2.1 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa vnútorného hodnotenia súčastí ŽU z hľadiska výsledkov vo výskume

Cieľ aktivity Analýza vykonávaných činností procesu vedy a výskumu na ŽU, na základe ktorej bude možné odstránenie informačnej nerovnosti z hľadiska výsledkov výskumu

Výstupy

Prvou etapou riešenia bola analýza existujúceho procesu vedy a výskumu. Pochopenie existujúceho procesu bolo nevyhnutné k tomu, aby sme mohli vytvoriť inovovaný proces vedy a výskumu na ŽU, pre ktorý je informačný systém vyvíjaný.

Postup analýzy bol rozdelený do nasledovných častí:

 • SWOT analýza procesu vedy a výskumu na Žilinskej univerzite.
 • Špecifikácia problémových oblastí procesu vedy a výskumu.
 • Dotazníkový prieskum k riešeniu problémových oblastí vedy a výskumu.
 • Popis a grafický model existujúceho procesu vedy a výskumu.

SWOT analýza Žilinskej univerzity bola vytvorená zo SWOT analýz týchto fakúlt: Elektrotechnická fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied, Fakulta špeciálneho inžinierstva. Na základe SWOT analýzy bolo špecifikovaných šesť problémových oblastí:

 • stratégia vedy a výskumu,
 • finančné zdroje,
 • organizovanie vedeckovýskumnej práce / proces výskumu,
 • výskumní pracovníci,
 • vybavené laboratórií a zakúpené špičkové technológie,
 • riadenie zmien v procese vedy a výskumu.

Každá z uvedených problémových oblastí obsahovala rad otázok, ktoré bolo potrebné správne zodpovedať, aby sme správne popísali existujúci proces vedy a výskumu a vytvorili inovovaný proces vedy a výskumu, pre ktorý je vyvíjaný informačný systém . Aj keď riešiteľský kolektív tvorili aj riadiaci pracovníci vedy a výskumu, dôležitosť pohľadu samotných riešiteľov sme pokladali za veľmi významnú. Preto bol vytvorený dotazník s otázkami ku každej problémovej oblasti. Dotazník bol distribuovaný elektronicky všetkým zamestnancom na pozíciách výskumník a vysokoškolský učiteľ. Dotazník vyplnilo 98 respondentov, čo je 12% dopytovaných. Najviac odpovedí, bolo od vysokoškolských učiteľov v pozícii odborný asistent a docent. Ich odpovede predstavovali 60% všetkých odpovedajúcich. Najviac odpovedí bolo od respondentov, ktorí pracujú na univerzite viac ako 21 rokov.

Z odpovedí na položené otázky uvedieme pre každú problémovú oblasť tie, ktoré riešiteľský tím považoval za podstatné pre vytváranie inovovaného procesu vedy a výskumu na ŽU.

Stratégia vedy a výskumu

 • Existujúci dlhodobý zámer Žilinskej univerzity zodpovedá v oblasti vedy a výskumu potrebám 14% respondentov.
 • V dlhodobom zámere chýba ostatným respondentom:
  • Hlavné / nosné smery základného a aplikovaného výskumu.
  • Rozčlenenie výskumu na prierezové / špecifické oblasti.
  • Organizovanie vedeckovýskumnej práce.
  • Zrozumiteľnosť a užitočnosť dokumentu, ktorý by dal určitý návod a motiváciu na smerovanie aktivít vedeckovýskumných pracovníkov.
 • Vedeckovýskumná činnosť je vnímaná v 30% ako povinnosť, 51% respondentov ju chápe ako potrebu osobného rozvoja a pre uplatnenie vo vyučovaní, 7% má ambície prispieť k rozvoju vedy.

Finančné zdroje

 • Finančné zdroje na podporu vedeckovýskumnej práce nepovažoval nikto za dostatočné, aj keď 4% odpovedali skôr áno.
 • Na získavaní finančných zdrojov má záujem participovať 34% respondentov, ostatní považujú financovanie za zodpovednosť zamestnávateľa a štátu.
 • Zlepšenie finančných zdrojov by v 42% zvýšilo publikačnú činnosť a rovnako 42% respondentov by zrušilo iné aktivity, ktorými si zlepšujú finančné ohodnotenie práce.

Výskum a výskumná práca / Proces vedy a výskumu

 • Respondenti sa v prevažnej miere vedeli zaradiť do prierezových vedecko-výskumných priorít, ktoré navrhuje vedenie univerzity, aj keď niektorí respondenti, ktorí sa venujú špecifickým oblastiam sa nevedeli zaradiť (matematika, vzdelávanie, spoločensko-vedné problémy,...).
 • Iba 8% respondentov považuje organizáciu a riadenie výskumnej práce za vyhovujúcu.
 • 38 % respondentov sa podieľa na všetkých činnostiach vedeckovýskumných projektov, vrátane riadenia financií a zabezpečenie administratívy.
 • Administratívnu podporu pri podávaní a riadení projektov má len 21% respondentov.
 • Motivácia pre podávanie projektov je v 60% získanie finančných prostriedkov. Len pre 35% respondentov je to riešenie vedeckovýskumného problému.
 • Návrhy na organizovanie a riadenie vedeckovýskumnej práce boli nasledujúce:
  • Vytváranie efektívne spolupracujúcich kolektívov a riadenie projektov.
  • Zníženie administratívnej záťaže riešiteľov – administratívna podpora projektov.
  • Informovanosť o realizovaných projektoch a ich riešiteľoch.
  • Vytvorenie Pravidiel/Zásad správnej vedeckej praxe, ktoré by mali stručne a zrozumiteľne popisovať:
 • Spôsob vytvárania výskumných tímov a organizácie práce v nich.
 • Podmienky spolupráce na projektoch.
 • Zásady publikačnej činnosti.
 • Etiku vedeckovýskumnej práce a publikačnej činnosti.

Výskumní pracovníci

 • Respondenti navrhovali pre odstránenie bariér vedeckovýskumnej práce najviac nasledovné skutočnosti:
  • Zmeniť kultúru vedeckovýskumnej práce.
  • Vytvárať riešiteľské kolektívy s prepojením medzi katedrami a fakultami.
  • Spoločne v tímoch hľadať výskumný problém v perspektívnych oblastiach výskumu.
  • Doktorandské štúdium naviazať na výskumné problémy a projekty.
  • Odstrániť formálne a nefungujúce projekty.
  • Rozdeliť výskumné a administratívne pozície pri riešení projektov.
 • Aj keď 32% respondentov zvažovalo odchod z univerzity z dôvodov finančného ohodnotenia, administratívnemu tlaku a spôsobu organizovania a riadenia vedy a výskumu, prevažná časť respondentov má radosť z tejto práce, možnosti slobodnej tvorivej činnosti a vzdelávania seba aj druhých.

Vybavenie laboratórií a zakúpené špičkové technológie

 • Materiálne a technické vybavenie pre vedeckovýskumnú prácu má 60% respondentov.
 • Rovnako 60% respondentov sa vyjadrilo, že môže pri vedeckovýskumnej práci využívať aj zariadenia obstarané z iných projektov a na iných pracoviskách.
 • Aj ochota požičať zariadenia alebo softvér z vlastných projektov je nad 60%.

Riadenie zmien procesu vedy a výskumu

 • Aby Žilinská univerzita bola výskumnou univerzitou, je záujmom 82% respondentov.
 • To, že zotrvanie Žilinskej univerzity medzi špičkovými univerzitami na Slovensku vyžaduje zmeny v riadení a vykonávaní niektorých činností procesu vedy a výskumu je názor 50% respondentov, 35% sa nevedelo vyjadriť.
 • Navrhované zmeny v riadení:
  • Neformálna a zrozumiteľná stratégia a koncepcia organizovania procesu vedy a výskumu.
  • Odstránenie rozdrobenosti pri riešení výskumných úloh, vytvorenie väčších riešiteľských tímov (medzi katedrové, medzi fakultné).
  • Zabezpečenie administratívy projektov nevýskumnými pracovníkmi.
  • Zlepšenie motivácie vedeckovýskumnej práce.
  • Zavedenie nasledovných manažérskych prvkov riadenia:
 • Rozvoj ľudských zdrojov.
 • Manažment vedy a výskumu, tímová práca a projektové riadenie.

Na základe vyhodnotenia dotazníka, interview s riadiacimi pracovníkmi vedy a výskumu a na základe osobných rozhovorov s výskumnými pracovníkmi bol spracovaný popis a grafický model existujúceho procesu vedy a výskumu. Popis aj model existujúceho procesu vedy a výskumu vychádza z definície biznis procesu uvedenej vo Workflow Management Coalition Terminology and Glossary WFMC-TC-1011. Podľa tejto špecifikácie je definícia biznis procesu v preklade nasledovná: „Súbor jedného alebo viac postupov alebo aktivít, ktoré spolu realizujú biznis cieľ alebo politický zámer, obvykle v kontexte organizačnej štruktúry, ktorá definuje funkčné roly a vzťahy. Jedna z definovaných podmienok biznis procesu je jeho spustenie/štart, definovanie výstupov a spôsob ich uskutočnenia/vytvorenia.“

Zo zozbieraných informácií o existujúcom procese vedy a výskumu sme mali špecifikovať začiatok procesu, výstupy a priradenie funkčných rolí a vzťahov pre vytvorenie výstupu. Jednoduché bolo špecifikovať výstupy. Dali sa získať zo štatistík, ktoré sú potrebné pre rôzne účely hodnotenia univerzity. Najdôležitejšie výstupy z procesu vedy a výskumu sú:

· počty a objem finančných prostriedkov riešených vedeckovýskumných projektov,

· počet publikácií (článkov v časopisoch, príspevkov na konferenciách, monografií).

Uvedené výstupy procesu vedy a výskumu sú tiež hlavné kritériá hodnotenia výskumu pedagogických zamestnancov ŽU.

Jednoznační boli aj vlastníci/aktéri (owners/actors) procesu - vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, zamestnanci administratívy a riadenia útvarov vedy a výskumu na univerzite.

O niečo zložitejšie bolo špecifikovanie vstupov a spôsobu vytvorenia výstupov. Vznikli tu výskumné otázky. Kde je začiatok procesu vedy a výskumu? Čo je vstupom do procesu vedy a výskumu? Je riešenie projektu vstupom procesu vedy a výskumu? Ako sa vstupy transformujú do výstupov, ktorými sú hlavne publikácie, prezentujúce výsledky riešení vedeckovýskumných projektov? K tomu pribúdali aj ďalšie otázky. Ako sa tvorí publikácia v procese vedy a výskumu? Je publikácia len výstup riešenia projektu alebo je to aj výsledok samostatnej vedeckej práce? Je získavanie vedecko-výskumných projektov náhodná a individuálna činnosť, alebo organizovaný podproces procesu vedy a výskumu? Dá sa vedeckovýskumná práca robiť aj individuálne? Ako je organizovaná samostatná vedecká práca? Aké pozície /role majú vlastníci/aktéri procesu vedy a výskumu, kto ich prideľuje alebo sú náhodné? Je vhodné, aby viac funkčných rolí procesu vykonával jeden vlastník/ aktér procesu?

Tu vznikla kardinálna otázka. Je veda a výskum proces alebo individuálna činnosť? Pretože výsledky analýzy existujúceho stavu viedli viac na individuálnu činnosť ako na proces, a našou úlohu bolo vytvoriť procesný informačný systém pre vedu a výskum, museli sme vytvoriť existujúci proces vedy a výskumu. Jeho znázornenie spolu s podprocesmi je v prílohe VV_AsIs.

Informačný systém bolo potrebné vytvárať pre inovovaný proces vedy a výskumu, kde sú už zohľadňované funkcionality, ktoré bude vykonávať informačný systém. Navrhli sme preto inovovaný Inovácia procesu vedy a výskumu na ŽU. Inovácia je v tom, že sme popísali model možného procesu, kde sú špecifikované vstupy, vykonávané činnosti procesu, ktorými sú vstupy pretransformované na výstupy a priradené role vlastníkom procesu tak, aby mohli byť dosiahnuté čo najlepšie výstupy. Grafický model inovovaného procesu vedy a výskumu a jeho prepojenie na súvisiace externé aj interné informačné systémy je prílohe VV_ToBe.

Príloha - Aals, ToBe

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.