2.2 Návrh informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

Cieľ aktivity Návrh informačného systému na podporu procesu vedy a výskumu na ŽU, ktorý odstráni informačnú nerovnosť pracovníkov univerzity.

Výstupy

Pre riešenie projektu je inovovaný proces dôležitý preto, že všetky činnosti, ktoré sa dajú elektronicky podporiť, sú obsahom funkčnej špecifikácie vývoja informačného systému. Na základe inovovaného procesu vedy a výskumu bola vytvorená Systémová špecifikácia požiadaviek na IS pre podporu procesu Vedecko-výskumné projekty. Špecifikácia bola spracovaná pre tri podprocesy:

1. Výzvy na podávanie projektov.

2. Podanie a schválenie projektov.

3. Riešenie a ukončenie projektov.

V inovovanom procese vedy a výskumu sme oproti existujúcemu procesu vytvorili vstupný podproces, ktorý sme nazvali „Oblasti/smery, témy riešenia a riešiteľské tímy“. Vychádzali sme z podnetov prieskumov a princípov tvorby procesov, z ktorých vyplynulo, že ak nemáme deklarované, čo máme riešiť a akým spôsobom riešenie uskutočňovať, nemá proces vedy a výskumu všetky atribúty procesu. Vyriešenie tohto podprocesu nebolo v kompetencii riešiteľov ani riešeného projektu.

Pre návrh informačného systému sme na základe systémovej špecifikácie požiadaviek vytvorili návrhové modely v notácii DFD.

Príloha - návrhové modely v notácii DFD

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.