1.1 Návrh systému hodnotenia výsledkov jednotlivých súčastí Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) vo vede a výskume

Cieľ aktivity Analýza súčasného stavu hodnotenia výsledkov vedy a výskumu na ŽU a vytvorenie nových modelov procesu hodnotenia

Výstupy

Cieľom aktivity 1.1 bolo zavedenie systému hodnotenia výsledkov vedy a výskumu na úrovni jednotlivcov a kolektívov na ŽU. Jednotlivé pracoviská ŽU už v minulosti používali vlastné systémy hodnotenia pedagogických a vedecko-výskumných aktivít a ich výstupov u svojich pracovníkov. Systémy boli zamerané na rôzne priority, absentovala komplexnosť a ich rôznorodosť bránila všeobecnému využitiu s možnosťou vzájomného porovnania pracovísk. Všetky boli podrobne analyzované a na základe analýz boli definované silné a slabé stránky týchto systémov. Podobne boli analyzované niektoré zahraničné systémy, používané na európskych univerzitách – napr. britský RAE.

Závery analýz boli premietnuté do návrhu novej metodiky hodnotenia a bol špecifikovaný podrobne obsah hodnotiacich výstupov. Nová metodika je zameraná predovšetkým na aktivity univerzity, ktoré sú obsahom akreditačného procesu pracovísk.

Popis navrhnutej metodiky hodnotenia

Metodika vytvorená v rámci aktivity hodnotí výsledky tvorivej činnosti pracovníkov v troch úrovniach – vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, pedagogickej činnosti a v ostatných aktivitách pracovníkov.

1. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Hodnotené aktivity zahrňujú nasledovné položky:

 • Projektová činnosť.
 • Publikačná činnosť a prezentácia výsledkov na konferenciách.
 • Knižné publikácie.
 • Publikačná aktivity v periodikách.
 • Umelecká činnosť.
 • Citácie a ohlasy.
 • Aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva (patenty, vynálezy, priemyselné vzory a pod.).

2. Pedagogická činnosť

Hodnotené aktivity zahrňujú nasledovné položky:

 • Tvorba učebníc a učebných textov.
 • Garancia študijných programov.
 • Aktivity pri ukončovaní štúdia – vedenie prác, skúšanie, oponentské posudky, členstvá v komisiách a pod.
 • Výučba a pedagogické aktivity mimo „tabuľovej“ výučby.

3. Ostatná činnosť

Hodnotené aktivity zahrňujú nasledovné položky:

 • Aktivity v komisiách, radách.
 • Organizačné aktivity.
 • Expertízna činnosť.
 • Atď.

Všetky aktivity boli ďalej podrobnejšie delené s dôrazom na rozlíšenie významnejších aktivít, podstatných z hľadiska akreditačného procesu univerzity. Rovnako boli všetky aktivity delené na domáce a zahraničné.

Každá aktivita má pri hodnotení definovanú váhu, popísanú množstvom bodov podľa jej rozsahu. Pri definovaní množstva bodov sa vychádzalo predovšetkým z odhadovanej časovej náročnosti evidovanej činnosti. Komplexný hodnotiaci hárok pracovníka je v prílohe tejto správy.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.