úrovni boli analyzované in silico sekvencie génov zodpovedajúcich za fytocheletáciu a fytoremediáciu.

V rámci riešenia 5. etapy projektu Toxikologická analýza pri vybratých rastlinných druhoch a štúdium príjmu a translokácie ťažkých kovov v pletivách rastlín alpínskeho pásma za presne definovaných laboratórnych podmienok sa uskutočnila realizácia toxikologických analýz u vybraných druhov rastlín a štúdium príjmu a translokácie ťažkých kovov v pletivách rastlín alpínskeho pásma za presne definovaných laboratórnych podmienok.

Číslo projektu: APVV-14-0055

Názov projektu: Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ za VÚVB: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Popis výstupu: Riešenie projektu prebieha podľa navrhnutého harmonogramu. Pre zistenie prítomnosti vírusových patogénov vo výsadbách rajčiakov bol použitý optimalizovaný systém DAS-ELISA. Vo vegetačnom období 2016 prebehlo týmto spôsobom monitorovanie viacerých RNA vírusov. V testovanom súbore vzoriek bol zachytený frekventovaný výskyt vírusu Y zemiaka (PVY) a vírusu mozaiky uhorky (CMV). Na charakterizáciu virómu vo vzorke rajčiaku SL16, v ktorom sa nepodarilo štandardným spôsobom (RT-PCR, ELISA) určiť pôvodcu ochorenia, bola použitá progresívna technológia sekvenovania novej generácie (next-generation sequencing, NGS), ktorou boli identifikované rekombinantné izoláty PVY vírusu.

 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Číslo projektu: 2/ÚZVV/2016

Názov projektu: Skúšky vozidiel vybavených autonómnymi asistenčnými systémami

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Vertaľ, PhD.

Popis výstupu: publikovanie výsledkov

VERTAĽ, P., STEFFAN, H..: Evaluation of the Effectiveness of Volvo’s Pedestrian Detection System Based on Selected Real-Life Fatal Pedestrian Accidents. SAE Technical Paper no. 2016-01-1450, Warrendale PA, USA, 2016, DOI:10.4271/2016-01-1450

Vertaľ, P., Kubjatko, T., Kasanicky, G., Steffan, H..: Fußgängererkennung von Subaru Stereo-Vision basierend auf realen Szenarien tödlichen Unfälle. Verkhersunfall und Fahrzeugtechnik 05/2016, ISSN 0724-2050 20034

Číslo projektu: 2/ÚZVV/2015

Názov projektu: Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD.

Popis výstupu: aktívna účasť na konferencii s príspevkom: Kolla, E.: Biofidelic human body modelling using mutlibody approach. Príspevok na X. medzinárodnej vedecko-technickej konferencii Automotive Safety 2016 – Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce – Ameliówka, Poľsko, 22.-24.2.2016, ISBN 978-83-63792-70-1

Číslo projektu: 1/ÚZVV/2016

Názov projektu: Zranenia chodca ako parameter pre odhad nárazovej rýchlosti pri dopravných nehodách typu osobný automobil - chodec

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eduard Kolla, PhD

Popis výstupu: Kolla, E.: Pedestrian Injuries as a Parameter for Impact Velocity Estimation in Car- Pedestrian Accidents. Zborník príspevkov z 25. výročného kongresu analytikov dopravných nehôd EVU 2016, Bratislava, Slovensko, ISBN 978-80-554-1260-3

 

Výskumné centrum

Číslo projektu: VCUNIZA-ETOP-3/15

Názov projektu: Projekt zemného akumulátora tepla

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Popis výstupu: 

 • udelený úžitkový vzor č. 50071-2015 - Zemný akumulátor tepla, pôvodcovia Gottwald, M. – Lukáč, V.
 • udelený úžitkový vzor č. 50035-2015 – Zemný výmenník tepla, pôvodcovia Gottwald, M. – Lukáč, V.

Číslo projektu: APVV 14-0284

Názov projektu: Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Popis výstupu: zostavený prototyp zariadenia na odporový ohrev molybdénových plechov, autor doc. Ing. Tibor Donič, CSc.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť