Projekt Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov

Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov

Dopytovo - orientovaný projekt

Kód ITMS: 26110230063

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Kód výzvy: OPV – 2010/1.2/02-SORO

Číslo zmluvy: 025/2011/1.2/OPV

Špecifikácia projektu: Celouniverzitný projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja na Žilinskej univerzite zodpovedajúcu medzinárodným štandardom


Aktivity projektu:

1.1 Návrh systému hodnotenia výsledkov jednotlivých súčastí ŽU vo vede a výskume

2.1 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného hodnotenia súčastí ŽU z hľadiska výsledkov vo výskume

2.2 Návrh informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

2.3 Implementácia informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

3.1 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému hodnotenia súčastí vo vede a výskume ŽU

Žiadateľ projektu: Žilinská univerzita – rektorát, Oddelenie pre vedu a výskum

Účastníci projektu: OVV ŽU, FPEDAS, SjF, EF, SvF, FRI, FŠI, FHV, VÚVB, ÚIKT ŽU, UK ŽU

Doba realizácie: 1.1.2012 - 31.5.2014

Miesto realizácie: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Výstupy a dopady projektu :

Využiteľnosť výsledného produktu riešenia, informačného systému pre podporu riadenia vedy a výskumu na univerzite spočíva v centralizovanom spracovaní všetkých dát o aktivitách vedy a výskumu, v zjednodušení administratívnych procesov, v uľahčení a zefektívnení činnosti výskumných a riadiacich pracovníkov a v zlepšení informovanosti vo vnútri univerzity a vo verejnosti.

Snahou je, aby detailné rozpracovanie procesu a kvalitná elektronická podpora procesu riadenia a hodnotenia vedy a výskumu prispeli k zvýšeniu motivácie a efektívnosti práce vedecko-výskumných pracovníkov a k vytvoreniu novej univerzitnej kultúry vo vede výskume.

Realizovaný systém:

• zvýši informovanosť o pripravovaných i aktuálnych výzvach na predkladanie projektov,

• vytvorí elektronické konzultačné miesta, kde budú vytvorené podmienky na pomoc predkladateľom a riešiteľom projektov najmä v oblasti administratívneho a finančného spracovania podkladov,

• dobuduje centrálny systém evidencie projektov, ktorý bude obsahovať potrebné údaje požadované poskytovateľmi prostriedkov a kontrolnými orgánmi, a zároveň bude rešpektovať požiadavky riešiteľov a užívateľov,

• elektronickým spracovaním všetkých údajov procesu vedy a výskumu umožní kvalitatívne hodnotenie vedeckej a publikačnej činnosti,

• zdokonalí zverejňovanie výsledkov vedeckovýskumných a umeleckých aktivít v prostredí univerzity a najmä mimo nej. Bude podporovať publicitu významných výsledkov na verejnosti,

• bude podporovať organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí s cieľom prezentovať výsledky vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti univerzity vo verejnosti.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.