Výzva Twinning H2020

Dňa 09.05.2017 sa na UNIZA uskutočnil informačný seminár k programu Horizont 2020 na tému Twinning. Seminár zorganizoval CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline a pozostával z informácií z GA združenia ECTRI, informácií o HA Twinning a o pripravovaných výzvach, ktoré dňa 11.05.2017 vyhlásila Európska komisia. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod. v Bratislave.

 

Konkrétne ide o dve výzvy z časti H2020 „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti”:

 

  • Výzva ERA Chairs (WIDESPREAD-03-2017) s celkovým rozpočtom vo výške 33 910 180 eur a
  • výzva TWINNING (WIDESPREAD-05-2017) s celkovým rozpočtom vo výške 30 miliónov eur.

 

Obe sa spoločne uzavrú 15. 11. 2017.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, koordinujúca činnosť a prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie, pri tejto príležitosti pozýva na Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod. do svojich priestorov v Bratislave.

Informačný deň je určený organizáciám, ktoré majú záujem o medzinárodnú vedeckú spoluprácu a zároveň chcú vo svojej organizácii uskutočniť zásadné štrukturálne zmeny. Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie pre úspešné podanie projektového návrhu a predstaviť niekoľko úspešných projektov.

Cieľom nástroja Twinning je posilniť výskum vo výskumných inštitúciách, a to prostredníctvom prepojenia na minimálne dvoch vo výskume silných medzinárodných partnerov z Európy.

 

Medzi oprávnené aktivity patria krátkodobé výmeny pracovníkov, návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne), workshopy, účasť na konferenciách, letné školy, diseminačné aktivity a pod.

Výzva Twinning H2020

Dňa 09.05.2017 sa na UNIZA uskutočnil informačný seminár k programu Horizont 2020 na tému Twinning. Seminár zorganizoval CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline a pozostával z informácií z GA združenia ECTRI, informácií o HA Twinning a o pripravovaných výzvach, ktoré dňa 11.05.2017 vyhlásila Európska komisia. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod. v Bratislave.

 

Konkrétne ide o dve výzvy z časti H2020 „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti”:

 

  • Výzva ERA Chairs (WIDESPREAD-03-2017) s celkovým rozpočtom vo výške 33 910 180 eur a
  • výzva TWINNING (WIDESPREAD-05-2017) s celkovým rozpočtom vo výške 30 miliónov eur.

 

Obe sa spoločne uzavrú 15. 11. 2017.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, koordinujúca činnosť a prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie, pri tejto príležitosti pozýva na Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod. do svojich priestorov v Bratislave.

Informačný deň je určený organizáciám, ktoré majú záujem o medzinárodnú vedeckú spoluprácu a zároveň chcú vo svojej organizácii uskutočniť zásadné štrukturálne zmeny. Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie pre úspešné podanie projektového návrhu a predstaviť niekoľko úspešných projektov.

Cieľom nástroja Twinning je posilniť výskum vo výskumných inštitúciách, a to prostredníctvom prepojenia na minimálne dvoch vo výskume silných medzinárodných partnerov z Európy.

 

Medzi oprávnené aktivity patria krátkodobé výmeny pracovníkov, návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne), workshopy, účasť na konferenciách, letné školy, diseminačné aktivity a pod.